Prejsť na obsah

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže, ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí SR. Titul Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky na základe návrhov odbornej poroty.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt ako prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, tak aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií.

Minister kultúry udelí v príslušnom kalendárnom roku najviac štyri tituly Kultúrna pamiatka roka, tri tituly pre objekty kultúrnych pamiatok a jeden titul pre pamiatkové územie.
Odborná porota môže v odôvodnenom prípade navrhnúť udelenie čestného uznania za mimoriadny prínos vlastníka, alebo za mimoriadny prínos zhotoviteľa obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo obnovy pamiatkového územia, alebo za mimoriadny prínos metodika miestne príslušného krajského pamiatkového úradu.

Laureáti súťaže získavajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka alebo Pamiatkové územie roka, finančnú odmenu vo výške 8 300,- €, sošku bájneho vtáka Fénixa ako symbol znovuzrodenia kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia. Pracovný kolektív, ktorý pripravil, resp. realizoval obnovu alebo reštauroval kultúrnu pamiatku alebo obnovu pamiatkového územia získa čestný diplom.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke kpr-fenix.sk

Aktuality

Kontakt na tajomníka súťaže:

Mgr. Andrej Jaroš
Ministerstvo kultúry SR
odbor ochrany pamiatkového fondu
sekcia kultúrneho dedičstva
Tel: 02/2048 2421
e-mail: andrej.jaros@culture.gov.skĎalšie nformácie nájdete na webe MKSR www.culture.gov.sk