Prejsť na obsah

Zbierka malých diapozitívov

Súpis archívnych jednotiek (xls, 1,49 MB)

Stručná história zbierky a jej charakteristika

Diapozitív je presvietiteľná pozitívna snímka určená na premietanie diaprojektorom alebo na prezeranie oproti svetlu. Diaprojektor vytvorí na premietacej ploche zväčšený obraz premietaného diapozitívu.
Zbierka malých diapozitívov bola založená v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v oddelení dokumentácie pod vedením Dr. Soni Kovačevičovej 28. 3. 1961 pod názvom Prírastková evidencia diapozitívov 5 x 5. Kniha je signovaná Dr. Soňou Kovačevičovou. Sú v nej zaevidované celuloidové diapozitívy formátu 24 x 36 mm z rokov 1955 – 1966 od prírastkového čísla 1 do čísla 834. Autormi diapozitívov boli Peter Šveda, Futák a Hilda Ruttkayová (Fialová). Evidencia v tejto knihe bola ukončená 17. 1. 1967 podpisom Soni Kovačevičovej.

Od roku 1967 evidencia diapozitívov formátu 24 x 36 mm pokračovala v prírastkovej knihe veľkých diapozitívov. Ako prvý bol v nej v roku 1967 zaevidovaný diapozitív od Štefana Bukšára – pohľad na Thurzov dom na námestí Majstra Pavla v Levoči. Ďalšie prírastky diapozitívov dobre odzrkadľujú činnosť ústavu a jednotlivé pamiatkové akcie. V roku 1968 bol zapísaný väčší súbor diapozitívov národnej kultúrnej pamiatky Akadémia Istropolitána v Bratislave na Ventúrskej ulici od fotografky Jany Víghovej. Fotograf Paul v roku 1970 vyhotovil podrobnú fotodokumentáciu nástenných malieb z Kostola Všetkých Svätých v Ludrovej. V tom istom roku pribudla aj veľká sada diapozitívov z Kostola sv. Jakuba v Levoči od fotografa Skripského. Zaregistrované boli tiež zábery z Kostola sv. Vavrinca v Hrabušiciach od Miroslava Juríka, viaceré pohľady z Bratislavy (Zámocká ulica, Žižkova ulica, Podhradské nábrežie, Vodný vrch, Vydrica). Nasledujúci rok dokumentoval fotograf Kanka kostoly na východnom Slovensku, z čoho sa zachovala väčšia sada diapozitívov. V roku 1972 sa začali hromadne evidovať diapozitívy od fotografov Miroslava Juríka, Jaroslavy Justovej, Ladislava Borodáča, Kňavu, Štefana Bukšára a Španyiho. Diapozitívy z mestských pamiatkových rezervácií v Prešove, Bratislave a Bardejove pribúdali najmä v rokoch 1974 – 1976. Činnosť poľských reštaurátorov z inštitúcie Pracownie konserwacii zabytkow, ktorí pracovali v mestskej pamiatkovej rezervácii Bardejov, bola zdokumentovaná v roku 1979, ale až v roku 1983 boli diapozitívy zaregistrované aj v dokumentácii.

Osemdesiate roky sa niesli v znamení pamiatok ľudovej architektúry. Do roku 1986 boli do knihy zapísané súbory diapozitívov ľudovej architektúry vo Vlkolínci, Osturni a Čičmanoch, ako aj skanzen v Bardejovských Kúpeľoch a Martine. Na diapozitívoch sa ocitli aj prefotené plány zásad pamiatkovej starostlivosti z jednotlivých historických jadier a mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku, samostatné súbory z Bratislavy, Levoče, Hronského Beňadika a Banskej Bystrice. Autormi týchto diapozitívov boli Miroslav Jurík a Ján Sláma.

V roku 1987 sa dovtedajší systém evidovania zbierky malých a veľkých diapozitívov prehodnotil. Vykonala sa revízia diapozitívov malých aj veľkých formátov. Ďalšie spracovávanie týchto obrazových dokumentov sa uskutočňovalo elektronicky v programe FOX DBASE v dvoch súboroch: DIAKIN pre malé diapozitívy formátu 24 x 36 mm a DIAPOZ pre veľké diapozitívy formátu 6 x 6, 6 x 7, 6 x 9, 6 x 12 a 8 x 8 cm. Vytvorila sa nová evidencia v oboch súboroch. V súbore DIAKIN sa sledovali tieto údaje: signatúra (prírastkové číslo diapozitívu), adresné údaje (obec, miestna časť, ulica, číslo), názov pamiatky, jej bližšie určenie, popis, autor a rok vzniku diapozitívu.

V období po roku 1986 boli autormi diapozitívov okrem Jána Slámu a Miroslava Juríka aj ďalší profesionálni fotografi: Juraj Pekár, Peter Červeňanský ml., Peter Fratrič, Juraj Müller, Peter Paulík, Ivan Hoffman, Sedlák. Na fotodokumentovaní kultúrnych pamiatok sa podieľali aj odborní pracovníci – pamiatkari, najmä Júlia Takátsová, Ivan Gojdič, Silvia Paulusová, Norma Urbanová, Ladislav Mertuš, Ľudmila Husovská, Ľubomír Mrňa, Peter Škulavík, Eva Križanová, Eva Mrázová, Zdeněk Vácha, Soňa Zrubcová, Renáta Kollárová, Katarína Vošková, Elena Sabadošová, Dušan Duchoň, Martin Bóna.

Jedným z hlavných cieľov fotodokumentácie kultúrnych pamiatok na malé diapozitívy bolo propagovanie a prezentácia pamiatok formou prednáškovej činnosti. Preto sa jednotlivé diapozitívy priebežne vkladali do rámikov pre použitie v diaprojektoroch. Fotografi, ako aj odborní pracovníci, účelovo, podľa potrieb a tém, uskutočňovali terénne cesty za kultúrnymi pamiatkami. Fotila sa sakrálna architektúra, meštianska architektúra, ľudová architektúra, drevené kostoly, hrady, kaštiele, celkové, diaľkové, panoramatické, letecké pohľady na mestské pamiatkové rezervácie, historické jadrá, námestia, zástavby, mestské opevnenia. Takisto sa zameriavali na nevhodné, rušivé objekty v historickom prostredí, na negatívne spôsoby obnovy kultúrnych pamiatok a novostavby v historickom prostredí.

Zvláštnu skupinu tvoria diapozitívy – reprodukcie starých historických máp a vedút, pôdorysy historických jadier a mestských pamiatkových rezervácií, reprodukcie štúdií obnovy súboru pamiatok (pôdorysy, rezy, pohľady…) a zásad pamiatkovej starostlivosti niektorých miest. Zaujímavá a neoceniteľná je zbierka leteckých záberov na krajinu, mestá, monumenty veľkých pamiatok z celého Slovenska. Veľkú skupinu tvoria aj diapozitívy dokumentujúce rôzne pamätné udalosti: 35. a 40. výročie založenia Pamiatkového ústavu, exkurzie pracovníkov, rôzne pracovné podujatia, uskutočnené výstavy, portréty pamiatkarov a pod.

V roku 1994 bola Zbierka malých diapozitívov obohatená o zbierku zo Štátnych reštaurátorských ateliérov, ako aj o zbierku z bývalého Krajského ústavu štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Zbierka sa priebežne obohacovala aj akvizičnou činnosťou. K 31. 12. 2006 bolo v zbierke zaevidovaných 10 161 diapozitívov, posledný prírastok je z roku 2005.

Databáza zbierky je elektronicky spracovaná v programe FOX DBASE. Po prekonvertovaní je možné ju prehliadať aj v programe Excel. Táto forma je sprístupnená v bádateľni a na webovej stránke Pamiatkového úradu SR www.pamiatky.sk v bloku Archív -Archívne pomôcky v elektronickej forme.

V roku 2007 bola celá databáza zbierky prekonvertovaná do špecializovaného archívneho programu Janus. V blízkej budúcnosti budú diapozitívy zdigitalizované a vo forme náhľadov sprístupné bádateľom prostredníctvom internetu.

Archívnu pomôcku pre zbierku malých diapozitívov tvorí Inventár malých diapozitívov uložený v bádateľni Archívu PÚ SR. Inventárne jednotky sú usporiadané lokalitne a v rámci lokality podľa pamiatkového objektu. Ďalšími údajmi sú: signatúra, bližšie určenie pamiatkového objektu, obsah – popis, adresa, autor a vznik diapozitívu.

PhDr.Viera Plávková1. – Predchodcovia Pamiatkového úradu SR boli: 1951–1958 Pamiatkový ústav, resp. Slovenský pamiatkový ústav, 1958–1981 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP), 1981–1991 Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS), 1991–1994 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (SÚPS), 1994–1996 Pamiatkový ústav (PÚ), 1996–1998 Národné pamiatkové a krajinné centrum (NPKC), 1998–2002 Pamiatkový ústav.
2. – Kniha prírastkov veľkých diapozitívov bola založená v roku 1961. Založila ju Dr. Soňa Kovačevičová.
3. – V roku 1994 došlo k zlúčeniu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a Štátnych reštaurátorských ateliérov va vytvoril sa Pamiatkový ústav.
4. – V roku 1992 Krajské ústavy štátnej pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove organizačne boli začlenené do Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti.
5. – V roku 2006 Pamiatkový úrad SR zakúpil pre Archív PÚ SR špecializovaný archívny program Janus ( český produkt), ktorý umožní archívu elektronicky a digitálne spracovať všetky archívne fondy a zbierky do jednotného archívneho informačného systému.
6. – Plávková,V.: Zbierka malých diapozitívov. Inventár. Archív PÚ SR, 2007.