Prejsť na obsah

Zbierka veľkých diapozitívovStručná história zbierky a jej charakteristika

Diapozitív je presvietiteľná pozitívna snímka určená na premietanie diaprojektorom alebo na prezeranie oproti svetlu. Diaprojektor vytvorí na premietacej ploche zväčšený obraz premietaného diapozitívu. Diapozitív je farebný, diapozitív ručne kolorovaný – nanášanie transparentnej farby na čierno biely negatív a diapozitív čierno – biely.

Evidencia veľkých diapozitívov sa začala v oddelení dokumentácie venovať pozornosť v roku 1961. Bola založená prírastková kniha, v ktorej sa evidovali diapozitívy.V roku 1967 sa v nej začali spracovávať aj diapozitívy formátu 24 x 36 mm. Po vykonanej revízii zbierky v roku 1986 sa systém evidovania prehodnotil a v roku 1987 sa diapozitívy začali elektronicky spracovávať. Zvlášť sa spracovávala evidencia malých diapozitívov (24 x 36 mm) a zvlášť veľkých diapozitívov. K diapozitívom v oboch zbierkach sa priradila nová evidencia.
Diapozitívy v tejto zbierke sú formátu 6 x 6 cm, 6 x 9 cm, 6 x 7 cm, 6 x 12 cm, 8 x 8 cm, 10 x 8 cm. Sú z celuloidu čierno-biele a farebné. Čierno-biele sú prekopírované z čiernobieleho negatívu na technický film. Niektoré z nich sú tónované do hneda, modra, zelena, červena, a niektoré sú aj kolorované. Sú z obdobia rokov 1930 – 1939, 1948 – 1960. Od 70. rokov minulého storočia sa kultúrne pamiatky fotili výlučne na farebný celuloidový diapozitív.
V zbierke sú diapozitívy, ktoré vznikli vlastnou činnosťou pracovníkov Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku najmä od Václava Mencla (1930 – 1939), od odborných fotografov právnych nástupcov Štátneho referátu (1950 – 2005), ako aj akvizičnou činnosťou. Medzi prvých fotografov patrili: Hilda Ruttkayová (Fialová), Kosák, Ladislav Borodáč, Imro, Miroslav Jurík, od 1970 aj Štefan Bukšár a Jaroslava Justová. Po roku 1980 to boli Ján Sláma a Miroslav Jurík, Peter Červeňanský ml., Juraj Pekár a od 90. rokov Peter Fratrič a Juraj Muller.
Veľmi vzácne sú diapozitívy Václava Mencla. Je ich 266 čierno-bielych a farebných, Ako pracovník Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku fotil ľudovú a meštiansku architektúru v Bratislave, Levoči a v Prešove, hrady: Devín, Lietava, Kremnica, Vígľaš, Žehra, Trenčín, Bzovík, Bratislava a kostoly. Sign.: 5679 – 5944.
Zopár diapozitívov je i od prof.Alfreda Piffla – bratislavský hrad – nákresy a návrhy zastrešenia z roku 1955.
Medzi prvé prírastky zo 60. rokov minulého storočia patrí súbor čierno-bielych diapozitívov z mestských pamiatkových rezervácií Prešov, Spišská Sobota, Banská Bystrica, Kremnica, Levoča, Zvolen, Bardejov. Veľká pozornosť sa venovala Bratislave – ako mestskej pamiatkovej rezervácii, tak aj jednotlivým kultúrnym pamiatkam. Diapozitívy ku Bratislave sú uložené najmä pod sign.: 1939 – 2099, 3084 – 3278, 3303 – 3339, 4213 – 4258, 5454 – 5521, 5591 – 5652.
V roku 1971 Miroslav Jurík nafotil ľudové domy v lokalitách: Dlhá nad Oravou, Habovka, Turčianske Jaseno, Horná Lehota, Huty, Malé Borové, Podbiel, Veličná, Černová, Vlkolinec, Zuberec, Ždiar, Zuberec.
Ladislav Bukšár v roku 1970 zdokumentoval Spišský hrad. Sign.: 4668 – 4739.
Medzi prvé podrobne nasnímané pamiatky histórie na diapozitívy v roku 1969 patrí pamätné miesto Baláže – Kalište, obec vypálená 18.marca 1945.
Zaujímavý je súbor diapozitívov s témou – mosty. Sú nasnímané plány mostov, kresby, repro z kníh a zábery na niektoré konkrétne mosty na Slovensku. Sign.: 712 – 784.
Veľmi vzácna je fotodokumentácia liturgických predmetov najmä zlatníckych, ktoré v rokoch 1962 – 1969 nafotila Hilda Fialová. Sú evidované pod sign.: 1071 – 1238, 1255 – 1324, 1334 – 1353, 2594 – 2839, 3364 – 3388, 3418 – 3432, 3886 – 3935, 3974 – 4095. Podrobná je aj fodokumentácia ikonostasu z dreveného kostola v Šemetkovciach. Sign.: 4264 – 4284, 4312 – 4327.
Veľká pozornosť sa venovala nástenným maľbám. Nástenné maľby sú nafotené najmä v kostoloch: drevený kostol v Paludzi a v Oravskej Porube, kostol sv. Petra v Okoličnom, kostol Všetkých Svätých v Batizovciach a premonštrátsky kostol v Jasove.
Ďalej sú to oltáre a plastiky: kostol sv. A. a Pavla v Sásovej pri Banskej Bystrici, kostol sv. Jakuba v Levoči, kostol sv. Františka v Ponikách, kostol sv.Trojice v Mošovciach, kostol Jána Krstiteľa v Sabinove, kostol zvestovania P. Márie v Chyžnom, kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote, kostol sv. Anny v Strážkach, kostol P. Márie očist. v Smrečanoch, kostol sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici, kostol sv. Kríža v Križovanoch a pod.
Nezanedbateľné množstvo diapozitívov je aj od odborného pracovníka SÚPSOP-u Slavomíra Motaja. Za kultúrnymi pamiatkami chodil v 70. rokoch minulého storočia. Veľmi pozoruhodné je jeho zdokumentovanie prenášania evanjelického dreveného kostola z Paludze do Svätého Kríža. Tiež podrobne zdokumentoval rozoberanie kostola P. Márie narodenia v Liptovskej Mare, kaštieľ v Parížovciach, nástenné maľby počas obnovy v kostole sv. Michala v Jakubovej Voli. Pozornosť venoval aj pamiatkam histórie – pomníkom a pamätníkom k SNP, padlým v 2.sv.v. a pod.

V 80. a 90. rokoch minulého storočia sa pozornosť sústreďovala na fotodokumentáciu mestských pamiatkových rezervácií a rezervácií ľudovej architektúry. Služobné cesty smerovali do Kremnice, Levoče, Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Bardejova, Kežmarku, Osturni, Čičmian, Vlkolínca, Sebechlieb, Španej Doliny, Brhloviec a Záhorskej Bystrice. Medzi prioritné úlohy tohto obdobia bolo aj zdokumentovanie národných kultúrnych pamiatkok. Sú to napr.: Akadémia Istropolitána v Bratislave, Slavín v Bratislave, Vyšný Komárnik – pamätné miesto Dukla, veľké množstvo hradov a kaštieľov na Slovensku, pamätný dom (1. SNR) na Myjave, drevené kostoly na východnom Slovensku, pamätník M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom a pod.
V rámci edičnej činnosti pamiatkového ústavu v rokoch 1989 – 2004 vyšli publikácie: Gotické krídlové oltáre na Slovensku od Libuši Cidlinskej (1989), Levoča – mestská pamiatková rezervácia (1990), Ždiar – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (1990), Bardejov – mestská pamiatková rezervácia (1991), Banská Štiavnica – mestská pamiatková rezervácia (1995), Devín od Ivana Gojdiča (2000) a v roku 2004 Levočský zlatník Ján Siláši od Ilony Cónovej. Naši profesionálni fotografi Miroslav Jurík, Ján Sláma a Peter Fratrič sa podieľali vo veľkej miere na príprave fotografickej prílohy k týmto publikáciám.
álo pozornosti sa venovalo technickým pamiatkam. V roku 1986 Miroslav Jurík zdokumentoval mangel v Brezne, lokomotívu v Čiernom Balogu, vyhňu v Jasení, priehradu v Liptovskej Osade – Korytnici, elektráreň v Ľubochni a Valaskej, cestný tunel v Lopeji Podbrezovej, požiarnu zbrojnicu vo Vavrišove a železničnú stanicu vo Vlachoch.
Okrem týchto technických pamiatok sa v zbierke nájde zopár diapozitívov: hámor v Nižnom Medzeve, huty v Kluknave, Krompachoch a Nižnej Slanej, hvezdáreň v Hurbanove, liehovar v Holíči, Iliašovciach a v Spišských Vlachoch, lokomotíva vo Vychylovke, Podbrezovej a Vígľaši, manufaktúra na majoliku v Modre, mincovňa v Kremnici, vodný mlyn v Borcovom, Dunajskom Klátove, Holíči, Jelke, Komárne, Krivej, Lopašove, Nižných Repašoch, Vrbovciach, Starej Turej, Sobotišti, pec vysoká v Sirku a Podbieli, železničná stanica vo Svätom Jure, Vlachoch a Tatranskej Lomnici, požiarna zbrojnica vo Vavrišove, Valaskej a Vlachoch, zvonica v Jelenci, Kežmarku, Levoči, Spišskej Sobote, Vlkolínci, Svätom Jure a Štiavnických Baniach.

V roku 1996 do zbierky bolo zaevidovaných 800 diapozitívov z dokumentačného oddelenia ŠRA od fotografov Petra Paulíka, Juraja Mullera, Ivana Hoffmana, J. Sedláka, Poláka, Rudolfa Hozáka. Fotodokumentácia sa zameriavala hlavne na reštaurátorskú činnosť ateliérov, t.j. na zachytenie stavu hnuteľných kultúrnych pamiatok, nástenných malieb, zbierkových predmetov (obrazy, plastiky) z múzeí v Bardejove, Levoči a SNM v Bratislave a Martine, pred reštaurovaním, v priebehu reštaurovania a po reštaurovaní. Podrobne je zdokumentovaný ikonostas v drevenom kostole v Bodružali, Kalnej Roztoke, Ruskej Bystrej a Uličskom Krivom, oltár hlavný, oltár bočný a plastiky z kostola P. Márie narodenia z Liptovskej Mary, nástenné maľby v evanjelickom kostole v Kraskove, obrazy z kláštora františkánov v Bratislave, nástenné maľby v kaplnke arcibiskupského paláca v Bratislave a pod.
V roku 1992 boli krajské ústavy štátnej pamiatkovej starostlivosti Prešov, Banská Bystrica a Bratislava delimitované pod Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti. Bratislavský ústav v roku 1997 odovzdal v rámci delimitácie do archívu PÚ SR všetku archívnu dokumentáciu ku kultúrnym pamiatkam spolu s negatívami a diapozitívami. Tak bola zbierka veľkých diapozitívov obohatená o približne 3550 kusov viažúcich sa hlavne na územie bývalého západoslovenského kraja.
Zbierka veľkých diapozitívov bola obohatená aj akvizičnou činnosťou.
Známy umelecký fotograf Ľudovít Absolón po roku 1960 ponúkol pamiatkovému ústavu 100 diapozitívov z územia celého Slovenska.
P. Magdolen v roku 1966 ponúkol oddeleniu dokumentácie nafotené zbierkové predmety zo slovenského národného múzea v Bratislave a v Martine – drevené plastiky.
V roku 1970 sme získali od Eugena Vasiliaka výnimočné zábery – letecké pohľady na hrady, kaštiele, mestá neoceniteľnej historickej hodnoty. Sú zaevidované pod sign.: 5097 – 5137. V 70. a 80. rokoch minulého storočia ako veľký milovník kultúrnych pamiatok zdokumentoval z lietadla na vyše 5000 unikátnych záberoch (farebné negatívy a diapozitívy) hrady, zámky, mestá na Slovensku , Morave a v Čechách.
Hreblay v roku 1980 odpredal väčšie množstvo diapozitívov aj s autorskými právami z územia východného Slovenska najmä zábery na východoslovenské drevené kostoly.
V roku 1999 bola odkúpená sada 21 diapozitívov slovenských hradov od Csibu.
V roku 1986 Elena Košúthová, umelecká fotografka z Levíc nafotila kultúrne pamiatky v okrese Levice.
V roku 2000 pamiatkový ústav vydal publikáciu Devín. Pri tejto príležitosti sme získali do archívu sadu diapozitívov od umeleckého fotografa Škandíka. Ide o zábery hrad Devín – pohľady, archeologické nálezy a pod.
K 31. 12. 2006 bolo v zbierke zaevidovaných 12 988 diapozitívov.

Archívnu pomôcku pre zbierku veľkých diapozitívov tvorí inventár veľkých diapozitívov uložený v bádateľni Archívu PÚ SR. Diapozitívy sú usporiadané lokalitne a v rámci lokality podľa pamiatkového objektu. Databáza zbierky je elektronicky spracovaná vo FOX DBASE, po prekonvertovaní je možné databázu prehliadať v Exceli. Je sprístupnená v bádateľni a na webovej stránke Pamiatkového úradu SR www.pamiatky.sk v bloku Archív – archívne pomôcky v elektronickej forme.


Viera Plávková
1. – Formát 8 x 8 cm, 6 x 6 cm, 6 x 7 cm, 6 x 9 cm, 6 x 12 cm.
2. – Plávková,V.: Zbierka malých diapozitívov. Inventár. Archív PÚ SR, 2007.
3. – Podľa zákona č.27/1987 Zb.z. bolo na Slovensku vyhlásených 61 národných kultúrnych pamiatok ako najvyššia kategória pamiatkovej ochrany.
4. – V roku 1.1.1994 došlo k zlúčeniu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a Štátnych reštaurátorských ateliérov.
5. – Eugen Vasiliak sa narodil v Zborove 11.07.1925, kde aj zomrel 6.7.1975. Jeho pozostalosť negatívov a diapozitívov vlastní manželka Eva Vasiliaková, žijúca v Prahe. Spoločnosť ANSA, s.r.o. z Turnova sa podujala tieto diapozitívy a negatívy vypublikovať na DVD nosiči. V roku 2002 bolo vydané DVD na dvoch nosičoch: Nad mestami, hradmi a zámkami Čechy a druhé DVD Morava, Slezsko a Slovensko. Archív Pamiatkového úradu SR poskytoval zo svojej zbierky diapozitívy do tohto diela.
6. – Plávková,V.: Zbierka veľkých diapozitívov. Inventár. Archív PÚ SR, 2007.