SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Nitra

Obec zachránila leva ... jedinečný pamätník našich krvou písaných dejín

zverejnené: 25. novembra 2020

Socha leva v obci Veľké VozokanyVeľké Vozokany, obec na Slovensku v okrese Zlaté Moravce. Málokto však vie, že v roku 1652 sa pri tejto obci odohrala významná bitka s Turkami.  Miesto, kde sa odohrala prvá víťazná bitka proti Turkom na území Slovenska, odvtedy zvanom Martovo pole, sa nachádza medzi obcami Malé a Veľké Vozokany, len kúsok od známeho arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Pomník víťazstva nad Turkami dnes pripomína bronzová socha leva na mramorovom podstavci, z roku 1896. Pripomína veľké víťazstvo kresťanov, ale aj smrť štyroch šľachticov z rodu Esterháziovcov, ktorí v tejto bitke padli. Na mohutnom pomníku sa nachádza text v latinčine, ktorý v preklade znamená: Zastav sa  pútnik a čítaj.


Čítať ďalej >>

Jedna z najkrajších alejí je na cintoríne v Topoľčanoch – prvé kroky odbornej obnovy

zverejnené: 9. októbra 2020

Obnova aleje na cintoríne v TopoľčanochStromová vegetácia na cintorínoch predstavuje potenciálny konflikt pre všetky zainteresované strany, a to vlastníkov hrobových miest, správcov cintorínov, orgánov ochrany prírody a krajiny a v prípade, že ide o pamiatkovo chránený objekt alebo je cintorín situovaný v pamiatkovom území aj orgánov ochrany pamiatkového fondu. Pokým vlastník vidí problematiku stromov na cintoríne striktne zo svojho (často sebeckého) zorného uhla, orgán ochrany prírody a krajiny a rovnako i orgán ochrany pamiatkového fondu sa môžu pohybovať iba v legislatívou vymedzených mantineloch.  Ťažko vyrokovaný konsenzus medzi vyššie uvedenými účastníkmi často narazí na finančné limity správcov cintorínov.

Čítať ďalej >>

Každý z nás môže zachrániť kúsok z histórie ...

zverejnené: 7. septembra 2020

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)Počas tretieho májového víkendu sa pod vedením pracovníčky KPÚ Nitra uskutočnil povrchový zber a prieskum detektorom kovov hradiska v kat. úz. Veľké Lovce, okr. Nové Zámky. Predmetný prieskum bol vyvolaný podnetom ohlasovateľa, ktorý kontaktoval archeológa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch s podozrením na ničenie archeologického náleziska, lokalizácia ktorého sa podľa jeho slov pravdepodobne dostala do zvýšeného povedomia nelegálnych hľadačov archeologických nálezov v súvislosti so zverejnením LIDAR-ových dát na portáli ZBGIS. Následne bolo v rámci interinštitucionálnej spolupráce zorganizované stretnutie zástupcov KPÚ Nitra, MJT v Nových Zámkoch, Katedry archeológie FF UKF v Nitre, AÚ SAV v Nitre a súkromnej archeologickej spoločnosti za účelom záchrany ohrozenej archeologickej lokality a tamojších nálezov.


Čítať ďalej >>

Priaznivá konštelácia Venuše alebo ZNOVUOBJAVENIE STRATENEJ KAMENNEJ STÉLY z Rímskeho kastela v Iži pri Komárne

zverejnené: 27. augusta 2020

Znovuobjavenie kamennej stély z Rímskeho kastela v IžiTento významný objav súvisí s národnou kultúrnou pamiatkou rímskeho vojenského tábora (kastel) v polohe Leányvár /Dievčí hrad/ pri obci Iža. Kastel bol vybudovaný na brehu Dunaja ako ľavobrežné predpolie rímskeho legionárskeho tábora (kastrum) Brigetio, nachádzajúceho sa na území dnešnej obce Szőny pri Komárome v Maďarsku. Kastel je za slovenskú stranu nominovaný ako súčasť rímskeho pohraničného pásma Limes romanus, spolu s Rusovcami, do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pri zhromažďovaní podkladov na spracovanie aktualizačného listu národnej kultúrnej pamiatky uvedeného rímskeho auxiliárneho tábora archeológ Krajského pamiatkového úradu Nitra Mgr. Pavel Paterka zistil, že prvopočiatky archeologickej prospekcie polohy súviseli s činnosťou dr. Flórisa Ferencza Rómera, ktorý sa o Leányvári prvýkrát zmienil v roku 1863.


Čítať ďalej >>

Archeológia pravekých domácností – recenzia publikácie z Prahy

zverejnené: 3. augusta 2020

Archeológia pravekých domácností – recenzia prof. PhDr. Ivana Pavlů, DrSc.V najnovšom čísle časopisu Archeologické rozhledy – ročník LXXII - 2020, sešit  1, str. 156-158 – bola uverejnená recenzia vysokoškolskej učebnice Archeológia pravekých domácností, ktorá je knižnou podobou dizertačnej práce pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra, PhDr. Michaely Mandák Niklovej, PhD. Autorom recenzie je popredný český bádateľ, prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc., odborník špecializujúci sa na obdobie neolitu a štatistické metódy v archeológii.

Čítať ďalej >>

Príkladná obnova s dôrazom na detaily - v Zlatých Moravciach aj v Nitre

zverejnené: 27. júla 2020

Obnova secesnej vily v Zlatých MoravciachMedzi pamiatkovo chránenými objektami majú okrem meštianskych domov a víl z prelomu 19. a 20. storočia veľké zastúpenie aj  domy z prvej tretiny 20. st. Okenné a dverné výplne týchto nehnuteľností sú nielen dôležitou architektonickou súčasťou budov a nositeľmi pamiatkových hodnôt ale aj dokladom umelecko-remeselnej zručnosti našich predkov. Ich výpovedná hodnota je neoceniteľná  a svedčí o technickom zmýšľaní a vyspelosti doby. Pre zachovanie autentického výrazu budovy je zachovanie originálu okna aj s detailami jedno z najdôležitejší kritérií.  
 


Čítať ďalej >>

Veľprepoštský palác bude opäť súčasťou panorámy historickej Nitry

zverejnené: 25. júna 2020

Veľprepoštský palác v NitreV roku 2008 bol Krajskému pamiatkovému úradu Nitra predložený zámer, ktorý predpokladal rekonštrukciu Veľprepoštského paláca v rozsahu jeho pôvodnej hmoty. Krajský pamiatkový úrad Nitra na základe metodických materiálov pre Mestskú pamiatkovú rezerváciu Nitra vyhodnotil predložený zámer ako prípustný a určil podmienky na jeho prípravu a vykonanie. Tie sa v prvom rade sústredili najmä na definovanie požiadaviek pre výskumy, prostredníctvom ktorých malo byť získané maximum relevantných podkladov a informácií pre návrh obnovy paláca v jeho pôvodnom hmotovom rozsahu. Keďže budova bola z prevažnej časti zničená, najväčší potenciál pre získanie podrobnejších informácií a poznatkov o jej podobe sa predpokladal v oblasti archívneho výskumu.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka pri Prašiciach

zverejnené: 28. mája 2020

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže DuchonkaPracovníci Krajského pamiatkového úradu Nitra vykonali v druhej polovici minulého roka obhliadku zameranú na identifikáciu a dokumentáciu archeologických nálezov súvisiacich so železiarskou výrobou na brehoch vodnej nádrže Duchonka v pôvodnom povodí potoka Železnica, približne 1,5 km severne od obce Prašice, okr. Topoľčany. Predmetné nálezy Krajskému pamiatkovému úradu Nitra oznámil občan Českej republiky, ktorý sa na amatérskej báze venuje montánnej archeológii a metalurgii. V čase obhliadky bola vodná nádrž Duchonka čiastočne vypustená z dôvodu vykonávaných vodohospodárskych prác a práve pokles vodnej hladiny nádrže odhalil a sprístupnil archeologické nálezy, ktoré sa pôvodne nachádzali pod úrovňou vodnej hladiny.Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Zachránil tzv. Fogdovu baštu - reminiscenciu na novozámockú protitureckú pevnosť

zverejnené: 14. mája 2020

Záchrana tzv.Fogdovej bašty v Nových ZámkochOjedinelá historizujúca stavba záhradného pavilónu, známa ako „Fogdova bašta“, bola postavená ako reminiscencia na slávnu fortifikáciu, symbolicky na ňu odkazuje svojím umiestnením, materiálom a pôdorysom. Stavba dlhodobo vykazovala vysokú mieru degradácie a deštrukcie murív. Do konštrukcií stavby dlhodobo zatekalo a nepretržite boli vystavené aj fyzickému poškodzovaniu miestnymi vandalmi. Novozámčan a priaznivec histórie mesta pán  Peter Ranto dlhodobo upozorňoval zainteresovaných, ako aj vlastníka stavby, na havarijný stav Fogdovej bašty. Hoci nie je majiteľom pamiatky, začiatkom roka 2019 na základe súhlasu vlastníka, Mesta Nové Zámky, z vlastnej iniciatívy požiadal KPÚ Nitra o poskytnutie odborno - metodickej pomoci a usmernenia pri záchrane tejto výnimočnej, no predsa zabudnutej stavby.
 


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Zomrel architekt Vladimír Dedeček, v Nitre nám zanechal ikonickú stavbu slovenskej neskorej moderny

zverejnené: 11. mája 2020

Aula Maxima architekta Vladimíra Dedečka v NitrePísal sa rok 1966. Na starom letisku, tam, kde v záhradách za riekou „bulhari“ pestovali zeleninu,  pristála Nová Brazília. Zo železobetónu ju tam vytesali architekti Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský. A stojí tam dodnes... Aby ju poľudštili, pridali jej farby, lesk mozaiky a dopriali jej vlastné odrazy vo vodnej hladine. Na poliach za bielou hmotou kupoly auly Maximy kvitne vo farebnom kontraste   na jar rok čo rok repka olejka...  Slovenská poľnohospodárska univerzita, stavba storočia, ktorá navždy zmenila smerovanie, tvár aj význam periférneho mestečka, ktoré nikdy predtým neprekročilo svoj „meander“ rieky a významu.


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - 20-ročné jubileum vyhlásenia pamiatkovej zóny Stummerova ulica s areálom „Starej“ nemocnice v Topoľčanoch

zverejnené: 29. apríla 2020

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. TopoľčanyNa území mesta Topoľčian zanechali stopy všetky historické stavebné slohy, čitateľné najmä na nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach, ale i ďalších objektoch, ktoré sú súčasťou dvoch pamiatkovo chránených historicky hodnotných územných celkov. Tými sú od roku 1991 Pamiatková zóna Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany a od roku 2000 Pamiatková zóna Stummerova ulica s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch ako súbor nehnuteľných kultúrnych pamiatok s priľahlou zástavbou. A práve druhá z nich v tomto roku slávi  svoje okrúhle jubileum.  


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Kaštieľ v Arboréte Mlyňany - návrat k pôvodnému výrazu strechy

zverejnené: 24. apríla 2020

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechyV minulom roku začali práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa vo Vieske nad Žitavou (zaužívaný názov Arborétum Mlyňany). Kaštieľ je v areáli rozsiahleho parku - arboréta s cielenou koncepčnou výsadbou vzácnych a exotických rastlín a drevín. Pôvodným majiteľom a zakladateľom arboréta bol gróf Štefan Ambrózy - Migazzi, ktorý sobášom s Antóniou Migazzi v roku 1892 získal pozemky nad obcou Vieska nad Žitavou. Kaštieľ bol navrhnutý v neoklasicistickom slohu a postavený v roku 1895 pod vedením staviteľa Guttmanna. Súčasným užívateľom a správcom kaštieľa je Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Začiatok druhej etapy obnovy župného domu v Komárne kvôli koronavírusu preložený na rok 2021

zverejnené: 18. apríla 2020

Župný dom v Komárne, foto: I.Tóth, KPÚ Nitra Župný dom, v ktorej v súčasnosti pôsobí aj kancelária Krajského pamiatkového úradu Nitra, je pôvodne neskorobarokový objekt postavený ako sídlo Komárňansko-ostrihomskej stolice v roku 1798 podľa plánov Juraja Jáczyho. V roku 1813 bol radikálne prestavaný v klasicistickom slohovom výraze, čo dosvedčuje aj text v maďarčine na priečelí budovy „Miesto verejného bezpečia Pilier zákonov Bič zločinu Útočisko spravodlivosti Postavené váženou komárňanskou župou v 52 roku úradovania hlavného župana grófa Mihálya Nádasdyho st. 1813.“ 


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Nevídané, podarilo sa ... nevhodný panelový dom v Partizánskom sa búra

zverejnené: 9. apríla 2020

Stav asanovania stavby 8. apríla 2020 pohľad zo strany parkovej úpravy námestia od , foto: A.Jurišová, KPÚ Nitra Ide o výnimočnú situáciu, keď vedenie mesta pristúpilo k jednej z najkomplikovanejších a spoločensky z hľadiska života mesta azda najkontroverznejších tém.  Už v roku 1993 pamiatkari zo strediska vtedajšieho Pamiatkového ústavu v Topoľčanoch (pod ktoré patrilo v rámci vtedajšieho topoľčianskeho okresu aj mesto Partizánske), pri prerokovávaní nového územného plánu vyslovili veľmi odvážnu požiadavku na odstránenie výškového paneláku v priamom centre mesta. Tento bol v roku 1963 postavený na obytné účely a zrejme aj z ideologických dôvodov ako vizuálna bariéra do priehľadu veľkoryso koncipovaného stredu mesta  na jeho záverečnú architektonickú a urbanistickú dominantu funkcionalistického r. k.  kostola, postaveného v roku 1946.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Kostol v Krušovciach mení svoj vzhľad

zverejnené: 7. apríla 2020

Pohľad na obnovenú severnú fasádu lode  a severnú a východnú fasádu severnej veže, archív KPÚ Nitra Kostol Narodenia Panny Márie, osadený na návrší v centre obce Krušovce bol dlhé roky v očiach verejnosti vžitý ako barokový dvojvežový kostol s jednoduchými fasádami. Málo komu je známe, že ide o románsky kostol s bohatou históriou, ktorý bol v minulosti oveľa malebnejší. V písomných prameňoch vidno odkaz aj na stopy existencie kláštora a s poukázaním na dvojvežové priečelie sa otvorila otázka, či bol kostol v minulosti súčasťou kláštorného komplexu rádu disponujúceho kapacitami nemeckej stavebnej hute. V roku 2012 pristúpil Farský úrad Krušovce, v zastúpení dekana Mgr. Jozefa Vlasáka k rozsiahlej obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorej obnova musí jednoznačne prebiehať na základe predchádzajúcich reštaurátorských a pamiatkových výskumov.


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Nové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch

zverejnené: 26. marca 2020

Socha sv. Vendelína po obnove v Topoľčanoch, KPÚ NitraV pamiatkovej zóne mesta, v areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, sa na neobvyklom mieste v rohu ohrady nachádza socha sv. Vendelína na novo vymurovanom provizórnom podstavci z tehál.  Z iniciatívy správcu farnosti Mons. Argaláša bola zahájená jej obnova, nakoľko materiál pieskovca bol značne zvetralý a socha strácala svoju modeláciu. Tento zámer obnovy otvoril zaujímavý príbeh situovania tejto sochy priamo v meste, keďže táto bývala umiestňovaná na poliach ako patrón všetkých tých, ktorí v tomto prírodnom priestore pracovali na pôde alebo pásli dobytok či iné chovné zvieratá.


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Obnova a prehliadka funkcionalistickej Vily K v Nitre

zverejnené: 4. decembra 2019

Historická fotografia Vily K v NitreVila K alebo tiež Dom Kollmannovcov na Kmeťkovej ul. č. 22 v Nitre je jednou z prvých funkcionalistických architektúr v meste Nitra. Bola postavená v roku 1934 podľa návrhu významného architekta medzivojnového obdobia Oskara Singera ako rodinný dom pre zámožnejších obyvateľov mesta Nitra. Atypické architektonické riešenie funkcionalistickej vily s nautickým výrazom, ktorej hlavné obytné podlažie je postavené na stĺpoch, reprezentuje veľmi kvalitnú architektúru medzivojnového obdobia na Slovensku a disponuje jedinečnosťou architektonickej koncepcie a vysokou úrovňou architektonického prejavu. Dodnes patrí k najkvalitnejším architektúram mesta.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Ďakovný list KPÚ od farnosti Kubáňovo za archeologický výskum zanitknutého kostola

zverejnené: 11. novembra 2019

Ďakovný list farnosti KubáňovoRímskokatolícka cirkev, Farnosť Kubáňovo venovala za vklad a realizáciu archeologického výskumu zaniknutého kostola sv. Andreja a Benedikta Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre ďakovný list. V rámci realizácie archeologického výskumu s medzinárodnou účasťou pod vedením PhDr. Karla Práška a riešiteľa Mgr. Pavla Paterku sa za pomoci miestnych jednotlivcov, obci a cikrvi podarilo geofyzikálnym meraním a sondami identifikovať a odkryť okrem stavebných fragmetov, aj ďalšie zaujímavé archeologické nálezy.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi

zverejnené: 19. septembra 2019

Logo DEKD 2019Krajský pamiatkový úrad Nitra, kancelária Komárno, Obec Veľké Turovce, Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho Vás pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 pozývajú na prednášku a prehliadku pod názvom Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi. Cezhraničné podujatie sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome pri obecnom úrade vo Veľkých Turovciach.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Participácia KPÚ na priebehu architektonickej súťaže obnovy Kina Palace

zverejnené: 27. júna 2019

Hlavná fasáda kina Palace v NitreMesto Nitra dňa 22. 6. 2019 vyhlásilo architektonickú súťaž na obnovu budovy kina, známeho ako Kino Palace, so zámerom jeho využívania na kultúrne účely, ťažiskovo pre potreby viacerých foriem scénického umenia, hudby a vizuálneho umenia. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta a nie je vyhlásenou národnou kultúrnou pamiatkou. Na základe archívneho výskumu sa však pred niekoľkými rokmi podarilo zistiť, že zdanlivo mladšia stavba je v skutočnosti architektonickým dielom, ktoré v roku 1925 projektoval významný architekt Friedrich Weinwurm. Súčasný vzhľad kina je až výsledkom jeho neohľaduplnej prestavby v 50. rokoch 20. storočia.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - V Nitre a Zlatých Moravciach pribudli národné kultúrne pamiatky

zverejnené: 2. apríla 2019

Fontána so sochou v areáli Fakultnej nemocnice v NitreV územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Nitra sa pamiatkový fond rozšíril o tri zaujímavé objekty. Prvým je budova Červeného kríža s detským domovom v Nitre, ktorú na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia naprojektoval jeden z najprogresívnejších československých architektov svojej doby, František Lydie Gahura. Druhým je fontána Elemíra J. Mészárosa v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre, ktorej dominuje autobiografické sochárske dielo nazvané Túžba po vyzdravení, resp. Nádej na uzdravenie. Tretím objektom je kalvária v Zlatých Moravciach s kaplnkou sv. Anny z roku 1882, štrnástimi zastaveniami a trojicou krížov (Golgotou) vo vrchole.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Obnova kostola sv. Ondreja v Komárne

zverejnené: 20. februára 2019

Kostol sv.Ondreja v Komárne po obnoveV roku 2008 pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Nitra (Mgr. Tatiana Danieličová, Mgr. Imrich Tóth) začala obnova exteriéru kostola. Ako prvá sa začala reštaurátorská obnova sochárskej výzdoby hlavného priečelia (do roku 2012), ktorú nasledovala postupná reštaurátorská a stavebná obnova všetkých štyroch fasád. Na konci roka 2018 bola ukončená posledná etapa obnovy bočnej západnej fasády, čím sa zavŕšila a dokončila obnova exteriéru kostola (okrem reštaurátorskej obnovy okenných výplní). V súčasnosti je vykonávaný reštaurátorský a umelecko-historický výskum interiéru.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra – Vydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“

zverejnené: 15. februára 2019

Učebnica Archeológia pravekých domácnostíKoncom roku 2018 bola odbornou radkyňou Krajského pamiatkového úradu Nitra, Mgr. Michaelou Niklovou, PhD., v spolupráci s vedúcou Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou, PhD., publikovaná vysokoškolská učebnica s názvom „Archeológia pravekých domácností“. Publikácia vychádza z dizertačnej práce prvej z autoriek a podáva ucelený prehľad o novej archeologickej subdisciplíne, a to archeológii domácnosti. Rozširuje tým poznatky o pravekej archeológii a prináša nový pohľad na výskum (nielen) neolitických sídlisk.


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Georadar pomáha doplňovať mozaiku stredovekých dejín

zverejnené: 18. decembra 2018

Diakovce, poloha Kostola Panny Márie. Horizontálny georadarový rez pre hĺbky od 80 do 120 cm (namerané anomálne zóny s maximálnou amplitúdou signálu (označené červenou a fialovou farbou)Spolupráca autorov príspevku zameraná na geofyzikálny výskum zaniknutých stredovekých sakrálnych objektov trvá od mája 2012, a od februára 2018 bola rozšírená pre celú komunitu pamiatkarov na Slovensku. Na území Nitrianskeho kraja sa uskutočnilo v tomto roku 6 expedícií, pričom to boli prieskumy a georadarové merania na území 12 katastrov: Bátorove Kosihy, Iža, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce-Turi, Zemianska Olča z okr. Komárno, Kamenný Most, Keť, Sikenička z okr. Nové Zámky a Diakovce, Močenok z okr. Šaľa.

  
Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Deň otvorených dverí a putovanie pamiatkami a prírodou

zverejnené: 20. septembra 2018

logo DEKDKrajský pamiatkový úrad Nitra vás pozýva na podujatia organizované pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018. 22. septembra 2018 sa uskutoční v priestoroch KPÚ Nitra séria prednášok, ako aj výstava študentských prác či ukážok prác reštaurátorov. Paralelne bude tiež prebiehať podujatie určené pre deti základných škôl a osemročných gymnázií - Putovanie pamiatkami a prírodou Nitry a okolia.


Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

zverejnené: 16. februára 2018

Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne  realizovaný podrobný reštaurátorský výskum  a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum  nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti maľby boli koncipované do celého interiéru;  vytvorené boli v prvej stavebnej fáze kostola, datovanej a archeologicky doloženej na začiatok alebo pred polovicu 11.storočia.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Obnova veternej studne v Trávnici

zverejnené: 16. februára 2018

V západnej časti obce Trávnica v okrese Nové Zámky je situovaná národná kultúrna pamiatka Veterná studňa, postavená okolo roku 1920 pre potreby zásobovania vodou neďalekého kaštieľa a parku. Na území Slovenska boli len tri podobné veterné studne, ktorého konštrukciu získal majiteľ (od roku 1896) kaštieľa gróf Karol Elbogen na svojich cestách po zahraničí. Pomocou kolesa vetrom poháňané čerpadlo vháňalo zo studne vodu do spádového vodovodu, na ktorý bol napojený kaštieľ, liehovar a koniareň.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Obnova zaniknutného kláštora kamaldulov v Nitre

zverejnené: 13. februára 2018

Obnova a záchrana komplexu zaniknutého Kláštora kamaldulov v Nitre (známy tiež ako Zoborský kláštor, al. stredoveký Kláštor sv. Hypolita) prebieha systematicky od r. 2013. Z pôvodného barokového komplexu kláštora zo 17. storočia sa zachovala iba prestavaná hlavná kláštorná budova a ruiny Kostola sv. Jozefa, čiastočne odkryté murivá mníšskych príbytkov a oporné múry terás. Hlavnú kláštornú budovu v súčasnosti využíva Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., ktorá je vlastníkom areálu národnej kultúrnej pamiatky.

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;