Prejsť na obsah

Vývoj a stav pamiatkového fondu – konkrétne nehnuteľných kultúrnych pamiatok – môžeme sledovať podľa nasledovných kritérií:

  • stavebno-technický stav pamiatok,
  • vlastníctvo – vlastnícka forma,
  • prírastok a úbytok národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov
  • územné rozdelenie (kraje, okresy, mestá, obce a katastre),
  • druhové určenie (architektúra, ľudová architektúra, archeológia, historická zeleň, technické pamiatky, pamiatky histórie a výtvarné pamiatky),
  • typologické členenie (kostoly, meštianske domy, kaštiele, hrady a pod.)

Mapka s vyznačením počtu pamiatkových objektov podľa okresov:

Informatívna mapka s farebným vyznačením počtu pamiatkových objektov v jednotlivých okresoch - čím je intenzita farby tmavšia, tým je v danom okrese väčší počet NKP.

Počet nehnuteľných NKP v jednotlivých krajoch:

Percentuálne zastúpenie NKP a konkrétny počet PO v krajoch

Druhové členenie nehnuteľných NKP:

Tabuľka druhového určenia NNKP - počet pamiatkových objektov podľa druhového určenia v rámci jednotlivých rokov

Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP:

Graf stavebno-technického stavu NNKKP - údaje sú uvádzané v percentuálnej miere v priebehu jednotlivých rokov

Vývoj vlastníckej formy nehnuteľných NKP:

Graf vývoja vlastníckej formy NNKP - percentuálne zastúpenie v rámci jednotlivých rokov


Podiel vlastníkov pamiatok verne odráža spoločenské zmeny a reformy na území SR. Podiel štátu klesol postupne z 36 % v roku 1989 na 9.00 % v roku 2005. Najväčšie úbytky pamiatok vo vlastníctve štátu boli v rokoch, keď štát vracal majetky v rámci reštitúcií (1990 – 1994), pri presune kompetencií a majetku na obce (1997) a na VÚC (2006). Prejavila sa tak delimitácia majetku štátu hlavne v rezorte zdravotníctva, školstva a kultúry na samosprávy.