Prejsť na obsah

Zborník Archaeologia historica č. 47/2022 z 52. medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku 

Zborník Archaeologia historica č. 47/2022 z 52. medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku  - ilustračný obrázok

Zborník ARCHAEOLOGIA HISTORICA č. 47/2002 rozdelený do dvoch dielov, vychádza pod odborným dohľadom Ústavu archeologie a muzeologie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity Brno, v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR, Archeologickým ústavom AV ČR Brno a Archeologickým ústavom SAV Nitra. Zborník je zložený z 32 príspevkov, ktoré odzneli na 52. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku Archaeologia historica. Konferencia sa pre pokračujúcu epidémiu koronavírusu uskutočnila v termíne 20. – 23. septembra 2021 online formou. Organizátormi podujatia boli Pamiatkový úrad SR, Katedra archeológie a Katedra muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav.

Nosná téma konferencie ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÝ PRIESTOR v sebe v najširšom zmysle slova zahŕňala všetky charakterizujúce komponenty od sídliskovej až po hrobovú archeológiu. Na pozadí globálnej celospoločenskej diskusie o ochrane životného prostredia priniesla pohľad na vzájomnú interakciu človeka a prírody vo vybranom úseku histórie ľudstva. Nešlo len o tzv. históriu krajiny, ale aj o užší pohľad na dedinu (obydlie ako stred sveta), mesto, hrad či kláštor v ich časopriestorovej premene a štrukturálne zmeny hlavne prírodného prostredia antropogénnymi zásahmi (ťažba nerastných surovín, baníctvo, hutníctvo, sklárska výroba), vrátane úpravy riek (stavidlá, budovanie rybníkov, mlynov) a ciest. Do rámcového obsahu zapadá aj lesné hospodárstvo s dokladmi výroby uhlia, dechtu, pálenie vápna a pod. Konferencia neopomenula ani obrazové umenie, priestorovú symboliku, mystickú geografiu a diskutabilné otázky vzťahu centra a periférie z pohľadu politického, ekonomického i náboženského. V priebehu troch konferenčných dní odznelo 35 príspevkov, cielených najmä do prostredia archeologického poznania stredoveku strednej Európy s presahmi do raného stredoveku i novoveku. Zborník vyšiel s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Zborník Archaeologia historica 47/2022/2 obálka