Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Soľná Baňa

Pamiatková zóna Soľná Baňa – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana Onufráková
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Lýdia Kubeková, Ing. Adriana Pavlíková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. Jozef Zajac

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Prešov
, Hlavná 115, 080 01 Prešov, Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Soľná Baňa – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 7974 kB)
PZ Soľná Baňa – Záverečné ustanovenia (PDF, 503 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1504 kB)
Výkres č. 2 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1771 kB)


FOTOGRAFIE:
PZ Soľná Baňa – Fotodokumentácia (PDF, 7383 kB)
PZ Soľná Baňa – Chránené interiérové pohľady (PDF, 5514 kB)
PZ Soľná Baňa – Chránené diaľkové pohľady (834 kB)

PRÍLOHY:
PZ Soľná Baňa – Zoznam vytypovaných objektov na vyhlásenie za NKP (PDF, 151 kB)