Prejsť na obsah
Por.č. Názov písomností Časový rozsahškatuľa č.
Riaditeľský úsek /RÚ/ – sekretariát riaditeľa
1Návrh na utvorenie ŠRA801
2Správy o budovaní ŠRA811
3Organizačné poriadky82 – 871
4Organizačné poriadky88 – 912
5Štatúty komisií a poradných orgánov riaditeľa86 – 893
6Materiály na operatívne porady riaditeľa84,85,893
789 – 904
8Zápisnice z porád vedenia81 – 855
986 – 896
10Zápisnice z riaditeľskej rady896
11897
12898
13Smernice82 – 888
14Smernice82 – 909
15Príkazné listy riaditeľa82 – 849
1685 – 8910
17Obežníky riaditeľa84 – 86, 8911
18Škodová komisi – zápisnice86 – 8911
19Zápisnice z Odbornej reštaurátorskej komisie85 – 8811
20Zápisnice z pléna Umeleckej komisie pre reštaurátorskú tvorbu85 – 8711
21Korešpondencia s MK SSR88 – 9012
22Výňatok z delimitačného protokolu8212
23Korešpondencia s ÚŠPS84 – 8612
24Korešpondencia s MK SSR84 – 9012
25Korešpondencia, príkazy, ÚŠPS, MK SSR82 – 8912
26Smernice MK SSR, ÚŠPS78, 81 – 8813
27Podací denník84 – 8613
28Podací denník82, 87 – 8914
29Podací denník88 – 8915
RÚ – odd. organizačno – právne, BOZP a PO
30Verejná previerka BOZP a PO, harmonogram odstránenia nedostatkov88 – 8915
31Správa o previerke OBP na ORA Košice8715
32Nájomné zmluvy82 – 8315
33Korešpondencia s nadriadenými organizáciami84 – 8815
RÚ – odd. kontroly
34Sťažnosti závažné s písomnosťami o ich prerokovaní86 – 8715
35Kontrolná činnosť na ŠRA – správy8915
36Kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov86 – 8915
37Revízia hospodárenia ŠRA82 – 8316
38Tematické previerky a kontroly8916
RÚ – útvar personálnej práce
39Vyhodnotenie plánu prípravy kádrov, personálneho a soc. rozvoja82 – 83, 8817
40Vyhodnotenie plánu prípravy KPSR – 7.5RP8617
41Plán prípravy KPSR na 8. 5RP /86-90/8617
42Rozbory PN85 – 8717
43Rozbor – fluktuácia8817
44Štatistické výkazy o iniciatíve pracujúcich85 – 8817
45Štatistické výkazy o práci83 – 8917
46Kolektívne zmluvy82 – 8917
47Tematická previerka KPÚ8517
Ekonomicko-prevádzkový úsek /EPÚ/ – od.. ekonomickej koordinácie a stratégie
48Rozpočty na akcie87 – 8818
49Rozpočty na akcie88 – 8919
50Cenníky reštaurátorských prác, sadzobníky – normatívy8820
51Výmer SCÚ – pravidlá pre oceňovanie výkonov reštaurovania KP8620
52Vykonávací plán a rozpočet82 – 8820
53Rozpočet8121
54Plán a rozpočet – podklady82, 8421
55Štatistický ročný výkaz hospodárenia8421
56Koncepcia a prognózy rozvoja ŠRA/75/84 – 8922
57Vecný plán88 – 9023
EPÚ – odd. informačnej sústavy – vedenie oddelenia
58Rozbory činnosti a hospodárenia/79,80/ 81 – 8223
5983 – 8624
6087 – 8925
61„ – podklady8325
62Rozbory činnosti a hospodárenia87 – 8826
63Štatistické hlásenia /Výkaz o odborovej špecifikácie výkonov a nákladov v organizáciách nevýrobnej sféry/8726
64Štatistické výkazy8426
65Štatistický výkaz o výsledku hospodárenia – výsledovky87 – 8826
66Prehľad plnenia vybraných ukazateľov plánu87 – 8826
EPÚ – všeobecná učtáreň
67Kontá syntetickej evidencie odberatelia – dodávatelia8827
EPÚ – Technicko-prevádzková činnosť
68Majetkoprávne vysporiadanie objektov8827
69Majetkoprávne vysporiadanie objektu Červený most 6, Blava8927
70CS Laskomerského 3, B.Štiavnica86, 8927
71Lazová 8, B.Bystrica8627
72Levoča – Mierové nám. 15, Baštová 2083 – 8627
RÚ – technický námestník
73Korešpondencia s MK SSR87 – 8927
74Korešpondencia /ORA Blava, B.Bystrica, Košice/86 – 8927
Odbor špeciálnych činností pre reštaurovanie /OŠČR/ – vedenie
75Záznamy z komisií a porád k akciám /cudzie/8428
76Zápisnice z pléna reštaurátorskej komisie85 – 8828
77Zápisnice internej reštaurátorskej komisie85 – 8628
78Zápisnice z pléna umeleckej komisie pre reštaurátorskú tvorbu8928
79Zápisnice z odbornej reštaurátorskej komisie85 – 8628
8085 – 8628
8185 – 8628
8287 – 8929
8387 – 8929
84Zápisnice z internej komisie87 – 8829
858930
8689 – 9030
8786 – 8930
88Zoznam ukončených dokumentácií8530
89Návrhy na úpravu smerníc pre reštaurovanie86 – 8930
90Záznamy z kontrolných dní a kolaudácií86 – 8830
91Korešpondencia námestníka pre reštaurovanie8931
92Korešpondencia s ÚŠPS /riaditeľa/81 – 8531
93Korešpondencia, rozhodnutia z ObNV, odbor kultúry84 – 8531
94Korešpondencia s KÚŠPSOP a inými odberateľmi86 – 8831
95Korešpondencia – stredisko Bratislava8331
96Korešpondencia – strediko Levoča8331
97Korešpondencia – strediko B.Štiavnica8331
98Korešpondencia námestníka pre realizáciu – odb. at. 20184 – 8631
99Korešpondencia námestníka pre realizáciu – Dóm sv. Alžbety84 – 8531
OŠČR – odd. umelecko-historické
100Preklady odbor. literatúry 31
101 32
102 33
103VTEI – korešpondencia 33