Prejsť na obsah

Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Pamiatkové územie (PÚ) je sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany podľa tohto zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.

Národná kultúrna pamiatka (NKP) je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

NKP a PÚ sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý poskytuje základné údaje na jeho ochranu na území celej Slovenskej republiky.

Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ÚZPF) má štyri registre, a to register nehnuteľných NKP, register hnuteľných NKP (nezverejňuje sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón.

Vybrané národné kultúrne pamiatky sú súborom 72 najvýznamnejších a najvzácnejších pamiatok na území Slovenskej republiky, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky pred prijatím a vyhlásením Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorým zmenil systém evidencie pamiatkového fondu. Pamiatky sa do tejto kategórie vyhlasovali formou nariadenia predsedníctva SNR a neskôr nariadením vlády Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva považuje za národné kultúrne pamiatky všetky nehnuteľné pamiatkové objekty a hnuteľné pamiatkové predmety, ktoré sú zapísané v ÚZPF. Pôvodná kategória 72 národných kultúrnych pamiatok sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ÚZPF. Tieto pamiatky tvoria aj dnes významnú časť pamiatkového fondu. Ide o 69 nehnuteľných NKP alebo ich súborov a 3 hnuteľné NKP alebo ich súbor (dielo majstra Pavla v Levoči, dielo Szilassyho a Diecézna knižnica v Nitre, pričom diecézna knižnica sa stala súčasťou knižničného fondu, ktorý je chránený podľa zákona o knižniciach).

Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.

Základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.
Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok a základnú ochranu pamiatkových území a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk.

Základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok vykonáva na svoje náklady vlastník pamiatky a využíva ju v súlade s jej pamiatkovou hodnotou. Okrem ďalších povinností priznáva súčasná legislatíva vlastníkom národných kultúrnych pamiatok aj práva a určité výhody. V rámci grantového systému MK SR je pre vlastníkov kultúrnych pamiatok určený dotačný program Obnovme si svoj dom. Viac informácií o možnostiach podpory, právach a povinnostiach vlastníka si môžete prečítať vo Vademecu – príručke vlastníka NKP.


V súčasnosti evidujeme v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR: (údaj k 31.12.2021)

Hnuteľné národné kultúrne pamiatky: 15 330
Pamiatkové predmety: 37 020

Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky: 10 122
Pamiatkové objekty: 17 438

Vyhlásené nehnuteľné NKP v r. 2021: 47 NNKP (95 PO)
Zrušené vyhlásenie nehnuteľných NKP v r. 2021: 1 NNKP (1 PO)


Okrem národných kultúrnych pamiatok chránime a evidujeme aj:

28 pamiatkových rezervácií
82 pamiatkových zón
6 lokalít Svetového kultúrneho dedičstva


ŠTATISTIKY

Pamiatkový fond môžeme členiť a jeho vývoj sledovať podľa viacerých hľadísk (stavebno-technický stav, vlastnícka forma, prírastok a úbytok NKP, územné rozdelenie, druhové určenie, typologické členenie a ďalšie). Sledované údaje nám formou tabuliek a grafov poskytujú zaujímavú časovú či priestorovú perspektívu vývoja pamiatkového fondu. Štatistiky v priebehu rokov či v rámci lokalít nájdete v článku Štatistiky pamiatkového fondu

Mapa Slovenska s vyznačením počtu pamiatkových objektov v rámci okresov
Mapa Slovenska s vyznačením počtu pamiatkových objektov v rámci okresov

Vysvetlivky používaných skratiek: NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, HNKP – Hnuteľná národná kultúrna pamiatka, PO – Pamiatkový objekt, PP – Pamiatkový predmet, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna