Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Medzev

Pamiatková zóna Medzev
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice:
Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov:
Ing. arch. Eva Šmelková – zodpovedný riešiteľ,
Ing. arch. Radoslav Mokriš – riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš –
archeológia, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2008

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice – pracovi
sko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU