Prejsť na obsah

OPS Banská Štiavnica, KÚŠPSPOP Banská Bystrica, stredisko Banská Štiavnica 1969 – 1990

PhDr. Katarína Pachanská, Bratislava 1996

Por. č.
Názov
Roky
č. škatule
1.
OPS – interné smernice
70 – 81
1
2.
Opatrenia OPS – KÚŠPSOP, Príkazy riaditeľa OPS
81 -83, 88
1
3.
Porady OPS
78 – 84
1
4.
KÚŠPSOP, stredisko Žiar n. Hronom – porady
84 – 90
1
5.
Koordinačné porady námestníka riaditeľa KÚŠPSOP B.Bystrica na stredisku Žiar n. Hronom
87
1
6.
Porady metodikov PS stredíska úseku PS KÚŠPSOP B.Bystrica
86 – 87
1
7.
Plán hlavných úloh
82 – 87
1
8.
Plán práce, Plnenie plánu, Rozpis plánu
80 – 85
1
9.
Rozbor činnosti
84 – 87
1
10.
Návrh plánu obnovy KP MPR B.Štiavnica a MPR Kremnica do r.2000
85
1
11.
Správy o obnovovacích prácach v MPR
82 – 83
1
12.
Štatistický výkaz KULT /MK SSR/
90
1
13.
MPR – koncepcie, správy, dohody
78 – 89
2
14.
MPR – finančný plán – DOV
81 – 90
2
15.
Objekty MPR-opravy, fasády, stavebný dozor
78 – 89
2
16.
MPR – kontrolné dni, záznamy z jednaní
79 – 90
2
17.
Schvaľovacie protokoly
78 – 83
2
18.
MPR – záznamy z jednaní reštaurátorských prác
80 – 88
3
19.
MPR – prevzatie a výber staveniska
80 – 87
3
20.
Fakturácia za PD
83 – 90
3
21.
Dlažby
81 – 86
3
Nám. SNP
22.
Obnova, rozhodnutia, reštaurovanie – všeobecné
79 – 88
3
23.
Nám. SNP č. 1 – staré č. 59/I „ Kostol ev.a.v. „vyjadrenia, faktúry
77 – 81
3
24.
Nám. SNP č. 1+3 – staré č. 60/I + 61/
Nám. SNP č. 1 + 3 – staré č. 60/I + 61/I
Nám. SNP č. 1 – staré č. 60/I – nástenné maľby, fasáda
Nám. SNP č. 3 – staré č. 61/I
80 – 88
86 – 88
80 – 82
82 – 88
3
25.
Nám. SNP č. 2 – staré č. 58/I
Vyjadrenia
83 – 88
3
26.
Nám. SNP č. 4 – staré č. 63/I
„Hotel Metropol“
faktúry + stavebné denníky
vyjadrenia
80 – 82
3
27.
Nám. SNP č. 6 – staré č. 12/II
„Fritzovský dom“
vyjadrenia
79 – 87
3
28.
Nám. SNP č. 9, 8 – staré č. 26/I, 27/I
Nám. SNP č. 8+9 – staré č. 27/I+26/I
Nám. SNP č. 8 – staré č. 27/I – vyjadrenia
Nám. SNP č. 9 – staré č. 26/I

82 – 83
82 – 86
80 – 88
3
29.
Nám. SNP č. 10 – staré č. 10/II
vyjadrenia, rozhodnutia
86 – 87
3
30.
Nám. SNP č. 11 – staré č. 9/II
vyjadrenia
87 – 88
3
31.
Nám. SNP č. 12 – staré č. 8/II, vyjadrenia
79 – 87
3
32.
Nám. SNP č. 13 – staré č. 6/II, vyjadrenia k obnove
85 – 87
3
33.
Nám. SNP č. 14 – staré č. 23/I, vyjadrenia, faktúry
78 – 87
4
34.
Nám. SNP č. 16 – staré č. 22/I, vyjadrenia, asanácia domu
77, 86
4
35.
Nám. SNP č. 19 – staré č. 4/II
79
4
36.
Nám. SNP č. 18 + 20 – staré č. 21/I + 20/I
Nám. SNP č. 20+ 18 – staré č. 20/I+21/I – vyjadrenia
Nám. SNP č.18 – staré č. 21/I – vyjadrenia
Nám. SNP č. 20 – staré č. 20/I – vyjadrenia
79 – 88
81 – 82
81 – 88
79 – 88
4
37.
Nám. SNP č. 21 – staré č. 3/II
80 – 81
4
38.
Nám. SNP č. 22 – staré č. 19/I, zastrešenie objektu
80
4
Radničné nám.
39.
Radničné nám. č. 1 – staré č. 204/II
„Budova MsNV“ vyjadrenia
78 – 85
4
40.
Radničné nám. č. 2 – staré č. 207/II, vyjadrenia
80 – 88
4
41.
Radničné nám. č. 3 – staré č. 206/II
82 – 87
4
42.
Radničné nám. č. 4 – staré č. 205/II
81 – 83
4
Trojičné nám.
43.
Obnova – všeobecne
80 – 88
4
44.
Trojičné nám. č. 1 – staré č. 203/II, vyjadrenia
hospodárske zluvy
78 – 88
4
45.
Trojičné nám. č. 2 – staré č. 14/II, faktúry, dohody
vyjadrenia
stavebný denník
79 – 90
79 – 90
87 – 90
5
46.
Trojičné nám. č. 3 – staré č. 202/II
dokumentácia rekonštrukcie stavby – stavebné povolenie, kolaudačné protokoly a.i.
hospodárske zmluvy
rozpočet, R – položky
zápisy odbytového rozpočtu
vzduchotechnika
faktúry
stavebný denník

79 – 89

80 – 89
81 – 85
80 – 88
82 – 87
80 – 89
78 – 88

5

5
6
6
6
6
6
47.
Trojičné nám. č. 4 – staré č. 15/II, zmluvy, faktúry, vyjadrenia, vyjadrenia
76 – 88
80 – 88
7
7
48.
Trojičné nám. č. 5 – staré č. 201/II, ,vyjadrenia, faktúry
78 – 89
7
49.
Trojičné nám. č. 6 – staré č. 47/II, vyjadrenia
86
7
50.
Trojičné nám. č. 7 – staré č. 200/II
83 – 86
7
51.
Trojičné nám. č. 9 – staré č. 199/II, vyjadrenia
78 – 86
7
52.
Trojičné nám. č. 11 – staré č. 198/II
78
7
53.
Trojičné nám. č. 13 – staré č. 197/II
78 – 91
7
54.
Trojičné nám. č. 14 – staré č. 51/II + 162/II, vyjadrenia – reštaurovanie
79 – 86
7
55.
Trojičné nám. č. 14 – staré č. 51/II
80
7
56.
Trojičné nám. č. 15 – staré č. 196/II, vyjadrenia, faktúry, hospod.zmluvy
78 – 91
7
57.
Trojičné nám. č. 16 – staré č. 52/II
79 – 87
7
58.
Trojičné nám. č. 17 – staré č. 195/II, vyjadrenia, faktúry
78 – 90
7
59.
Trojičné nám. č. 17 – 9 – staré č. 195/II – 199/II, vyjadrenia, faktúry
79 – 84
7
60.
Trojičné nám. č. 21 – staré č. 181/II, vyjadrenia
faktúry, zmluvy
80 – 89
79 – 82
7
7
61.
Trojičné nám. č. 8 – 12 – staré č. 48/II-50/II
„Banské múzeum“
kontrolné dni
fasády, nástenné maľby
drevené stropy
kamenné prvky
hospod. zmluvy, dodatky

76 – 88
78 – 83
78 – 83
78 – 83
78 – 86

8
8
8
8
8
62.
Trojičné nám. – Trafostanica pre objekty č. 8 – 12 – staré č. 48/II – 50/II
80 – 85
8
63.
Trojičné nám. č. 8 – 12 – staré č. 48/II – 50/II
projektová dokumentácia, faktúry
vyjadrenia
faktúry

77 – 82
71 – 82
79 – 84

9
9
9
64.
Akademická ul. č. 1 – staré č. 1/II
82 – 87
10
65.
Akademická ul. č. 8 – staré č. 55/III
80 – 86
10
66.
Akademická ul. č. 11 – staré č. 52/III
84 – 88
10
67.
Akademická ul. č. 12 + 13 – staré č. 64/III + 65/III
„ Výskumný ústav + chemická škola „
81 – 88
10
68
Akademická ul. č. 14 – staré č. 51/III
· rozhodnutie
87
10
69.
Akademická ul. č. 21 – staré č. 80/III
„ tzv. Kollárov dom „

87
10
70.
Dolná Ružová – staré č. 7/II
„ Slovenská sporiteľňa „
· obhliadka objektu
83 – 87
10
71.
Červenej armády č. 1 – staré č. 1/III
„ Kultúrne a osvetové stredisko „
· vyjadrenia, faktúry


79 – 88


10
72.
Červenej armády č. 2 – staré č. 18/I
„ Kammerhof „

81

10
73.
Červenej armády č. 4 – staré č. 8/I
86
10
74.
Červenej armády č. 8 – staré č. 4/I
· metodická pomoc

87

10
75.
Červenej armády č. 11 – staré č. 7/III
· usmernenie

87

10
76.
Červenej armády č. 16 – staré č. 13/III
· vyjadrenia, faktúry

83 – 88

10
77.
Červenej armády č. 18 – staré č. 1/I
· stavebno-technický stav objektu

88

10
78.
Červená armáda č. 20 – staré č. 16/III
82
10
79.
Červenej armády č. 25 – staré č. 18/III
· vyjadrenia
82 – 88
10
80.
Červenej armády č. 26 – 28 – staré č. 1/IV
· vyjadrenia, hospod. zmluvy
86 – 89
10
81.
Červenej armády č.26
87
10
82.
Čsl. Armády /Hviezdoslavova ul/ č. 6 – staré č. 6/IV
· vyjadrenia
· rozpočet, R – položky
· hospodárske zmluvy
· faktúy
· stavebný denník
79 – 87
79 – 84
80 – 86
80 – 87
84 – 85

11
11
11
11
11
83.
Hellova ul. č. 4 – staré č. 111/I
„ Piargská brána „
· vyjadrenia, stavebné denníky, rozpočet
69 – 85
12
84.
Hollého ul. č. 8
· vyjadrenie MsNV

88

12
85.
Moyzesova č. 1
85
12
86.
Novozámocká č. 1 – staré č. 56/I
· vyjadrenia
· faktúry
80 – 85
89 – 90
12
12
37.
Novozámocká č. 3 – staré č. 57/I
· vyjadrenia

82 – 84

12
88.
Novozámocká č. 5 – staré č.28/I
„ Synagóga „

82 – 87

12
89.
Novozámocká č. 6 – staré č. 53/I
88
12
90.
Novozámocká č. 16 – staré č. 48/I
· vyjadrenia

79 – 87

12
91.
Novozámocká č. 18 – 22 – staré č. 46/I – 68/I
· oporný múr

86

12
92.
Novozámocká č. 20 – staré č. 74/I
· vyjadrenie

86

12
93.
Palárikova č. 1 – staré č. 11/III
· okná a dvere predajne Zelovoc – výkres

sine

13
94.
Palárikova č. 7 – staré č. 36/III
· výmena strešnej krytiny

86

13
95.
A. Pecha č.2 – staré č.211/II
· vyjadrenie, faktúry, hospod. zmluvy
84 – 88
13
36.
A. Pecha č. 5 – staré č. 153/I
79 – 82
13
97.
A. Pecha č. 7 – staré č. 210/II
· vyjadrenia, hospod.zmluvy

90

13
98.
A. Pecha č. 12 – staré č. 148/I – 149/I
· prerokovanie projektovej úlohy – zápisnice

84 – 86

13
99.
Rázusova ul. /Ružová/
· oporný múr
86 – 87
13
100.
Rázusova č. 4 – staré č. 19/II
· vyjadrenie
87
13
101.
Rázusova č. 6 – staré č. 21/II
· vyjadrenia, faktúry

70 – 87

13
102.
Rázusova č. 7 –
· vyjadrenia, kontrolné dni, protokoly
· vyjadrenia, kontrolné dni, protokoly
· R – položky, rekapitulácia, rozpočet
· hospod. zmluvy
· stavebný denník
· faktúry
· stavebný denník
71 – 79
80 – 86
79 – 82
78 – 85
78 – 81
77 – 81
79 – 81
13
13
14
14
14
14
15
103.
Rázusova č. 8 – staré č. 23/II
· vyjadrenia, staveb. denník, súpis vykonaných prác
· faktúry

80 – 83
80 – 83

15
15
104.
Rázusova č. 11 – staré č. 61/III
· kamenné ostenie

81 – 82

15
105.
Rázusova č. 22 – staré č. 29/II
· vyjadrenia

80 – 87

15
106.
Rázusova č. 288
· vybúranie okna

80

15
107.
Remeselnícka č. 3/1099
· vyjadrenie

81, 87

16
108.
Sládkovičova č. 5 – staré č. 208/II
· vyjadrenie

82

16
109.
Sládkovičova č. 11 – staré č. 122/I
„ Belházyovský dom“
· vyjadrenia, protokoly, kontrolné dni
· vyjadrenia, protokoly, kontrolné dni
· hospod. zmluvy
· architekt. výtvarné riešenie
· zápisy odbytového rozpočtu
· R – položky
· faktúry
· faktúry
· stavebný denník
· stavebný denník

74 – 83
84 – 91
79 – 89
81 – 84
80 – 89
82 – 89
81 – 83
84 – 87
81 – 86
87 – 89


16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
110.
Sládkovičova č. 12 – 10 – staré č. 148/I – 149/I
83 – 88
18
111.
Sládkovičova č. 16 – staré č. 154/I
82
18
112.
Sládkovičova č. 21 – staré č. 116/I
· oprava

83

18
113.
Sládkovičova č. 24 – staré č. 115/I
· vyjadrenia

86

18
114.
Starozámocká č. 4 – staré č.189/II
· poškodenie objektu

86

18
115.
Starozámocká č. 5 – staré č. 190/II
· vyjadrenia, hospod. zmluvy

85 – 90

18
116.
Strieborná ul.
· nariadenie MNV
· rozhodnutie
81
81
18
18
117.
Strieborná č. 2 – staré č. 29/I
· vyjadrenie k stavebnej úprave

86

18
118.
Strieborná ul. č. 3 + 5 – staré č. 25/I + 24/I
· vyjadrenia

83 – 88

18
119.
Strieborná ul. č. 15 – staré č. 38/I
85 – 90
18
120.
Vansovej č.1 – star= č. 178/II
· stavebné úpravy

87

18
121.
Višňovského ul. /Vajanského ul./
· úprava

86

18
122.
Višňovského č. 4 – staré č. 16/I
· rozpočet
83
18
123.
Višňovského č. 5 – staré č. 11/I
„ Pamätný dom SNP „

79 – 87

18
124.
Višňovského č. 6 – staré č. 15/I
· vyjadrenia

79 – 80

18
125.
Višňovského č. 8 – staré č. 13/I
· vyjadrenie

80 – 82

18
126.
objekt – staré č. 4/IV
87
19
127.
objekt – staré č. 66/III
86
19
128.
Dominikánsky – nemecký – kostol
88
19
129.
Kostol Nanebovzatie P.Márie, kostol sv.Kataríny, areál Kalvárie
· ochrana


80


19
130.
Frauenberg – kostol P.Márie Snežnej
dom smútku
80 – 88
19
131.
Morový stĺp /Trojičné nám./
· plastiky

79 – 86

19
132.
Mariánsky stĺp
81 – 87
19
133.
Kalvária
82 – 83
19
134.
Starý zámok
87
19
135.
Hnuteľné pamiatky
· premiestnenie

88

19
136.
Archeologické výskumy
80 – 86
19
137.
Botanická záhrada
· vyjadrenia

86 – 87

20
138.
Koncepcia ďalšieho rozvoja ŠOP v okr. Žiar n/Hronom do r. 1190
77
20
139.
· Vyhodnotenie plánu ochrany prírody do r. 1980, 1981
· Perspektívny plán ochrany prírody do r. 1980, 1981
81
80
20
140.
Návrh preventívnych opatrení ochrany prírody v okr. Žiar n/Hronom
20
141.
Štiavnické jazerá
82 – 89
20
142.
Vodné diela
· všeobecné
· Veľká vodárenská nádrž
· Maderštôlňa
· Klinger
· Rozgrund

85 – 87
86
87
87
87

20
20
20
20
20
143.
Hrob prof. K. Fallera
· oprava

82

20
144.
Cintoríny
81 – 88
20
145.
Urnový háj
86 – 87
20
146.
Šachta František
· opravy, zápisnice

87 – 88

20
147.
Šachta Mayer
· vyjadrenie

87

20
148.
Rekonštrukcia taviarne banskoštiav. Huty
83 – 88
20
149.
Hotel „ Grand „
80 – 87
20
150.
Stredné odbor. Učilište poľnohospod.
85 – 88
20
151.
Gymnázium
· prístavba
87 – 88
20
152.
Fortuna – SLTŠ
· vyjadrenia
81 – 82
20
153.
Prevádzková jednotka Lahôdky
86
20
154.
Pleta n.p.
88
20
155.
Verejné WC v CMZ
87
20
156.
Štúdia verejného osvetlenia
82
20
157.
Trojičný vrch – vodovod
88
20
158.
Kanalizácia – rekonštrukcia
81 – 87
20
159.
Plynofikácia
81 – 87
20
160.
Rekonštrukcia štátnej cesty II/524
86 – 88
20
161.
Diaľkový kábel B. Štiavnica – Žarnovica
87
20
162.
22 KV kábelové vedenie
79 – 89
20
163.
Rôzne
81 – 87
20
164.
Zoznam projektovej dokumentácie
82
20
165.
Antol
· kaštieľ
· kaštieľ
· sýpka pri kaštieli
· kaplnka J.Nepomuckého

71 – 87
79 – 81
70 – 85
73 – 79

21
21
21
21
166.
Banská Belá
· objekt č. s. 33

87

21
167.
Banská Hodruša
· Strážny domček

71

21
168.
Banská Hodruša
· objekt č. 744, č. 751

79

21
169.
Banský Studenec
· zvonica – kolaudácia

78

21
170.
Močiar
· zvonica, kostola

86

21
171.
Počúvadlo
· kostol

80

21
172.
Špania dolina
· dom č. 49

87

21
173.
Štefultov
· kaplnka sv. Ondreja

78

21
174.
Štiavnické Bane
· garáže, got. madona, Kláštorná vináreň

82 – 88

21
175.
Štiavnické Bane
· kostol a kláštor – kultúrne stredisko

72 – 87

21
176.
Žiar n/Hronom
· park pri kaštieli
85 – 86
21