Prejsť na obsah

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou - ilustračný obrázok

Železničné stanice patria medzi verejné miesta, ktoré sú často navštevované. Staničné budovy na Slovensku vo väčšine prípadov do dnešnej doby zostali zachované tak, ako boli vybudované v dobe najväčšieho rozvoja železníc. Zaslúžia si našu pozornosť, keďže veľká časť z nich sa v súčasnosti považuje za cenné architektonické diela. Železničná stanica v Banskej Bystrici si do dnešnej doby zachovala svoje monumentálne pôsobenie v rámci urbanizmu časti mesta a nadčasovo pôsobiace architektonické a výtvarné hodnoty. Predstavuje kvalitné architektonické dielo v rámci dodnes zachovaných verejných stavieb, ale najmä v rámci zachovaných príkladov realizácií železničných stavieb 40. rokov 20. storočia. Súbor objektov je nositeľom historickej, spoločenskej, architektonickej a výtvarnej pamiatkovej hodnoty.
Železničná stanica v Banskej Bystrici bola realizovaná na základe rozvojových plánov mesta Banská Bystrica ako jedna z jeho najdôležitejších stavieb, na okraji vtedajšieho intravilánu z dôvodu, aby predpokladaná mestská zástavba nebola blokovaná a železničná stanica nebola prekážkou v jeho rozvoji. Výpravná budova bola stavaná v rokoch 1941 – 1945 na základe víťazného návrhu významného slovenského architekta Jána Štefanca, v duchu funkcionalizmu s prvkami klasicizujúcej moderny. Budova je zachovaná v podstatnej miere autenticky čo sa týka hmotovo – priestorového, disdpozičného, konštrukčného a materiálového riešenia, vrátane výtvarných prvkov. Architektonické riešenie vychádza s uplatnenia pomerne strohého exteriéru aj interiéru stavby. Budova výpravná je symetricky komponovaná stavba s pozdĺžnou orientáciou dlhšej osi v smere železničnej trate. Ústredný akcent architektonickej kompozície tvorí prevýšená hmota odbavovacej haly so železobetónovým skeletom a kazetovým stropom, po stranách nadväzujú dvojpodlažné bočné krídla pre prevádzku a vybavenosť. Z odbavovacej haly je smerom ku koľajisku prístup na prvé nástupište s nitovanou oceľovou konštrukciou podopretou stĺpmi, opretou o južnú fasádu. V úrovni vstupov na prízemie odbavovacej haly je parter budovy oddelený výraznou líniou predsunutej markízy. Zachované sú obklady povrchov z ušľachtilých prírodných materiálov. Umelecko – historicky a výtvarne hodnotné sú dve sochy v predpolí stanice – robotník a drevorubač od akademického sochára Fraňa Gibalu a osem vitrážových okenných výplní v úzkych vysokých oknách odbavovacej haly od akademických výtvarníkov realizované v intenciách socialistického realizmu.
Budova novej železničnej stanice v Banskej Bystrici bola otvorená pre verejnosť v roku 1951. Po vyše 60. rokoch prevádzkovania sa stala historicky pamiatkovo chráneným objektom, súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky resp. kultúrneho dedičstva štátu. Objekt železničnej stanice v Banskej Bystrici bol zapísaný v roku 2018 za národnú kultúrnu pamiatku do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
Pohľad na časť severnej uličnej fasády so sochárskym dielom

Odbavovacia hala s kazetovým stropom

Severná strana odbavovacej haly s prevádzkami služieb

Umelecké vitráže s motívmi banských miest

Prvky pôvodného interiéru odbavovacej haly

Prvky pôvodného interiéru odbavovacej haly

Prvky pôvodného interiéru odbavovacej haly

Zo zdrojov: KPÚ Banská Bystrica, PÚ SR Bratislava, ARCHINFO
Foto: Ing. Andrea Ľuptáková, KPÚ Banská Bystrica