Prejsť na obsah

Zbierka historických máp bola založená v roku 1994. V januári 2002 sa evidencia v knihe prírastkov ukončila pri signatúre 1678. Evidencia sa elektronicky spracovala a ďalšia evidencia pokračuje v elektronickej forme v programe Excel.

Zbierka historických máp obsahuje:

  • farebné a čiernobiele kópie katastrálnych máp z rokov 1864 – 1945, ktorých originály sú uložené v Ústrednom archíve geodézie a kartografie Bratislava,
  • farebné a čiernobiele kópie historických máp prvého (1769, 1782 – 1784), druhého (1819 – 1858) a tretieho vojenského mapovania (1857 – 1883),
  • čiernobiele kópie máp z Magyar Országos Levéltár (MOL) Budapešť.

Myšlienka nutnosti evidovania kópií historických katastrálnych máp vyvstala z potreby evidencie postupne získavaných máp z Ústredného archívu geodézie a kartografie. Pracovníci Pamiatkového ústavu sa nezaobišli bez historických máp ako pramenných podkladov pre plnenie si svojich pracovných povinností. Potrebovali výrezy máp k nehnuteľným kultúrnym pamiatkam, archeologickým lokalitám a urbanistickým súborom v rámci intravilánu a extravilánu obce, ako aj celé mapové katastrálne listy. Aj z pracovných ciest do MOL v Budapešti prinášali pracovníci kópie historických máp, na ktorých sú vyobrazené slovenské obce.

V rámci spolupráce s Vojenskohistorickým ústavom a múzeom (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) a Úradom pre ochranu kultúrneho dedičstva (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) v Budapešti získal archív v rokoch 2004 – 2006 kompletnú zbierku historických máp 1., 2. a 3. vojenského mapovania v elektronickej podobe. V zbierke je zaevidovaných 765 kusov tlačených farebných kópií mapových listov. V digitálnej podobe sú na DVD nosičoch súčasťou Zbierky elektronických dokumentov, ktorých pôvodcom nie je Pamiatkový úrad SR.
K Zbierke historických máp bol v roku 2002 vypracovaný Lokalitný katalóg. Časť zbierky – vojenské historické mapy – je spracovaná v samostatnom výberovom inventári. K 31. 12. 2006 je v zbierke zaevidovaných 2 548 kusov máp.

Viera Plávková

Mapy 1., 2. a 3. vojenského mapovania