Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Nitrianske Pravno

Pamiatková zóna Nitrianske Pravno

Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková

Spracovali: Ing. Mária Dvončová, Ing. arch. Lívia Reháková, Mgr. Jaroslav Malečka

Spolupracovali: zeleň – Ing. Miroslava Šichtová KPÚ Žilina, archeológia – Mgr. Barbora Brodňanová KPÚ Trenčín

© Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. Nová 2, 971 01 Prievidza, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. Nová 2, 971 01 Prievidza 2015.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:

Pamiatková zóna Nitrianske Pravno – Zásady ochrany PÚ 2015 textová časť (PDF, 1239 kB)

Stanovisko obce 2011 (PDF, 64 kB)

Stanovisko PÚSR 11.8.2014 (PDF, 673 kB)

Záverečný protokol (PDF, 232 kB)

Fotodokumentácia:

Reprodukcie historických foto a kresieb (PDF, 12288 kB)

Súčasný stav

Súčasný stav – aktualizácia 2014 – 2015 (PDF, 3850 kB)

Mapy:

Výrez mapy z Uhorska z r. 1556 (JPG, 1321 kB)

I.a voj. mapovanie 1782-84 (JPG, 2846 kB)

I.b voj. mapovanie 1782-84 (JPG, 336 kB)

III.a voj. mapovanie 1882 (JPG, 1449 kB)

III.b voj. mapovanie 1882 (JPG, 665 kB)

Historická katastrálna mapa z roku 1923 (JPG, 5041 kB)

Stadtplan Deutsch – Proben 1945 (JPG, 3445 kB)

Legenda (JPG, 747 kB)

Hauerland, Deutsches Sprachgebiet 1979 (JPG, 270 kB)

Hranica PZ 2005 (JPG, 3332 kB)

Vymedzenie PZ (PDF, 518 kB)

Širšie vzťahy (PDF, 527 kB)

Rozbor pamiatkových hodnôt objek. a priestorov (PDF, 660 kB)

Slohová analýza objektov (PDF, 565 kB)

Stavebnotechnický stav (PDF, 532 kB)

Zásady ochrany PZ (PDF, 656 kB)