Prejsť na obsah

Odbor ochrany pamiatkového fondu (niekdajší Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území) zabezpečuje výkon štátnej správy Pamiatkového úradu SR v prvom stupni s celoslovenskou pôsobnosťou vo veciach zverených mu podľa zákona. Zabezpečuje aj odborno-metodické, koncepčné a koordinačné činnosti súvisiace s ochranou, obnovou, prezentáciou a využitím pamiatkového fondu, vrátane lokalít svetového dedičstva a lokalít európskeho dedičstva. Podieľa sa na spracovaní rozborov stavu a vývoja ochrany pamiatkového fondu, koncepciách a dlhodobých výhľadoch smerovania a na základných otázkach súvisiacich s ochranou pamiatkového fondu. Podieľa sa na metodickom usmerňovaní a na kontrole odbornej činnosti KPÚ a na dokumentačnej, vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej činnosti úradu. Rieši a koordinuje celoslovenské odborné a výskumné úlohy, vypracúva podklady a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na realizáciu cieľov ochrany pamiatkového fondu. Podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany pamiatkového fondu a spolupracuje s partnerskými inštitúciami v zahraničí.

OOPF sa člení na tieto organizačné zložky:

  • a. Vedúci odboru
  • b. Referát architektonických pamiatok
  • c. Referát pamiatkových území
  • d. Referát výtvarných, umelecko-remeselných pamiatok a pamiatok histórie

Odbor organizačne patrí do Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností.

Články a aktuality z odboru