Prejsť na obsah

Výročná správa o činnosti a hospodárení Pamiatkového úradu SR za rok 2022 (PDF, 2551 kB)

Výročné správy o činnosti a hospodárení obsahujú zhodnotenie činnosti organizácie za uplynulý rok a plnenie kontraktu organizácie so zriaďovateľom (MK SR), vrátane rozpočtu a personálnych otázok. Správy obsahujú vyhodnotenie činností prebiehajúcich projektov; zoznam ukončených a prebiehajúcich obnov NKP; sumár vydaných rozhodnutí, odborných vyjadrení a stanovísk v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu; taktiež zoznam vedených správnych konaní vo veci vyhlásenia, zmeny a zrušenia vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku a ochranných pásiem a počet spracovaných podnetov a podkladov; sumár stavu pamiatkového fondu a plnenie revízie a výskumu pamiatkového fondu; zhrnutie pripravených a realizovaných kultúrnych aktivít, vrátane medzinárodnej spolupráce a podujatí; publikačnú činnosť pracovníkov organizácie vrátane metodických usmernení, výskumných dokumentácií, návrhov a správ; vyhodnotenie činnosti Archívu a knižnice a editačnej a propagačnej činnosti; sumár činnosti komisií, odborných sekcií a zoznam prerokovaných materiálov, monitoring stavebno-technického stavu národných kultúrnych pamiatok v lokalitách SKD atď..


Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR od roku 2015 nájdete na webovom sídle MKSR