Prejsť na obsah
Pro Monumenta

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou bol preddefinovaný projekt, podporený z Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol tiež súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2012 – 2016 a jedna z úloh strategického vládneho materiálu „Stratégia ochrany pamiatkového fondu v SR do roku 2020″.

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou dal v rokoch 2014 – 2017 vzniknúť organizačnej zložke v rámci Pamiatkového úradu SR: Odboru preventívnej údržby pamiatok (OPÚP). Prostredníctvom OPÚP sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy a zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby.

Od 2. mája 2019 OPÚP začal s implementáciou nadväzujúceho projektu s názvom Pro Monumenta II.

Projekt pro Monumenta II. získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska spolu v sume 1 500 tis. € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 225 tis. € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Opäť sa jedná o preddefinovaný projekt financovaný z EEA Grats v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorého hlavným cieľom je:

Dobudovanie udržateľného systému preventívnych prehliadok nehnuteľných pamiatok tak aby sa v jeho rámci vykonalo minimálne 100 inšpekcií ročne a vybudovanie 3 malých školiacich stredísk pre tradičné remeselné postupy používaných pri obnove pamiatok.

Trvanie implementácie projektu je 36 mesiacov: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022.

V praxi to znamená najmä rozšírenie našich inšpekčných skupín o 3 nových, vyškolených inšpektorov a adaptáciu existujúcich budov v správe Pamiatkového úradu SR pre potreby OPÚP. Inšpekcie sa v tomto čase vykonávajú na pamiatkových objektoch vo vlastníctve/správe štátu, územnej, regionálnej a miestnej samosprávy, registrovaných cirkví v SR, ktoré sú verejne dostupné. Tieto inšpekcie nie sú spoplatňované. Na požiadanie sa vykonávajú aj inšpekcie pamiatok vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré predkladajú žiadosti do dotačného systému Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6, ako podklad pre rokovanie komisie pri posudzovaní žiadostí. Je vybraných 30 pamiatok, kde v minulosti už boli vykonané inšpekcie a vypracovaná TSKP, ktoré sa opäť podrobia našej prehliadke a skontroluje sa splnenie odporúčaných prác pomenovaných v správe.

Efektivita práce všetkých troch tímov sa okrem ich posilnenia o jedného inšpektora zvýšila aj zavedením používania dronov na vizuálnu obhliadku ťažko prístupných miest pamiatky či doplnením tímovej výbavy o menšiu pojazdnú dielňu. Výpovedná hodnota hlavného výsledku vykonaných inšpekcií – Technických správ o pamiatke – sa pre vlastníka/správcu ku koncu trvania projektu navýši prostredníctvom výpočtu predpokladanej ceny opráv, ktoré vyplynú z inšpekcie.

Školiace strediská a regionálne centrá OPÚP PÚ SR – Pro Monumenta vzniknú v rámci existujúcich vhodných objektov v správe Pamiatkového úradu SR a to v rámci KPÚ Trnava, KPÚ B. Bystrica – pracovisko B. Štiavnica a KPÚ Prešov – pracovisko Levoča. Každé zo školiacich stredísk bude mať svoje hlavné remeselné zameranie a to nasledovne:

Trnava – vápenné omietky, omietky, jednoduché fasádne štuky, zámočníctvo
Banská Štiavnica – tesárstvo, štiepanie šindľov, stolárstvo
Levoča – klampiarstvo, umelecké klampiarstvo, tesárstvo

Mapa sídiel špecialistov na území Slovenska

Obnovené a adaptované objekty PÚ SR na to vybrané, budú mať administratívnu časť pre inšpektorov PM a časť výučbovú – vhodnú na teoretickú výučbu pre 10-12 ľudí, ako aj špecifické remeselné dielne, sklady na nástroje a materiál, či garáže pre pojazdné dielne. Dielne budú slúžiť nielen na praktické „workshopy“ pre účastníkov školení, ale aj ako dielne inšpektorov Pro Monumenta. Plánujeme zorganizovať 4 podujatia s názvom „Deň odkvapov“ historických centrách miest Skalica, Banská Štiavnica, Kežmarok a Levoča, počas ktorých sa všetci naši 12ti inšpektori nehnuteľných pamiatok budú snažiť za pomoci lokálnych vlastníkov/správcov pamiatok vyčistiť čo najviac odkvapov. Sledujte našu sekciu Aktuality alebo FB profil Pro Monumenta a dozviete sa viac.

Oba implementované projekty Pro Monumenta – prevencia údržbou & Pro Monumenta II. vychádzajú z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí.


Základné ciele projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou implementovaného v rokoch 2014 – 2017 boli:

Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v zmysle § 22 zákona č. 49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov, upratovačov: všetkých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“.

Základné informácie o projekte – zhrnutie:
Názov: Pro Monumenta – prevencia údržbou
Termín realizácie: 1. 1. 2014 – 30. 04. 2017.
Predpísaná udržateľnosť: minimálne 5 rokov
Alokované prostriedky: 1 152 056,- €
Základný cieľ: Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v SR

Výstupy projektu:
• zmonitorovanie 221 nehnuteľných kultúrnych pamiatok
• vytvorili sa 3 trojčlenné monitorovacie tímy, pôsobiace v rámci celej SR: komplexne zaškolení a technicko-organizačne vynikajúco zabezpečení inšpektori pamiatok
• bolo pripravených 6 seminárov pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok
• na stiahnutie sme nachystali 7 elektronických príručiek pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok: kliknite na časť „pre vlastníka“
• zorganizovali sme 3 stretnutia s nórskym partnerom a zahraničnými expertmi
• vytvorili sme túto webstránku projektu, ktorej veľký benefit je aj rezervačný formulár, prostredníctvom ktorého vlastník/správca pamiatky žiada Odbor preventívnej údržby pamiatok PÚ SR o vykonanie monitoringu stavebno-technického stavu pamiatky

Ako bol projekt a jeho dopady na oblasť kultúrneho dedičstva vyhodnotený si môžete prečítať v Evaluačnej správe ku celému programu. Projekt CLTTPP001 Pro Monumenta – prevencia údržbou je hodnotený v rámci celej správy, najmä však na stranách 29-31.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

Kontakt:

Odbor preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Prechod na stránku:
Projekt Pro Monumenta
Finančný mechanizmus EHP
Úrad vlády SR

Projektový manažér a vedúci OPÚP:
Mgr. Branislav Rezník
E-mail: Branislav.Reznik@pamiatky.gov.sk
Tel. číslo: 02/20464334; +421 905 483 561

Odborný koordinátor:
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.
E-mail: Pavol.Izvolt@pamiatky.gov.sk
Tel. číslo: 02/20464304; +421 905 365 898