Prejsť na obsah

Zbierka základných výskumov – Z

Zbierka základných výskumov 1930 – 1987


Rozbor a charakteristika zbierky
Zbierku základných výskumov tvoria dokumenty poskytujúce základné informácie o pamiatkach, ako aj základný historický prehľad vývoja jednotlivých obcí na Slovensku. Zbierku založila 13. 2. 1961 Dr. Soňa Kovačevičová.


Hlavné časti zbierky sú:


 • Súpis pamiatok na Slovensku (1953 – 1962)
 • Základné výskumy pamiatok z pozostalosti Václava Mencla (1930 – 1940)
 • Fotografie z výstavy „Staré umění na Slovensku“ (1937, 1943)
 • Rôzne fotografie (1987)
 • Súpis hnuteľných kultúrnych pamiatok pre zápis do Štátnych zoznamov
 • Poľné náčrty pamiatok od ing. arch. Kalafúsa (1959 – 1960)


Základom jej vzniku boli materiály, ktoré vznikli pri terénnom výskume a súpise pamiatok v rokoch 1953 – 1960 a jeho doplnenia v rokoch 1961 – 1962.


Roku 1950 poslucháči dejín umenia pražskej a bratislavskej univerzity pod vedením doc. dr. Václava Mencla a doc. dr. Vladimíra Wagnera robili výskum architektonických pamiatok v plánovaných mestských pamiatkových rezerváciách. Od roku 1954 Slovenský pamiatkový ústav ako rezortný špecializovaný ústav robil systematický výskum pamiatok s cieľom publikovať výsledky vo forme súpisov. Evidenčný výskum pamiatok začal robiť ústav na východnom Slovensku, pretože sa tu nachádzalo najviac pamiatok. Výskum Prešovského kraja tak bol dokončený v roku 1956. [1]

Po krátkom prerušení práce v rokoch 1957 a 1958 sa k súpisu vrátili až v roku 1959 a to v bývalých krajoch Žilina, Bratislava a Nitra, v roku 1960 ukončili práce na súpise v Banskobystrickom kraji. Zúčastňoval sa na ňom takmer celý ústav, nakoľko sa v teréne striedalo až šesť trojčlenných pracovných skupín. Okrem opisov pamiatok vyhotovovali sa aj plány a kresby pamiatok a samozrejme aj fotografická dokumentácia. Práca na výskume sa však netýkala všetkých druhov pamiatok. [2] Vo výskumnom materiály sú záznamy aj o iných druhoch pamiatok (ľudová architektúra, národnohistorické pamiatky, urbanizmus), ale ich výskum nebol dôsledný a preto sa musel v rokoch 1961 – 1963 doplňovať. Z tohto prvého výskumu sa zachovali dokumenty od autorov (pracovníkov SÚPSOP-u) Bašková, Cidlinská, Güntherová, Herout, Hocmanová, Izakovičová, Juráková, Jurkovič, Komlošová, Kovačovičová (Puškárová), Križan, Križanová, Mencl, Menclová, Puškár, Šášky, Táborová, Wagner. Pôvodný rukopis mal mať približne 2400 strojom písaných strán a 150 obrázkov.


V rokoch (1961) 1962 – 1964, po prijatí náročnejších kritérií pre vydanie diela „Umělecké památky Čech“, bol postupne doplňovaný o ďalšie obce a rozširovaný o podrobnejší popis pamiatok a ich analýzu, ako aj o geografické, archeologické, historické a urbanistické opisy aj súpis pamiatok na Slovensku.


V tomto období sa na vtedajších krajských strediskách štátnej pamiatkovej starostlivosti začali vytvárať štátne zoznamy pamiatok. Ako podklady pre ich súpis boli takisto použité údaje z tohto súpisu.


Autormi doplňujúcich výskumov boli pracovníci ústavu predovšetkým Hrašková, Hromadová, Izakovičová, Jursa, Križanová, Kuličková, Táborová, Puškár, Puškárová. Súpisy sú doplnené aj o fotografie, niekedy aj náčrty pôdorysov a detailov. Tieto záznamy majú čísla 1 – 3352.


Ďalšou skupinou dokumentov v zbierke základných výskumov je časť z pozostalosti Václava Mencla z obdobia jeho pôsobenia na Štátnom referáte na ochranu pamiatok na Slovensku od roku 1930 po druhú svetovú vojnu. Išlo o výskum a súpis rôznych druhov pamiatok, kde Mencl spracovával predovšetkým „románsku a gotickú mestskú cirkevnú architektúru“. [3] Ide teda predovšetkým o výskumy kostolov zachytené v poznámkach a náčrtoch pôdorysov a detailov. Ako sa však ukazuje jeho výskum nakoniec obsiahol nielen mestá ale aj vidiecke oblasti. Tieto písomnosti boli do zbierky zaradené v roku 1976. Majú čísla 3355 – 3721.


Časť zbierky tvoria fotografie z výstavy „Staré umění na Slovensku“, ktorá sa konala v roku 1937 v Prahe. Výstavu realizovala Umelecká beseda ako manifestačnú výstavu najvzácnejších pamiatok starého slovenského umenia vo Vladislavskej sále Pražského hradu. Fotografie pre túto príležitosť urobil v teréne a zväčšil v pražskom Press Foto Servise Alexander Paul a Illek. „Nič sa už neskúmalo ani nehľadalo, išlo sa naisto a len sa stále a stále fotografovalo“, spomínal po rokoch Václav Mencl.


„Vznikali tak prvé dokonalé snímky starej slovenskej architektúry i oltárov, odborne vyfotografovaný trvalý kompletný základ sústavnej dokumentácie slovenského bohatstva. Samotná výstava otriasla Prahou, chodilo sa na ňu i viac ráz. Čo tu vykonali umelci umeleckej besedy za ten krátky mesiac, ktorý mali k dispozícii, prekonalo všetky predstavy. A pritom sa vôbec nič nestratilo, všetko sa zasa v poriadku vrátilo, niečo i konzervované.“ [4]


Fotografie pochádzajú z archívu Štátneho referátu na ochranu pamiatok. Roku 1981 boli lokalitne usporiadané a vložené do papierových obalov.


Majú čísla 3722 – 3833 a 3895/a-e.


Ďalšou časťou zbierky sú fotografie rôznych objektov, nalepené na papieroch veľkosti A4. Fotografie boli do zbierky zaradené v roku 1987. Majú čísla 3834 – 3850.


V tom istom roku boli do zbierky zaradené aj pracovné evidenčné listy z terénu, týkajúce sa súpisu hnuteľných kultúrnych pamiatok pre ich zápis do vtedajších Štátnych zoznamov. Ide o formuláre veľkosti A4 na kartónovom papieri, s identifikačnou fotografiou, charakteristikou objektu (materiál, rozmery, datovanie a pod.) a krátkym popisom. Evidenčné listy vznikli v rokoch 1964 – 1968. Sú zoradené podľa vtedajších okresov. Majú čísla 3851 – 3873.


Poslednou skupinou dokumentov sú poľné náčrty, zakreslené ing. arch. Kalafúsom v rokoch 1959 – 1960. Ide náčrty pôdorysov a architektonických detailov objektov, prevažne sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky), ojedinele kaštieľov. Náčrty boli ponechané v pôvodných skicároch, preto sú evidované podľa okresov. Majú čísla 3879 – 3893.


Inventárna jednotka zbierky základných výskumov obsahuje:


 1. – signatúru (SIGN),
 2. – číslo časti dokumentu (PRI),
 3. – názov obce alebo okresu (OBEC),
 4. – typ objektu (UNPO),
 5. – bližšie určenie objektu (BURC),
 6. – názov dokumentačnej jednotky (NDJ),
 7. – adresu (ADR),
 8. – orientačné číslo (ORCIS),
 9. – autora dokumentu (AUTOR),
 10. – rok vzniku dokumentu (VZNIK).


Elektronická podoba inventáru obsahuje aj ďalšie údaje.


Inventár zbierky v tlačenej podobe je usporiadaný lokalitne, t.j. podľa súčasného názvu obce. V elektronickej podobe je možné zistiť aj pôvodný názov obce v čase vzniku dokumentu. Poľné náčrty ing. arch. Kalafúsa a súpis hnuteľných kultúrnych pamiatok sú utriedené podľa názvov okresov existujúcich v čase ich vzniku.


Revízia zbierky bola vykonaná v období júl – september 2003.


Errata: Medzi autormi dokumentov zo Súpisu pamiatok je uvádzaná Kovačevičová, správne má byť Kovačovičová (Puškárová)
Autorom dokumentov pod číslami 3106 – 3165 je okrem Izakovičovej aj Güntherová.


© Terézia Volková, 2005
1. – podľa Súpis pamiatok na Slovensku I., s. 9 -10
2. – detto, s. 10 – 11
3. – Václav Mencl: Ako sme začínali, Pamiatky a Príroda č. 3, 1976, s.40
4. – detto, Pamiatky a Príroda č. 6, 1976, s. 39 Na výstave okrem fotografií boli prezentované mnohé oltáre, plastiky
.