Prejsť na obsah

Chronológia vzniku a vývoja Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

1951 – 1. 1. 1951 založený Pamiatkový ústav, v novembri toho istého roku premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav (SPÚ). Riaditeľ: Dr. Ing. arch. Jozef Šebek, od 1.12.1954 Július Šveda

1958 – Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP). Riaditeľ: od 1. 3. 1959 Ing. arch. Ján Hraško, od 1. 3. 1966 Ing. arch. Ján Lichner, od 1. 11. 1977 Ing. Michal Jurka

1960 – zriadené Krajské strediská štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (KSŠPSOP), organizačne podliehali Krajským národným výborom

1968 – zriadený Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP), organizačne podliehal magistrátu

1969 – Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované pod SÚPSOP

1970 – vznikli okresné pamiatkové správy (OPS), organizačne podliehali pod Okresné národné výbory (ONV)

1975 – delimitovaná projekčná činnosť zo SÚPSOP-u do Ústavu pre vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok – neskoršie Projektový ústav kultúry (PUK)

1976 – delimitovaná reštaurátorská činnosti zo SÚPSOP-u do Ústredia umeleckých remesiel (ÚUR)

1978 – Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované späť pod Krajské národné výbory

1981 – zo SÚPSOP­u bol vytvorený stredný článok riadenia Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivoti (ÚŠPS) a tri podriadené organizácie:

1981 – Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti (ÚŠPS), riaditeľ Ing. Michal Jurka

1981 – Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS), riaditelia: od 1. 7. 1981 Ján Kantár, CSc, od 6. 6. 1985 PhDr. Peter Maráky, od 1. 2. 1987 Ing. arch. Peter Brtko, od 1. 7. 1990 Ing. arch. Ivan Gojdič

1981 – Štátne reštaurátorské ateliéry (ŠRA) s oblastnými ateliérmi v mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice a Levoča

1981 – Projektový ústav kultúry

1981 – Úsek ochrany prírody bol delimitovaný zo SUPSOP-u a správ CHKO do novovytvoreného Ústredia ochrany prírody Liptovský Mikuláš

1984 – Krajské strediská ŠPSOP premenované na Krajské ústavy ŠPSOP

1984 – Okresné pamiatkové správy delimitované pod Krajské ústavy ŠPSOP ako okresné strediská

1986 – zrušený stredný článok riadenia Ústredia štátnej pamiatkovej starostlivosti

1991 – Ochrana prírody organizačne podriadená Slovenskej komisii pre životné prostredie v Bratislave

1991 – Krajské ústavy ŠPSOP premenované na Ústavy pamiatkovej starostlivosti a organizačne podriadené Ministerstvu kultúry SR

1991 – ŠÚPS premenovaný na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (SÚPS)

1992 – Ústavy ŠPS delimitované pod SÚPS

1994 – SÚPS a ŠRA opäť zlúčené pod pôvodnú značku Pamiatkový ústav, riaditelia:1. 1. 1994 PhDr. Katarína Kosová, od 15. 8. 1995 Ing. arch. Ivan Gojdič

1996 – z Pamiatkového ústavu vytvorené Národné pamiatkové a krajinné centrum s tromi podriadenými zložkami, generálny riaditeľ: od 1. 7. 1996 Ing. arch. Štefan Minárik, CSc., od 1. 1.1998 – 31. 10. 1998 PhDr. Anton Hrnko, CSc.

1999 – Pamiatkový ústav, generálna riaditeľka: od 4. 11. 1998 PhDr. Katarína Kosová

1. 4. 2002 – vznik Pamiatkového úradu Slovenskej republiky na báze Pamiatkového ústavu a pracovníkov okresných a krajských úradov, ktorí pracovali v útvaroch zodpovedajúcich za štátnu pamiatkovú starostlivosť (zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu). Generálna riaditeľka: PhDr. Katarína Kosová