Prejsť na obsah

Zbierka reštaurátorských dokumentácií – R

Zbierka reštaurátorských dokumentácií 1952 – 2004

Charakteristika a rozbor zbierky

Zbierka reštaurátorskej dokumentácie archívu PÚ obsahuje textové, obrazové a grafické materiály vzťahujúce sa na reštaurovanie nehnuteľných i hnuteľných kultúrnych pamiatok, predovšetkým zbierkových predmetov rôznych múzeí, galérií a vnútorného zariadenia sakrálnych stavieb na Slovensku.

Druhy materiálov v zbierke reštaurátorskej dokumentácie:


Zámery a zásady na reštaurovanie, zámery obnovy, pamiatkové a reštaurátorské zámery na reštaurovanie, návrhy na reštaurovanie, prípravná reštaurátorská dokumentácia, správy o reštaurátorskom prieskume, zisťovacie a sondážne reštaurátorské prieskumy, odborné posudky stavu pamiatky, dokumentácia o vykonaní reštaurátorských prác, protokoly o reštaurovaní, správy o priebehu reštaurovania, záverečné správy z reštaurovania, fotodokumentácia reštaurátorskej akcie, grafická dokumentácia, zamerania, fyzikálno-chemické prieskumy a rozbory. Zámery a zásady na reštaurovanie sú spravidla vypracované pracovníkmi krajských pamiatkových stredísk, pod pamiatkovým a metodickým dohľadom ktorých sa reštaurátorská akcia realizovala. V rámci zbierky reštaurátorskej dokumentácie sú ako samostatné archívne jednotky, alebo tvoria súčasť materiálov dokumentujúcich prípravnú fázu a priebeh reštaurátorskej akcie. Prílohy materiálov tvoria tiež výsledky chemicko-technologických prieskumov, stratigrafické analýzy, záznamy z kontrolných a metodických dní, preberacie protokoly, protokoly z kolaudačného konania a i.


Značná časť zbierky vznikla v rámci činnosti samotného Pamiatkového ústavu, jeho organizačných zložiek a právnych predchodcov. Už od založenia Pamiatkového ústavu v roku 1951 bol jeho súčasťou aj odbor reštaurovania. V tejto fáze dosiahol odbor svoj najväčší rozmach v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) v roku 1969, keď mal vyše dvadsať pracovníkov. Od roku 1960 začalo pracovať fyzikálno-chemické laboratórium. [1]


Osobitou súčasťou zbierky, ktorá vznikla v tomto období je súbor archívnych jednotiek vytvorených v rámci projektu technickej dokumentácie drevených polychrómovaných plastík, ktorý realizovalo fyzikálno-chemické laboratórium SÚPSOP. Od začiatku projektu v roku 1969 do roku 1972, keď bol predčasne ukončený, sa stihlo spracovať 95 drevených plastík. Boli to predovšetkým sochy svätcov, pochádzajúce z oltárov rôznych r. kat. kostolov na Slovensku. Dokumentácia uvádza 65 druhov rozličných rozmerov celku i jednotlivých častí sôch, sledovala sa aj škála polychrómie. Spolu sa zaznamenávalo 132 rozličných znakov, z ktorých má každý svoje fixné číslo. Dokumentácia je veľkoformátová, obsahuje farebnú fotografiu celku sochy, čiernobiele fotografie postavy z rôznych uhlov a jednotlivých detailov, RTG snímky a tiež mikroprierezy dreva a polychrómie. Táto dokumentácia má signatúry R 539 – 570, R 588 – 602, R 617 – 631, 717 – 748.


1. 9. 1976 bola reštaurátorská činnosť zo SÚPSOP delimitovaná do Ústredia Umeleckých remesiel (ÚUR) a do tejto organizácie prestúpili aj reštaurátori z ústavu. Reštaurátorská činnosť sa vykonávala v ateliéroch ÚUR v Bratislave, Košiciach, Banskej Štiavnici. V zbierke archívu PÚ sa nachádzajú aj materiály z produkcie ÚUR, ktoré vznikli v rokoch 1956 – 1960, teda ešte pred týmto presunom.


V roku 1981 boli uznesením vlády SSR č.326/1980 založené Štátne reštaurátorské ateliéry (ŠRA) ako samostatná špecializovaná reštaurátorská organizácia. [2] Delimitáciou reštaurátorskej činnosti a takisto pracovníkov z Ústredia umeleckých remesiel do ŠRA začali ateliéry k 1. 1. 1982 vykonávať vlastnú reštaurátorskú činnosť. Jednou zo základných úloh ateliérov vyplývajúcich zo štatútu inštitúcie bolo spracovávať prípravnú a realizačnú dokumentáciu k vykonaným reštaurátorským prácam vrátane potrebných druhov prieskumov. Základné dokumentačné materiály – Zámer na reštaurovanie, Návrh na reštaurovanie a Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác – sprevádzali proces reštaurovania od zadania prác až po preberacie konanie. Ich podobu a štruktúru určovala vyhláška MK SSR č. 21/1988. [3] Produkcia ŠRA a ich oblastných ateliérov v Bratislave, Levoči, Banskej Štiavnici, Košiciach a Banskej Bystrici v spolupráci s chemicko-technologickým oddelením a oddelením grafickej dokumentácie ŠRA tvorí najrozsiahlejšiu časť zbierky reštaurátorskej dokumentácie archívu PÚ.


V roku 1994 došlo k zlúčeniu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti so Štátnymi reštaurátorskými ateliérmi. V súčasnosti sú reštaurátori začlenení do organizačnej štruktúry PÚ ako Úsek pre reštaurátorské činnosti a v rámci neho Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) Bratislava, ORA Banská Bystrica (do 31.12.2005), ORA Levoča a Chemicko-technologické oddelenie.


Do zbierky je zaradená aj reštaurátorská dokumentácia vypracovaná poľskou firmou PKZ – p. p. Pracownie konserwacji zabytków Varšava, Vroclav, Toruň, Poznaň a Krakov. Táto dokumentácia pochádza z rokov 1978 – 1982, 1990, 1996 – 1997 a týka sa reštaurovania objektov v Levoči – domy na nám. Majstra Pavla č. 40, 44, 20, a kostol sv. Jakuba, v Banskej Štiavnici – Morový stĺp sv. Trojice, domy na ul. Andreja Kmeťa a na Kammerhofskej ul., v Bardejove – Radnica, dom na Radničnom nám. č. 13, v Košiciach – Dóm sv. Alžbety, Radnica, a v Jasove – kláštorný kostol. Tieto materiály sú v poľskom jazyku.


Ďalšiu časť zbierky tvorí pozostalosť prof. akad. mal. Karola Veselého – táto bola vytvorená v rokoch 1966 – 1975. Sú to dokumentácie o vykonaní reštaurátorských prác a vzťahujú sa na zbierkové predmety – predovšetkým drevené polychrómované plastiky a obrazy viacerých slovenských múzeí a galérií, najmä Banského Múzea v Banskej Štiavnici, SNM v Bratislave, SNG v Bratislave, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, zámku Topoľčianky, Vlastivedného múzea v Bojniciach, Východoslovenského múzea v Košiciach, Mestskej galérie v Bratislave, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Vlastivedného múzea v Banskej Bystrici. Pozostalosť je zaradená do zbierky pod signatúrami R 3759 – 3810.


Okrem odboru reštaurovania Pamiatkového ústavu a inštitúcií, ktoré reštaurátorskú činnosť z PÚ neskôr prevzali, sa reštaurovaniu venovali aj niektoré výrobné podniky a remeselné družstvá. V zbierke sa ojedinele nachádzajú aj materiály týchto podnikov: Charita – Chrámová služba Pelhřimov (materiály z rokov 1956-1958), Družstvo výroby hudobných nástrojov (1956), DRUSTAV, výrobné družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy, Bratislava (1986). Niekoľko archívnych jednotiek v zbierke reštaurátorskej dokumentácie vzniklo v rámci VŠVU – katedry reštaurovania (1954-1955, 1984, 1987) – prevažne fotodokumentácia, Strednej školy umeleckého priemyslu Bratislava – oddelenie konzervovania a reštaurovania (1990), Slovenského fondu výtvarných umení SFVU (1988 – 1991), či Projektového ústavu pre výstavbu mesta Bratislavy (1956 – 1960).


Od 90. rokov 20. storočia vznikli viaceré nové firmy venujúce sa reštaurátorskej činnosti, je to predovšetkým VILLARD, s. r. o., združenie pre obnovu a reštaurovanie pamiatok Bratislava, ďalej sú to ARS ANTIQUA, s. r. o. – reštaurovanie a obnova pamiatok Bratislava, ARCA, v. o. s., Bratislava, NUOVA, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom – výroba, reštaurovanie a rekonštrukcia vitráží, Firma ESO – Ekonomika, Služby, Obchod, Združenie GRIFF ART, Bernolákovo, SANTA, s. r. o., Banská Bystrica, Art Studio JOKO a reštaurátorskú činnosť taktiež vykonávajú viacerí samostatní súkromní reštaurátori.


Na vzniku jednotlivých dokumentov zbierky reštaurátorskej dokumentácie archívu PÚ sa podieľali predovšetkým títo reštaurátori, historici umenia a ďalší autori: akad. mal. V. Bilčík, akad. mal. A. Darolová, G. Englischová, akad. soch. M. Greguš, akad. soch. L. Chamutti, akad. mal. J. Janíček, akad. mal. E. Kaiserová, K. Kotrba, H. Kotrba, akad. mal. A. Kuc, M. Mariányiová, akad. mal. E. Ricottiová, K. Schnitzerová, M. Staudt, N. Hrašková, umelecký rezbár Ľ. Pisár, O. Šujanová, akad. mal. A. Leixner, E. Rodová, akad. mal. V. Úradníček, akad. mal. A. Balážik, akad. mal. M. Brimichová, R. Burgan, R. Čech, akad. mal. M. Bernáthová, akad. soch. A. Česla, akad. mal. A. Dobošová, akad. mal. J. Hrvoľ, akad. mal. L. Chmelová, akad. mal. Z. Chovanová, V. Iliev, akad. mal. J. Josefik, PhDr. P. Klimeš, akad. mal. V. Kožár, akad. soch. J. Lupták, akad. mal. J. Maták, akad. soch. A. Mézes, I. Michalová, akad. mal. J. Pakan, akad. mal. L. Pavlovský, akad. mal. V. Plekanec, akad. soch. Š. Poljak, akad. soch. O. Priatka, akad. mal. J. Rešovský, akad. soch. J. Rybárik, akad. mal. A. Svetková, akad. soch. L. Székely, S. Šándor, R. Škuciová, akad. soch. Ľ. Škvaril, akad. mal. S. Škvarilová, akad. mal. A. Šulíková, J. Švejda, akad. soch. B. Vilím, A. Žalio, B. Žilinková, J. Pisár, M. Baláž, akad. mal. D. Altrichter, M. Augustín, J. Voško, akad. mal. Ľ. Cáp, akad. soch. P. Čambál, Mgr. art. P. Gregvorek, akad. soch. D. Hagara, mgr. art. M. Janšto, akad. soch. J. Klech, akad. soch. Š. Kovaľ, akad. soch. M. Kutný, mgr. art. R. Mercell, akad. mal. E. Mitzová, akad. mal. V. Mýtnik, akad. soch. A. Okša, akad. soch. V. Pohanka, akad. soch. M. Polgár, akad. soch. Ľ. Sabo, A. Slebodník, akad. soch. I. Škandík, mgr. art. F. Šmigrovský, akad. mal. M. Šurín, akad. soch. J. Filo, akad. soch. M. Černák, akad. soch. M. Flajžík, akad. mal. J. Sikoriak, Mgr. art. Š. Siváň, Ing. V. Záborský, I. Žucha, PhDr. M. Togner, D. Tóth, A. Janotová, A. Kemény, PhDr. K. Kosová, Z. Benčeková-Tahy, I. Ciulisová, E. Mazurová a i.


Materiály obsiahnuté v zbierke reštaurátorskej dokumentácie vznikali v rokoch 1952 – 2005. Zbierka nie je uzavretá. Evidencia je vedená v písomnej aj elektronickej podobe. Elektronická forma obsahuje tieto údaje:


  • signatúra (SIGN)
  • názov mesta alebo obce (MESTO)
  • názov miestnej časti (MC)
  • typ objektu (UNPO)
  • bližšie určenie objektu (BURC)
  • názov dokumentačnej jednotky (NDJ)
  • autor dokumentu (AUTOR)
  • adresa objektu (ADR)
  • názov pamiatkového predmetu (UNPP)
  • rok spracovania (ROKSPRAC)


a niektoré ďalšie.


V priebehu roku 2005 sme uskutočnili revíziu zbierky.


© Viera Plávková, Bronislava Porubská, 2006[1] Šujanová, O.: Reštaurovanie a technológia obnovy kultúrnych pamiatok. In: Jubilejný zborník. Bratislava, Obzor, 1981, s. 231 – 251.
[2] Valentovič, A.: Od minulosti k Štátnym reštaurátorským ateliérom. In: Pamiatky príroda. Roč. 13, č. 4 (1982), s. 3 – 9.
[3] Kosová, K.: K problematike diferencovaného prístupu pri spracovávaní odbornej reštaurátorskej dokumentácie. In: Pamiatky a príroda. Roč. 20, č. 4 (1989), s. 20 – 21.