Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Lučenec

Pamiatková zóna Lučenec
Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Mgr. Andrea Paučová, Mgr. Katarína Damjanovová, Ing. arch. Silvia Pavlová, Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Alexander Botoš
Spolupráca: Ing. Darina Ulrychová CSc.
©
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2005

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Lučenec – Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 2699 kB)
PZ Lučenec – Záverečné ustanovenia (PDF, 337 kB)

MAPY:
Výkres etáp urbanistického a stavebného vývoja pamiatkového územia (PDF, 1884 kB)
Výkres rozčlenenia pamiatkového územia do kvadrantov vymedzených komunikačnou sieťou (PDF, 1906 kB)
Historická mapa Lučenca do roku 1853 (PDF, 1676 kB)
Historická mapa Lučenca výrez rokov 1844-1853 (PDF, 2035 kB)
Historická mapa Kráľovstvo Uhorské rok 1847 (PDF, 1258 kB)
Historická mapa Kráľovstvo Uhorské rok 1853 (PDF, 1251 kB)
Historická mapa Lučenca výrez rokov 1853-1871 (PDF, 2900 kB)
Historická mapa Lučenca rok 1898 (PDF, 4978 kB)
Historický situačný plán elektrickej rozvodnej siete v meste Lučenec (PDF, 1100 kB)
Historický situačný plán cestnej siete mesta Lučenec rok 1900 (PDF, 659 kB)
Historická mapa Lučenca roky 1925-1939 (PDF, 1499 kB)

Historická mapa Lučenca roky 1939-1945 (PDF, 2698 kB)
Historická mapa Lučenca roky 1935-1945 (PDF, 4920 kB)
Mapa Lučenec-Rimavská Sobota výrez rok 1996 (PDF, 2251 kB)
Urbanisticko-historický výskum výkres rozboru pamiatkových hodnôt objektov v pamiatkovom území (PDF, 8587 kB)
Urbanisticko-historický výskum slohová analýza objektov (PDF, 8122 kB)
Urbanisticko-historický výskum výkres stavebno technického stavu objektov (PDF, 8276 kB)
Urbanisticko-historický výskum výkres širších vzťahov (PDF, 1792 kB)
Výkres ochrany pamiatkového územia (PDF, 8705 kB)
Výkres zelene a urbanistickej hodnoty priestoru (PDF, 8237 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Lučenec – Letecké pohľady (PDF, 2544 kB)
PZ Lučenec – Diaľkové pohľady (PDF, 769 kB)
PZ Lučenec – Adyho ulica (PDF, 147 kB)
PZ Lučenec – Boldišova ulica (PDF, 131 kB)
PZ Lučenec – Cintorínska ulica (PDF, 93 kB)
PZ Lučenec – Fiľakovská ulica (PDF, 150 kB)
PZ Lučenec – Garbiarska ulica (PDF, 61 kB)
PZ Lučenec – Hudobnícka ulica (PDF, 65 kB)
PZ Lučenec – Hurbanova ulica (PDF, 59 kB)
PZ Lučenec – Husova ulica (PDF, 112 kB)
PZ Lučenec – Jókaiho ulica (PDF, 120 kB)
PZ Lučenec – Kármánova ulica (PDF, 144 kB)
PZ Lučenec – Komenského ulica (PDF, 128 kB)
PZ Lučenec – Kubínyiho ulica (PDF, 188 kB)
PZ Lučenec – Masarykova ulica (PDF, 193 kB)
PZ Lučenec – Novohradská ulica (PDF, 201 kB)
PZ Lučenec – Olbrachtova ulica (PDF, 76 kB)
PZ Lučenec – Petöfiho ulica (PDF, 73 kB)
PZ Lučenec – Rázusova ulica (PDF, 63 kB)
PZ Lučenec – Sokolská ulica (PDF, 68 kB)
PZ Lučenec – Ulica Dr. Herza (PDF, 67 kB)
PZ Lučenec – Ulica Dr. Vodu (PDF, 109 kB)
PZ Lučenec – Vajanského ulica (PDF, 187 kB)
PZ Lučenec – Časti mesta (PDF, 248 kB)
PZ Lučenec – Prvky drobnej architektúry (PDF, 3062 kB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy objektov NKP (PDF, 2538 kB)
Evidenčné listy objektov vytipovaných na zápis do ÚZPF (PDF, 1560 kB)
Evidenčné listy objektov dotvárajúcich historické prostredie (PDF, 5140 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré nie sú v pamiatkovom území rušivé (PDF, 6025 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré sú v pamiatkovom území rušivé (PDF, 1820 kB)