Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Kysucké Nové Mesto

Pamiatková zóna Kysucké Nové Mesto
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Riešitelia: Ing. Mariana Lehutová, Ing. arch. Martina Magová, Mgr. Vladimír Majtan, Ing. Miroslava Šichtová, Mgr. Stanislava Repková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Kysucké Nové Mesto – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3172 kB)
PZ Kysucké Nové Mesto – Záverečné ustanovenia (PDF, 351 kB)
Všeobecné záväzné nariadenie o vyhlásení PZ Kysucké Nové Mesto (PDF, 2697 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy s vymedzením hraníc PZ (PDF, 1334 kB)
Výkres č. 2 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1163 kB)
Výkres č. 3 – Výsek z 1. a 2. vojenského mapovania (PDF, 1045 kB)
Výkres č. 4 – Historická katastrálna mapa z 2. polovice 19. storočia (PDF, 1283 kB)
Výkres č. 5 – Ortofotomapa (PDF, 535 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Belanského ulica – východ a juh (PDF, 1423 kB)
Belanského ulica – západ a ulička (PDF, 1676 kB)
Námestie Slobody (PDF, 1356 kB)
Jesenského ulica (PDF, 450 kB)
Kysucká ulica (PDF, 229 kB)
Pivovarská ulica (PDF, 816 kB)
Ulica 1. mája (PDF, 773 kB)
Panorámy (PDF, 894 kB)
Historické fotografie v porovnaní so súčasným stavom (PDF, 3254 kB)