Prejsť na obsah
Logo - Plán obnovy a odolnosti
logo MKSR
logo PÚSR

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Pre oblasť kultúry boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v rámci komponentu 2: Obnova budov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo určené ako Vykonávateľ reformy s názvom „Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR“ Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 560 z 29. septembra 2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Dňa 24.9.2021 bol prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 5 ods. 4 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poverilo vykonávaním časti úloh vykonávateľa súvisiacich s realizáciou reformy nasledovných sprostredkovateľov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovenské národné múzeum.

Dňa 17. 2. 2022 podpísal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Zmluvu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, na základe ktorej sa stáva jedným z realizátorov reformy.

Názov:

„Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR.“

Cieľ reformy starostlivosti o pamiatkový fond je:

Zvýšiť predvídateľnosť rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, podporiť rozvoj komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami a zároveň zvýšiť systematickosť rekonštrukcií pamiatok vo verejnom vlastníctve vykonaním pasportizácie pamiatok v štátnom vlastníctve z hľadiska diagnostiky ich stavebnotechnického stavu.

Reforma je zložená z dvoch častí:

  1. Vypracovanie metodík pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (počet 3)
  2. Pasportizácia relevantných štátnych pamiatkových budov (počet 1000)

Obdobie realizácie:

12/2021 – 12/ 2023

Rozpočet Pamiatkového úradu SR:

5 820 298 mil. EUR

Trvanie realizácie reformy:

12/2021 – 12/2023

Aktuality

Odkazy na dokumenty:

PREDPISY EÚ:
Nariadenie EP a Rady 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) o schválení hodnotenia Plánu obnovy a odolnosti SR (Council Implementing Decision, „CID“)

Delegované nariadenie EK 2021/2106 (spoločné ukazovatele)

Delegované nariadenie Komisie 2021/2105 (sociálne výdavky)

Zmluva o fungovaní EÚ:
Nariadenie EP a Rady 2018/1046 o rozpočtových pravidlách („finančné nariadenie“)

DOHODY S EÚ:
Dohoda o financovaní
K dispozícii je aj neoficiálny slovenský preklad

Operačná dohoda
K dispozícii je aj neoficiálny slovenský preklad

PREDPISY SR:
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

INÉ DOKUMENTY:
Formulár na zber kontaktných údajov ku pamiatkovým objektom zaradených do pasportizácie.

Uznesenie vlády SR č. 221/2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Uznesenie vlády SR č. 560/2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Uznesenie vlády SR č. 784/2021 k Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Uznesenie vlády SR č. 768/2021 k návrhu na uzatvorenie Operačnej dohody medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou podľa článku 20 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241
Uznesenie vlády SR č. 767/2021 k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky