Prejsť na obsah

Zbierka schematických zameraní – V

Zbierka schematických zameraní 1915 – 2004

Zbierku schematického zamerania založila v roku 1961 dr. Soňa Kovačevičová. Zároveň zaviedla evidenciu archívnych dokumentov formou prírastkovej knihy a lokalitného katalógu. Zbierka obsahuje grafické dokumenty k nehnuteľným kultúrnym pamiatkam, ktoré vznikli vlastnou činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 1952 – 2000 (predchodca Pamiatkového úradu SR do roku 2002) [1], ako aj činnosťou spolupracujúcich partnerských organizácií a vysokých škôl. Ďalej obsahuje kópie archívnych dokumentov z iných zahraničných a slovenských archívov.


Pôvodcovia a obsah zbierky


Od roku 1954 Slovenský pamiatkový ústav robil systematický výskum pamiatok s cieľom publikovať výsledky vo forme súpisov. [2] Na výskume v teréne sa zúčastnili zamestnanci ústavu. Výskum uskutočňovali v pracovných tímoch: architekt, historik umenia a fotograf. Materiály získané v rokoch 1954–1962 zahŕňali textovú, grafickú – kresebnú a fotografickú dokumentáciu. Toto nespočetné množstvo materiálu sa začalo spracovávať v dokumentačnom oddelení Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) v roku 1961. Zhromaždený materiál z tejto akcie súpisu pamiatok sa triedil podľa druhu dokumentačného materiálu a boli mu prideľované signatúry v jednotlivých samostatných dokumentačných zbierkach. Grafická dokumentácia bola zaevidovaná v zbierke V – schematické zamerania, textová časť výskumu v zbierke Z – základný výskum [3] a negatívy vo fonde negatívov.


Pri zameriavaní vypomáhali aj študenti. Už v rokoch 1951 –1953 sa výskumu zúčastnili poslucháči bratislavskej univerzity pod dozorom Vladimíra Wágnera v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Bytča, Martin, ako aj v plánovaných mestských pamiatkových rezerváciách. [4] Na dokumentovaní kultúrnych pamiatok začali spolupracovať aj príslušné katedry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v rámci letných prázdninových aktivít.


Zbierka obsahuje tieto druhy dokumentov: pôdorysy, rezy, pohľady, situácie v mierke 1:100, 1:200, detaily v mierke 1:10,1:20, ďalej kresby, škice, poľné náčrty. V dokumentoch sa vyskytujú autori (medzi nimi i študenti): Križan, Puškár, Bašková, Mencl, Krejči, Juráková, Bonda, Jablanczy, Cimmerman, Jánsky, Jendreják, Boudová, Polák, Czihal, Fackenberg, E. Alexy, Majzlan, Kandrik, Piffl, Slatinský, Machač, Fiala, Hraško, Jursa, Molnárová, Medrická, Toman, Hanzel, Vranka, Pochylý, Ivan Michalovič, Kukuc, Kim ik Taj, Salamon, Buth, Pagáčová, M. Beluš, Bányai, Mrňa, Kalafús, Stančík, Čaba, Valachovič, Klučár, Minarovský, Pochylý, Šlachta. Dokumenty z tohto obodbia sú v zbierke pod signatúrami: V 1 – 3146, V 3151 – 6656, V 6662 – 6667, V 6736 – 6770, V 6840 – 6878, V 10200 – 10243.

V rokoch 1968–1972 SÚPSOP vykonal umelecko – historický a architektonický výskum kultúrnych pamiatok v mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava (MPR). MPR Bratislava bola rozdelená do 35 blokov. Výskumu a zameriavania sa zúčastnili pracovníci SÚPSOPu, Inžinierskej geodézie a kartografie, študenti Slovenskej vysokej školy technickej. Študenti vypomáhali pri zameriavaní objektov. V jednotlivých blokoch pracovali dvojice pracovníkov: historik umenia a architekt (A. Jursa – R. Hriadeľová, E. Križanová – K. Fabini, M. Jančušková – V. Kodoňová, B. Puškárová – Ľ. Husovská, R. Ondreičková…). Kompletné výstupy výskumov sú uložené v zbierke tematických výskumov. [5]


Grafická dokumentácia tejto časti zbierky obsahuje: pôdorysy, rezy, pohľady, situáciu, detaily architektonických prvkov. Je v mierke 1:100, 1:200, 1:10, 1:20. Nachádzajú sa pod signatúrami: V 3150, V 6731 – V 6733, V 6771 – V 6814, V 6823, V 6833 – V 6839, V 6908 – V 7163, V 7262 – V 7267, V 10 122.

V roku 1972 na SÚPSOPe vzniklo oddelenie ľudovej architektúry s hlavným cieľom získať prehľad o stave ľudovej architektúry na Slovensku a doplniť štátny zoznam kultúrnych pamiatok. Pracovníci SÚPSOPu vlastnými silami nedokázali zvládnuť hlavné úlohy oddelenia (v oddelení pracovali traja odborníci – etnografi J. Kantár, V. Kaľavská a M. Medvecká), preto plnenie úloh – prieskumy objektov ľudovej architektúry, komplexné výskumy zamerané na etnografickú, fotografickú a technickú dokumentáciu – realizovali v spolupráci s okresnými pamiatkovými správami, vlastivednými múzeami a poslucháčmi vysokých škôl príslušných odborov. Systematické prieskumy začalo oddelenie uskutočňovať roku 1973 a za štyri roky zrevidovalo fondy v siedmich okresoch. Týmto spôsobom pracovalo oddelenie do roku 1977. [6]


Katedra etnografie a folkloristiky FFUK v Bratislave začala koncom 60-tych rokov organizovať medzinárodný etnologický seminár pod názvom Seminarium Ethnologicum. Bolo to dvojtýždňové podujatie organizované od roku 1968 každoročne na inom mieste na Slovensku. Zúčastňovali sa ho študenti v rámci svojej povinnej odbornej praxe spolu so svojimi pedagógmi. V rokoch 1973 a 1974 spoluorganizátorom Seminaria bol i SÚPSOP. Študenti FA SVŠT sa podieľali na dokumentovaní kultúrnych pamiatok ľudového staviteľstva vo vtedajších okresoch Trenčín a Rožňava. [7] Ústav uzavrel spoluprácu s Fakultou architektúry SVŠT a zameriavanie sa uskutočnilo vo viacerých okresoch Slovenska v rámci letných prázdnin. Išlo o zamerania objektov v mierke 1:100, 1:200 a detaily v mierke 1:20. Zameriavali sa kultúrne pamiatky ľudového staviteľstva zapísané vo vtedajšom štátnom zozname a pamiatky nachádzajúce sa v lokalitách: Čičmany, Osturňa, Ždiar, Podbiel, Špania Dolina, Brhlovce. Tieto lokality boli v roku 1977 vyhlásené za pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry.


Technická dokumentácia z týchto rokov je v zbierke uložená pod signatúrami: V 7301 – V 7908, V 7910 – 7941, V 7945 – 8022, V 8026 – 8170, V 8181 – 9203, V 9205 – 9216, V 9220 – 9252, V 9256 – 9375, V 9385 – 9808, V 9845 – 9965, V 10664 – 10685, V 10715 – 10775, V 10778 – 10816, V 10822 – 10881.


V zbierke sa nachádza časť grafickej dokumentácie od Václava Mencla, ktorú sme získali pri prevzatí archívu Štátneho referátu v čase vzniku Pamiatkového ústavu, ako aj z kúpy v roku 1975 od samotného Václava Mencla. [8] Sú to situácie historických jadier miest. Publikované boli v knihe Stredoveké mestá na Slovensku. [9] Signatúra: V 10 011 – 10 033. Ďalej je tu dokumentácia kostolov rímsko katolíckych, ev.a.v., drevených a zopár radníc a kaštieľov. Ide o pôdorysy, rezy, situácie v mierke 1:100, 1:200. Signatúry: V 2006, V 3147 – V 3148, V 3325, V 3339, V 4554, V 5330 – V 5331, V 5333 – V 5345, V 6025, V 6394 – V 6395, V 6566, V 6626, V 6881 – V 6907.


Ojedinele sa v zbierke nachádza aj grafická dokumentácia z archeologických, pamiatkových a architektonických výskumov, ako aj programov pamiatkových úprav (PPÚ) alebo pôdorysy MPR:
 • Program pamiatkových úprav (PPÚ) z rokov 1983 – 1986. Signatúry: V 10 114 – V 10 116, V 10 119 – V 10 121.
 • Pôdorysy MPR z roku 1987: Bratislava – Staré Mesto, Banská Štiavnica, Levoča, Kremnica, Bardejov, Spišská Kapitula a Nitra. Signatúry: V 7223 – V 7224, V 7227 – V 7231.
 • V roku 1984 Zdeněk Vácha s kolektívom zameral kaštieľ v mierke ? v Nitrianskej Strede (signatúry V 7296 – V 7298) a kúpeľný dom „napoleónske kúpele“ v Piešťanoch (signatúry V 7299 – V 7300, V 10 049).
 • Jana Šulcová zdokumentovala v Dolnej Krupej fasády kaštieľa v mierke, signatúry: V 10 071 – V 10 073 a kaštieľ v Seredi, signatúra V 10 074.
 • V roku 1985 Milan Križan zachytil urbanistický vývin mesta Kežmarok od 12. do 18. storočia, signatúry: V 6657 – V 6661.
 • Grafická dokumentácia z archeologického výskumu v Trnave, Hlavná 38, 39, signatúry: V 10 128 – V 10 130, Študentská 2, signatúra 10 131, hrad v Nitre, signatúry V 9827 – 9839 a archeologická lokalita v Žabokrekoch. V zbierke je pod signatúrami V 10 002 – V 10010.
 • Tesák v roku 1991 zameral dom meštiansky v Lučenci, Kubínyiho 7, signatúry V 10 075 – V 10 081.
 • V roku 1994 Norma Urbanová vykonala pamiatkový výskum kláštornej sýpky v Šahách. Časť pamiatkového výskumu – technická dokumentácia sa nachádza v zbierke pod signatúrami: V 9972 – V 9984. Kompletný pamiatkový výskum je uložený v zbierke tematického výskumu. [10]

V roku 1992 Pamiatkový ústav v Bratislave podpísal medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci s pamiatkovým úradom Országos Műemlékvédelmi Hivatal – OMH v Budapešti. V súčasnosti je to Kulturális Örökségvédelmi Hivatal v Budapešti (KOH).


Intenzívna spolupráca medzi archívom PÚ SR a archívom KOH nastala po roku 1996. Dr. Váliné Pogány, vedúca archívu, začala spracovávať kresebnú dokumentáciu prác J. Könyökiho, ktorá vyústila vo veľkolepú výstavu v Budapešti v roku 1999 pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia. Pracovníci archívu v Bratislave sa podieľali na príprave katalógu ku výstave. [11]


Jozef Könyöki patril medzi najhorlivejších korešpodentov Uhorskej dočasnej pamiatkovej komisie. Pamiatky zakresľoval na západnom a strednom Slovensku. Narodil sa 19.2.1829 v Moči. Študoval na polytechnike a na maliarskej akadémii vo Viedni. V rokoch 1853 – 1855 pôsobil ako domáci učiteľ vo Florencii, Palerme a Messine, roku 1855 – 1861 bol úradníkom urbárskej stolice v Trnave a od roku 1861 do roku 1897 bol profesorom kreslenia na reálke v Bratislave. Jeho bohatá a kompletná kresebná dokumentácia ku slovenským pamiatkam (najmä hradom a kaštieľom) je uložená v KOH v Budapešti pod heslom Könyöki vo fonde historickej plánovej dokumentácie. Fond je sprístupnený. Lístkový katalóg fondu je uložený a abecedne usporiadaný podľa lokalít. Na katalógovom lístku sú údaje: názov obce, druh pamiatky, názov dokumentu (pôdorys, situácia, pohľad..), spôsob vyhotovenia (kresba, tuš..), rok vyhotovenia a evidenčné číslo. V rámci prípravných prác pre tvorbu katalógu ku výstave bola nafotená všetka kresebná dokumentácia na farebný negatív formátu 6×6 cm. Negatívy ku kultúrnym pamiatkam zo slovenského územia maďarská strana poskytla archívu PÚ SR. [12] V roku 2000 pracovníci KOH v spolupráci s Mestským múzeom v Bratislave zorganizovali v priestoroch starej radnice v Bratislave výstavu – Výber prác Jozefa Könyökiho. O rok neskôr sa výstava uskutočnila i v Nitre. KOH darovalo archívu PÚ SR kópie kresebnej dokumentácie z týchto výstav.


V tejto zbierke sa nachádzajú kópie kresieb formátu A4 vyrobené zo získaných negatívov a ďalej je v nej časť kópií exponátov z uskutočnených výstav na Slovensku. Sú uložené pod signatúrami: V 10 314 – V 10 328, V 10 487 – V 10653, V 10 663, V 10 882 – V 10894.


V rámci stálej úspešnej spolupráce medzi oboma archívami (KOH a PÚ SR), ako aj inými štátnymi archívami (napr. MOL Budapešť…) v zahraničí a na Slovensku, priebežne narastá zbierka kópií dokumentov ku kultúrnym pamiatkam zo slovenského územia z obdobia pred prvou svetovou vojnou. V zbierke sa nachádzajú kópie grafickej dokumentácie z týchto archívov:


Kulturális Örökségvédelmi Hivatal v Budapešti (KOH Budapešť) – signatúry: V 10 296 – V 10 313 (Myskovský, Huszka, Krahuljak, Baran, Trenovszky, Scherr), V 10 897 – V 10 905, V 10 907 – V 10 910, V 10 912 (Myskovský).


Magyar Országos Levéltár Budapest (MOL Budapešt) – signatúry: V 10333 – V 10427, V 10436 – V 10447, V 10461 – V 10467 originál vo Viedni, získané z kópií v Budapešti MOL), V 10468 – V 10472, V 10486.


Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest, Térképtár – signatúra V 10 923.


Archív Praha – signatúra V 10485 (rok 1775).


Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica (ŠUBA B. Š.) – signatúry V 10428 – V 10435, V 10448 – V 10450.


Slovenský národný archív Bratislava (SNA BA) – signatúra V 10896.


Štátny archív Bytča (ŠA Bytča) – signatúry V 10906, V 10922.


Österreichisches Staastsarchiv, Kriegsarchiv vo Viedni – signatúry V 10913 – V 10914


Archívna charakteristika zbierky


Archívne jednotky zbierky sú zapisované do prírastkovej knihy, kde im je priradená signatúra. Od začiatku 90. rokov 20. storočia sú jednotky evidované elektronicky v programe DBASE (prehliadateľné aj cez MS Excel). Pri inventarizácii zbierkových jednotiek sa sledujú nasledovné údaje:


 1. Názov archívnej jednotky
 2. Údaje o vzniku – pôvodca, autor a rok vzniku
 3. Adresné údaje – názov obce, miestnej časti, ulice, číslo objektu
 4. Identifikačné údaje nehnuteľnej pamiatky – unifikovaný názov objektu alebo kultúrnej pamiatky s jeho bližším určením; zaužívaný názov objektu; číslo objektu v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (pokiaľ je zapísaný)
 5. Údaje o archivácii – miesto archivovania jednotky (zvyčajne PÚ – Archív Pamiatkového úradu SR); názov organizácie, v ktorej je uložený originál, pokiaľ ide v Archíve PU SR o kópiu; rok archivovania v Archíve PÚ SR.
Zbierka k 31. máju 2006 obsahuje 10 935 inventárnych jednotiek. Zbierka nie je uzavretá. V roku 1999 bol spracovaný lokalitný katalóg zbierky [13] a sprístupnený v bádateľni archívu. V roku 2006 bude sprístupnený Inventár zbierky. [14] Od roku 2004 je databáza zbierky prístupná na internete.


© Viera Plávková, 2006

[1] Názvy ústavu boli: 1951 – 1958 Pamiatkový ústav, resp. Slovenský pamiatkový ústav, 1958 – 1981 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP), 1981 – 1991 Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS), 1991 – 1994 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (SÚPS), 1994 – 1996 Pamiatkový ústav (PÚ), 1996 – 1998 Národné pamiatkové a krajinné centrum (NPKC), 1998 – 2002 Pamiatkový ústav.
[2] Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok I. A-J. Bratislava: Obzor, 1967, s. 9 – 11.
[3] Volková,T.: Zbierka základných výskumov. Inventár. Archív PÚ SR, Bratislava 2003.
[4] Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok I. A-J. Bratislava: Obzor, 1967, s. 9.
[5] Volková, T.: Zbierka tematických výskumov. 1919 – 2004. Inventár. Archív PÚ SR. Bratislava 2004, signatúry: T 779, T 880 – T 885, T 914 – T 917, T 923 – T 924, T 931 – T 935, T 941 – T 942, T 1094, T 1102 – T 1105, T 1213, T 1557, T 1794, T 2770, T 2779, T 2780, T 3514.
[6] Kantár, J.: Ľudová architektúra na Slovensku, jej stav a ochrana. In: Jubilejný zborník 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Bratislava 1981, s. 193.
Ušáková, M.: Výskumy a dokumentácia ľudovej architektúry v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. In: Pamiatky Príroda, 1980, č.4, s.:14-17.
[7] Škovierová, Z.: Seminarium ethnologicum, medzinárodná terénna prax poslucháčov národopisu. In: Národopisné informácie, zborník Národopisný ústav SAV, Bratislava 1991, číslo 1, s. 81–88.
[8] Plávková, V. – Orosová, M. – Mojžišová, H.: Václav Mencl v archívnych dokumentoch Pamiatkového ústavu. Inventár. Archív PÚ SR. Bratislava 2000.
[9] Mencl, V.: Středověká města na Slovensku. Bratislava 1938
[10] Urbanová, N.: Pamiatkový výskum kláštornej sýpky v Šahách, Archív PÚ SR, sign. T 3529.
[11] Váliné Pogány J.: Az Örökség Hagyományozása. Könyöki József Müemléfelmérései 1869 – 1890. OMH Budapest 2000.
[12] Archív PÚ SR, fond negatívov, signatúry: 116 612 – 116 765.
[13] Plávková,V.: Lokalitný katalóg fondu schematického zamerania. Archív PÚ SR. Bratislava 1999.
[14] Plávková,V.: Zbierka schematického zamerania. 1951 – 2006. Inventár. Archív PÚ SR. Bratislava 2006.