Prejsť na obsah

Zborník a katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Zborník a katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja - ilustračný obrázok

Zborník a katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja
Zborník bol zostavený pri príležitosti 60. výročia vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2011, 184 s.
Zodpovedná redaktorka: Anna Valeková
ISBN 978-80-89395-15-6

Titulka zborníka Ranostredoveká sakrálna architektúra nitrianskeho kraja
Zborník Ranostredoveká sakrálna architektúra nitrianskeho kraja
Titulka katalógu Ranostredoveká sakrálna architektúra nitrianskeho kraja
Katalóg Ranostredoveká sakrálna architektúra nitrianskeho kraja

Príhovor zostavovateľky:
Keď sme zostavovali a obsahovo napĺňali program zviditeľňovania pamiatkového fondu Nitrianskeho kraja počas 19. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva, opierali sme sa o skutočnosť, že rok 2010 bol vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry na Slovensku a súčasne sme nadviazali na dlhodobo rozpracované poznatky o tom, že na území nášho kraja sa nachádza približne 100 kostolov, ktorých počiatky vzniku sú datované do obdobia 9. – 13. stor.. Tak vznikla myšlienka venovať osobitnú pozornosť vzácnej téme o ranostredovekej sakrálnej architektúre a zosumarizovať tie výsledky vedecko-výskumnej činnosti, ktoré obohatili a rozšírili doterajšie poznanie, prípadne odkryli a následne umožnili zistené skutočnosti vhodným spôsobom prezentovať počas pamiatkovej obnovy najstaršej – románskej (predrománskej) sakrálnej architektúry v kraji.
Výsledky iniciatívy, obsiahnuté v tomto zborníku zo seminára Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja a priloženom katalógu ku výstave s rovnomenným názvom, umožňujú nielen oboznámiť sa s významnými udalosťami histórie, ale aj pochopiť ich prienik do vývoja kresťanstva, ako aj do vzniku a postupného formovania sakrálnej architektúry a umenia v priestore, ktorý v súčasnosti územno-právne podlieha krajskej samospráve a nitrianskemu biskupstvu.
S poďakovaním sa všetkým autorom odborných príspevkov a spracovateľom obrazovo-textovej prílohy o kostoloch a kláštoroch želám čitateľom plnohodnotný zážitok zo stretnutia sa s bohatou výpoveďou o kultúrno – historickom vývoji a zachovaných umelecko a architektonicko – historických hodnotách, ktoré pre súčasnosť zanechalo obdobie raného stredoveku a ktoré sa stali mimoriadne významnou súčasťou celonárodného kultúrneho dedičstva.
Anna Valeková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Nitre

Obsah zborníka:
Úvodom
Viliam Judák: Románske umenie – umenie pokroku
Viliam Judák: Nitrianska katedrálna kapitula a Zoborské listiny
Alexander T. Ruttkay: Najstaršie sakrálne stavby na území Nitrianskeho samosprávneho kraja vo svetle archeologických výskumov
Matej Ruttkay: Možnosti prezentácie zaniknutých kostolov v Nitre na Martinskom vrchu
Peter Bednár – Zuzana Poláková – Michal Šimkovic: Kostol sv. Emeráma na Nitrianskom hrade v 9.-13. storočí
Peter Baxa – Jana Mařiková-Kubková: Objev nejstarši fáze kostela sv. Jiří v Kostoľanech pod Tribečom
Silvia Paulusová: Dražovce, románsky kostol sv. Michala – pamiatkový výskum a metodika obnovy
Jozef Dorica: Reštaurovanie rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici v pohľade nových zistení
Elena Sabadošová – Marian Havlí: Rotunda dvanástich apoštolov v Bíni
Martin Bóna – Eva Gažiová: Výsledky architektonicko – historického výskumu r. k. kostola sv. Štefana kráľa v Kuzmiciach – časť Vitkovce
Karel Prášek: Archeologický výskum najstaršej architektúry v Závade
Štefan Rácz: Románska architektúra v Podhoranoch z hľadiska historiografie
Pavel Paterka – Peter Bisták – Michal Šimkovic – Ján Tirpák: Archeologický a architektonicko – historický výskum kostola sv. Michala v Podhoranoch – Sokolníkoch

Zborník Ranostredoveká sakrálna architektúra nitrianskeho kraja

Katalóg Ranostredoveká sakrálna architektúra nitrianskeho kraja