Prejsť na obsah
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej - soška, Autor: J. Šipöcz

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o prezentáciu jeho hodnôt širšej verejnosti.

Štatút ceny (PDF, 437 kB)

Cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 2023

V stredu 26. apríla 2023 o 13.00 sa uskutoční v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave už pätnásty ročník slávnostného odovzdávania Ceny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Nesie meno zakladajúcej osobnosti bádania o výtvarnom umení na Slovensku – historičky umenia doc. PhDr. Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905 – 1973) a je symbolickým uznaním dlhoročného profesionálneho pôsobenia jednotlivcov v sfére ochrany a popularizácie pamiatkového fondu na Slovensku.

Z jedenástich nominovaných osobností vybrala odborná komisia za ich celoživotné dielo a profesionálny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu a prezentácie kultúrneho dedičstva Slovenska štyri laureátky:

  • Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (*1953)
  • PhDr. Mária Lamiová-Schmiedlová, CSc. (*1935)
  • Ing. Eva Semanová (*1958)
  • Mgr. Halina Mojžišová(*1949 – †2011 ) in memoriam

Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (*1953)

Spolupracovala na desiatkach pamiatkových výskumov, vypracovala viaceré metodické materiály pamiatkovej ochrany. Venovala sa výskumu hradných areálov aj problematike pamiatkových zón. Pôsobila ako zástupkyňa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v štruktúrach UNESCO a stála pri vytváraní podkladov pre zápis prvých slovenských  lokalít zaradených do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Je autorkou náučno-populárnych publikácií venovaných národným kultúrnym pamiatkam, objektom ľudovej architektúry či historickým mestám Slovenska. Pôsobila aj ako dlhoročná členka redakčnej rady časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo.

PhDr. Mária Lamiová-Schmiedlová, CSc. (*1935)

Ťažiskom vedeckovýskumného zamerania archeologičky Márie Lamiovej-Schmiedlovej sa stala doba rímska. Venovala pozornosť hospodársko-spoločenským vzťahom, etnicite obyvateľov žijúcich na území Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny a ich kontaktom s rímskymi provinciami i územiami na sever od Karpát. Reálie obdobia priblížila vo svojej rozsiahlej odbornej i populárno-náučnej publikačnej činnosti doma i v zahraničí. Významne sa zaslúžila o popularizáciu archeológie a s ňu spojeného kultúrneho dedičstva, ako aj budovanie partnerstiev a odborných vzťahov s kultúrnymi pamäťovými inštitúciami.

Ing. Eva Semanová (*1958)

V rámci svojej 30-ročnej profesionálnej kariéry sa autorsky podieľala na príprave množstva teoretických odborných a metodických materiálov z oblasti ochrany historickej zelene. Pôsobila aj ako riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Prešov. Zamerala sa na systematickú pasportizáciu zelene v prostredí ikonických pamiatok – súboru drevených kostolíkov. Usilovala sa o posilnenie vnímania architektonických pamiatok v kontexte ich bezprostredného okolia a historických súvislostí, ktoré ovplyvňovali ich formovanie, pričom sa inšpirovala aj skúsenosťami z Veľkej Británie, všeobecne známej svojim aktívnym prístupom pri záchrane a permanentnej údržbe parkov a záhrad.

Mgr. Halina Mojžišová (*1949 – †2011 ) in memoriam

Pracovala ako historička na úseku pamiatkovej starostlivosti v oddelení histórie a ľudovej architektúry, neskôr ako odborný pracovník v knižnici Pamiatkového ústavu, predchodcu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Venovala sa výskumu a prieskumu  historických pamiatok, ako aj príprave materiálov pri vyhlasovaní národných kultúrnych pamiatok. Spracovala mnohé bibliografické práce o dejinách pamiatkovej starostlivosti na Slovensku, čím nadviazala na dielo PhDr. Vendelína Jankoviča, CSc. K dispozícii tak máme jedinečný a komplexný prehľad o publikovaných výskumoch a problematike ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Kontakt:

Mgr. Petronela Križanová, PhD.
+421 2 20 491 240, +421 904 674 098, petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk

LAUREÁTI CENY ALŽBETY GÜNTHEROVEJ-MAYEROVEJ 2008-2023 (PDF, 540kB)