Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Nové Mesto nad Váhom

Pamiatková zóna Nové Mesto nad Váhom
Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková
Spracovali: Ing. arch. Lívia Blahová, Mgr. Renáta Kollárová, Ing. arch. Jozef Múdry, PhDr. Alžbeta Podobová, Mgr. Daniela Nipčová – archeológia, Mgr. Martina Orosová – archívny výskum a história, Ivan Radimák – fotodokumentácia
Spolupráca: Ing. Dezider Ďuračka – zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Nové Mesto nad Váhom – Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 775 kB)
PZ Nové Mesto nad Váhom – Záverečné ustanovenia (PDF, 212 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 4191 kB)
Výkres č. 2 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1126 kB)
Výkres č. 3 – Etapy a rozbory urbanistického a stavebného vývoja, archeologické náleziská (PDF, 1024 kB)
Výkres č. 4 – Rozbory pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 1085 kB)
Výkres č. 5 – Slohová analýza objektov (PDF, 1075 kB)
Výkres č. 6 – Stavebno-technický stav objektov (PDF, 1067 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Nové Mesto nad Váhom – Fotodokumentácia (PDF, 5817 kB)