Prejsť na obsah

Stálymi poradnými orgánmi generálneho riaditeľa PÚ SR sú:

1. Riaditeľská rada

Podľa tohoto organizačného poriadku sú riadnymi členmi riaditeľskej rady: generálny riaditeľ, vedúci osobného úradu, vedúci úsekov pamiatkového úradu, riaditelia úradov, vedúci ateliérov, predseda odborovej organizácie.

2. Operatívna porada

Podľa tohoto organizačného poriadku sú riadnymi členmi operatívnej porady: generálny riaditeľ, vedúci osobného úradu, vedúci úseku generálneho riaditeľa, vedúci úseku výkonu štátnej správy a odborných činností a vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku. Generálny riaditeľ môže na rokovanie operatívnej porady podľa programu prizvať ďalších zamestnancov a expertov.

3. Vedecká rada PÚ SR

Členmi vedeckej rady sú významné osobnosti a odborníci z oblasti ochrany PF a príbuzných disciplín. Vedecká rada sa zaoberá predovšetkým:

  • riešením zásadných odborno-metodických, teoretických a metodologických otázok ochrany pamiatkového fondu,
  • posudzovaním významných vedecko-výskumných úloh, medzinárodných projektov, koncepčných a teoretických materiálov PÚ SR, zameraných na riešenie zásadných otázok záchrany, obnovy využitia a prezentácie PF,
  • posúdením odborno-metodických materiálov PÚ SR zásadného významu.

4. Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu

Komisia sa zaoberá posudzovaním návrhov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia kultúrnych pamiatok, ochranných pásiem, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón, a pamiatok do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.

5. Reštaurátorská komisia

Reštaurátorská komisia sa vyjadruje k reštaurátorskej dokumentácii, výskumom a realizačným prácam v ich rozpracovanosti a po ich ukončení pri náročnejších akciách. Členmi komisie sú poprední reštaurátori a metodici v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Generálny riaditeľ si zriaďuje ďalšie poradné orgány podľa potreby.

6. Odborno-metodická komisia (dalej len „OMK“)

Subkomisia odborno-metodickej komisie pre archeológiu

Riadnymi členmi OMK sú podľa tohoto organizačného poriadku odborní zamestnanci PÚ SR, navrhnutí vedúcim úseku štátnej správy.

OMK sa zaoberá:

  • prešetrovaním rozporov voči vyjadreniam krajských pamiatkových komisií,
  • posudzovaním a hodnotením problematických prípadov ochrany pamiatkového fondu z hladiska odborno-metodického,
  • riešením závažných odborno-metodických otázok,
  • posudzovaním zásadných odborno-metodických materiálov a smerníc
  • vypracovávaním odborných podkladov pre posudky PÚ SR k žiadostiam fyzických osôb o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35, ods. 6 zákona č. 49/2002.

Závery OMK slúžia ako podklad pre odborné činnosti PÚ SR a KPÚ a pre výkon I. a II. stupňa štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu.