Prejsť na obsah

Čo je pamiatkový fond Slovenskej republiky?
Prečo chránime pamiatkový fond – čo je predmetom ochrany?
Ako chránime pamiatkový fond – ktoré zákony upravujú jeho ochranu?

PAMIATKOVÉ VÝSKUMY
Kto rozhoduje o vykonaní pamiatkového výskumu a aké doklady sú k tomu potrebné?
Kto má oprávnenie vykonať pamiatkový výskum?
Kedy je potrebné vykonať pamiatkový výskum a prečo musí byť vykonaný, resp. aké druhy pamiatkového výskumu existujú?
Ako ohlásiť nález? výskum

OBNOVA, REŠTAUROVANIE
Čo je obnova NKP a aké práce sa považujú za obnovu?
Ako postupovať pri obnove nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky?
Ako postupovať pri úprave nehnuteľnosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme?
Ako postupovať, keď chcem reštaurovať kultúrnu pamiatku?
Kto môže spracovávať projektovú dokumentáciu obnovy NKP a úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme?
Ako mám postupovať keď nesúhlasím so záväzným stanoviskom KPÚ?
Kde je možné získať doplňujúce finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok?

EVIDENCIA, VYHLÁSENIE, ZRUŠENIE OCHRANY
Chcem aby niečo bolo vyhlásené za pamiatku, ako mám postupovať?
Kedy môže dôjsť k zrušeniu vyhlásenia kultúrnej pamiatky a pamiatkového územia?
Ako postupovať pri snahe o vyňatie NKP z ÚZPF?

VLASTNÍCTVO, KÚPA, PREDAJ, VÝVOZ, PREMIESTNENIE
Je možné mimo územia SR vyviezť vec, ktorá nie je pamiatka, ale má kultúrnu hodnotu?
Ako postupovať, keď chcem premiestniť kultúrnu pamiatku?
Povinnosti vlastníka pri predaji a kúpe kultúrnej pamiatky.
Kedy je možné vyvlastniť kultúrnu pamiatku?
Prečo mi kataster dal na list vlastníctva plombu a tvrdí, že je to z podnetu Pamiatkového úradu?
Aké sú možnosti vývozu hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky mimo územia SR?
Ako zistím či je moje vlastníctvo pamiatka?

RÔZNE
Čo je nehnuteľnosť v pamiatkovom území (platí tu vyhláška ku katastrálnemu zákonu o určení druhov nehnuteľností)?
Čo je prostredie kultúrnej pamiatky v zmysle § 27 pamiatkového zákona? Môže ho zadefinovať KPÚ vo vzťahu ku konkrétnej pamiatke?
Aké sú lehoty na rozhodovanie KPÚ o veci?
Ako mám postupovať, keď som svedkom poškodzovania a ničenia pamiatkového fondu?
Problematika zoznamov pamätihodností obce.