Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Lipovce – Lačnov

Pamiatková zóna Lipovce – Lačnov
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: PhDr. Mária Poláková
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Glos
Autorská spolupráca: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Lipovce – Lačnov – Zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkového územia (PDF, 925 kB)
PZ Lipovce – Lačnov – Záverečné ustanovenia (PDF, 298 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 4435 kB)
Výkres č. 2 – Vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 6474 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2062 kB)
Výkres č. 4 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2502 kB)
Výkres č. 5 – Historická katastrálna mapa (PDF, 1322 kB)
Výkres č. 6 – Ortofotomapa Lipovce, časť Lačnov (PDF, 1368 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotodokumentácia, časť 1 (PDF, 3701 kB)
Fotodokumentácia, časť 2 (PDF, 3736 kB)
Fotodokumentácia, časť 3 (PDF, 2901 kB)