Prejsť na obsah

Značka Európske dedičstvo – výzva na predkladanie nominácií

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národný koordinátor pre Značku Európske dedičstvo (European Heritage Label) vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií do národného kola výberu na Značku Európske dedičstvo pre lokality, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo v európskej integrácii.

Značka Európske dedičstvo môže byť udelená objektom a lokalitám, ktoré preukážu, že:

  • majú symbolickú hodnotu pre Európu;
  • zohrali významnú úlohu v dejinách Európy a/alebo pri formovaní Európskej únie;
  • pomáhajú európskym občanom získať poznatky o spoločnom kultúrnom dedičstve, európskych dejinách, budovaní EÚ, demokratických hodnotách a ľudských právach;
  • podporujú vytváranie siete európskych lokalít a odborníkov s cieľom zdieľať skúsenosti a osvedčené postupy;

zároveň predložia

  • projekt šíriaci povedomie o európskom význame lokality;
  • plán zaisťujúci dlhodobú adekvátnu správu lokality.

Značka má za úlohu propagovať európsky rozmer vybraných lokalít a pričiniť sa o ich sprístupnenie čo najširšej domácej i zahraničnej verejnosti prostredníctvom kvalitných informačných, vzdelávacích a kultúrnych aktivít.

Výzva je určená správcom a majiteľom pamiatok, prírodných lokalít, archeologických, industriálnych alebo mestských lokalít, oblastí kultúrnej krajiny, pamätných miest, predmetov kultúrnej hodnoty a fenoménov nehmotného dedičstva viazaného na určité miesto.

Ako postupovať?

V prípade záujmu o udelenie Značky Európske dedičstvo je vhodné sa najskôr dôkladne oboznámiť s Usmerneniami pre kandidátske lokality a požiadavkami, ktoré musí lokalita spĺňať pre úspešné získanie Značky. Následne je potrebné vyplniť Nominačný formulár a do termínu uzávierky formulár v digitálnej forme zaslať Pamiatkovému úradu SR na adresu info@pamiatky.gov.sk alebo anna.tuharska@pamiatky.gov.sk.

Do kedy je možné predložiť nomináciu?

Uzávierka výzvy je dňa 30. novembra 2018.

Ako prebieha výber?

V prvej fáze prebieha predbežný výber lokalít na udelenie Značky Európske dedičstvo na národnej úrovni, za ktorú zodpovedajú národní koordinátori v jednotlivých štátoch. Na Slovensku predbežný výber realizuje národný koordinátor, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, a výberová komisia zložená z odborníkov z rôznych sektorov kultúry. Od roku 2015 môže každý štát raz za dva roky vybrať najviac dve lokality a k 1. marcu ich predložiť Európskej komisii do finálneho výberu na udelenie Značky Európske dedičstvo. Európska komisia prijíma definitívne rozhodnutie o udelení Značky na základe odborného odporúčania panelu 13 nezávislých expertov, ktorých menuje Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európska komisia a Výbor regiónov. Značka sa udeľuje vždy len jednej lokalite z daného štátu.

Kam smerovať ďalšie otázky?

Národný kontaktný bod pre Značku Európske dedičstvo:
Anna Tuhárska
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
anna.tuharska@pamiatky.gov.sk

Materiály na stiahnutie:

Usmernenia pre lokality uchádzajúce sa o Značku Európske dedičstvo (PDF, 592 kB)

Nominačný formulár

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ (PDF, 785 kB)