Prejsť na obsah

Knižnica Pamiatkového úradu SR je odborná knižnica, ktorej fondy zodpovedajú kultúrnemu, vedeckému, spoločenskému a štátosprávnemu poslaniu Pamiatkového úradu SR a jeho právnych predchodcov. Od svojho vzniku v roku 1919 sa zameriava na literatúru o ochrane pamiatok, pričom si všíma všetky príbuzné disciplíny – históriu, dejiny umenia, architektúru, archeológiu, archívnictvo a pomocné vedy historické, etnológiu, reštaurovanie atď. V jej fondoch sa nachádza aj právnická literatúra, zbierky zákonov, slovníková a encyklopedická literatúra. Najväčšie zastúpenie má literatúra slovenskej proveniencie, ale veľmi početný je aj fond cudzojazyčnej literatúry, najmä českej, maďarskej, poľskej, nemeckej, anglickej a francúzskej.

  • Online knižničný katalóg Pamiatkového úradu SR

  • Elektronické informačné zdroje – databázy, portály, e-periodiká (voľne dostupné)

Ďalšie odkazy

Knižničný a výpožičný poriadok (PDF, 29 kB)

Výberová bibliografia ochrany pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 – 2010

Zoznam slovenských časopisov voľno prístupných v bádateľni (PDF, 116 kB)

Zoznam zahraničných časopisov voľne prístupných v bádateľni (PDF, 120 kB)

Rozdelenie knižničných fondov

  • fond všeobecnej odbornej literatúry – 20 000 ks
  • fond reštaurátorskej literatúry – 2 000 ks
  • fond encyklopedickej a slovníkovej literatúry – 2 000 ks
  • fond periodík – 7 000 ks (kompletné ročníky odborných slovenských a zahraničných časopisov)
  • fond kníh veľkých formátov – 1 000 ks

Kontakt

email: kniznica@pamiatky.gov.sk