Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Šahy

Pamiatková zóna Šahy

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Anna Valeková
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Zuzana Holičková
Spoluriešitelia: Mgr. Pavel Paterka (archeológia), Ing. Darina Ulrychová, CSc. (zeleň)
Fotodokumentácia: Zuzana Holičková, Anna Valeková
Záverečné korekcie: Anna Valeková
Dátum: 02/2014 – 12/2014

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

Textová časť:

Zásady ochrany Šahy 2014 – textová časť (PDF, 8987 kB)

Záverečný protokol (PDF, 321 kB)

Historická dokumentácia:

Historická dokumentácia (PDF, 1269 kB)

Fotodokumentácia:

Historická fotodokumentácia (PDF, 5593 kB)

Fotodokumentácia súčasného stavu (PDF, 3635 kB)

Výkresová dokumentácia:

Hranica pamiatkovej zóny (PDF, 847 kB)

Širšie vzťahy (PDF, 1527 kB)

Historický urbanistický vývoj (PDF, 1873 kB)

Slohová analýza objektov (PDF, 930 kB)

Stavebno – technický stav objektov (PDF, 872 kB)

Zásady ochrany pamiatkovej zóny (PDF, 1239 kB)

Historická katastrálna mapa z roku 1871 (PDF, 215 kB)

Evidenčné listy:

Evidenčné listy (PDF, 7359 kB)