Prejsť na obsah
Logo PÚSR
Logo MINDOP SR
Logo MIRRI

Názov a sídlo prijímateľa: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 3946/6, 814 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Názov projektu: Pamiatkový informačný systém

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 06/2019 – 09/2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 11 691 908,00 EUR

Spôsob financovania projektu: 75,293 % príspevku z EFRR, 13,287 % príspevku zo štátneho rozpočtu, 11,420 príspevku pro-rata

Identifikácia projektu:
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Stručný popis projektu:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, vykonáva 1. a 2. stupňovú štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou prostredníctvom 8 krajských pamiatkových úradov (KPÚ) v rozsahu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Realizáciou projektu Pamiatkového informačného systému (PAMIS), nového integrovaného informačného systému bude PÚ SR poskytovať elektronické služby pre občanov a podnikateľov, automatizovane publikovať komplexné data-sety a informácie na svojom portáli a zároveň aj prostredníctvom Úradu vlády SR (data.gov.sk).

Predmet projektu:

 • zavedenie 16 elektronických služieb s úrovňou elektronizácie 4 (typu služba občanovi, služba podnikateľovi a služba verejnej a štátnej správe viď. META IS), úplná END-TO-END komunikácia, ktorá zodpovedá 12 najpočetnejším procesom výkonu štátnej správy Pamiatkového úradu SR
 • elektronizácia 22 menej početných procesov výkonu štátnej správy Pamiatkového úradu SR s automatizovanými procesnými krokmi
 • vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu
 • zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom verejného portálu
 • integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát poskytovaných štátom


Cieľ projektu PAMIS:

 • skrátiť dĺžku trvania procesu výkonu štátnej správy zo strany Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov
 • implementovať optimalizáciu poskytovaných služieb Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov voči občanom a podnikateľom v zmysle Národného projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe, časť Dizajn TO-BE procesov, realizovaného Ministerstvo vnútra SR
 • efektívnejšie využiť ľudský potenciál na Pamiatkovom úrade SR zavedením automatizácie postupov a elektronizácie procesov prostredníctvom PAMIS
 • vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu
 • zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom verejného portálu
 • integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát poskytovaných štátom


Výkonnostný (merateľný) ukazovateľ projektu PAMIS:

 • Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy s celkovou cieľovou hodnotou: 1,000

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie odkazy:
www.mindop.sk
www.eufondy.sk

Link na fotogalériu:  obsah bude priebežne aktualizovaný
Link na priebežné informácie:  obsah bude priebežne aktualizovaný