Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum Tutela 22

Zborník Monumentorum Tutela 22 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 22.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2010, 488 s.
ISBN  978-80-89175-44-4

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 22.

Zborník Monumentora tutela je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na seminári Výskum o obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry, uskutočnenom v dňoch 11. – 12. novembra 2009 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Zborník odráža široké spektrum tém venovaných stredovekej architektúre nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Príspevky sú radené podľa jednotlivých objektov a súvisiaceho tematického zamerania s cieľom poukázať na dôležitosť interdisciplinárneho prístupu. Z pohľadu výsledkov architektonicko-historického, archeologického, historického, umeleckohistorického či reštaurátorského výskumu je venovaná pozornosť napr. Katedrále sv. Emeráma v Nitre (P. Bednár, Z. Poláková, M. Šimkovic), Kostolu sv. Margity v Kopčanoch (A. Botek, P. Barta, M. Hajnalová, A. Barta, I. Puškár), Klátovej Novej Vsi-Sádku (J. Urminský, J. Lukačka, M. Bóna, M. Mikuláš), Boleticiam (J. Havlice, M. Lavička), Šindliaru (D. Sabol, P. Glos), Veľkej Tŕni (J. Krcho, P. Gomboš), či Kaplnke sv. Michala v Košiciach (M. Ďurišová, P. Gomboš, K. Markušová). Iné sakrálne pamiatky sú predstavené na základe výsledkov jedného druhu výskumu, napr. archeologického: kostol v Tasove (P. Kryl, J. Unger), karner v Trnave (K. Kuzmová, E. Hrnčiarik) či architektonicko-historického: kostol v Sedmerovci-Pominovci (S. Paulusová, M. Kalinová), Domaniži (S. Paulusová, I. Gojdič), katedrála v Spišskej Kapitule (M. Janovská), alebo reštaurátorského: kostol v Žiline-Dolných Rudinách (J. Dorica).

Špecifickú problematiku prezentácie a následnej údržby archeologicky odkrytých torz sakrálnych pamiatok v Prahe približuje príspevok M. Trymla. Tematicky na seba nadväzujú príspevky venujúce sa kláštornej architektúre (M. Samuel, M. Miňo, I. Gojdič. S. Paulusová, Š. Oriško) alebo regionálnym či architektonicko-dispozičným súvislostiam najmä vidieckej architektúry (Ľ. Kürthy, B. Glocková, P. Tajkov). Na dôležitosť poznania historických súvislostí poukázali príspevky zaoberajúce sa interpretáciou historických prameňov (H. Žažová, R. Ragač, M. Skalská). Prínosnými sú informácie o technológiách, napr. o analýze drevnej hmoty (P. Barta, M. Bóna) či pigmentoch (J. Želinská) alebo o možnostiach identifikovania kamenného materiálu (D. Pivko), ktoré môžu napomôcť ujasniť otázky datovania. Dôležité je aj poznanie typológie stredovekých krovových konštrukcií (Ľ. Suchý). Pre obnovu sú inšpiratívne skúsenosti zo stabilizácie mikroklímy v kostole v Žehre (P. Ižvolt). Pre zachovanie architektonických pamiatok je mimoriadne dôležitá problematika statického zabezpečenia a jeho prevencie, napr. nový spôsob merania trhlín (K. Ďurian, P. Krušinský, P. Pisca, M. Brodňan) alebo analýza príčin statickej deštrukcie (J. Vinař, Z. Vybíhalová).