Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Čelovce

Pamiatková zóna Čelovce
Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka
krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Ing. arch. Silvia Pavlová, Ing. Ladislav Huňavý, Ing. arch. Andrea Nižňanská, Mgr. Alexander Botoš, PhDr. Viera Sásiková
Externý spolupracovník: Ing. arch. Branislav Pavlo
©
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Čelovce – Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 650 kB)
PZ Čelovce – Záverečné ustanovenia (PDF, 295 kB)

MAPY:
Historická mapa Čelovce – Kráľovstvo Uhorské-Župa Hont. Sekcia 43-XXXII.1843 (PDF, 4831 kB)
Historická mapa Čelovce – Intravilan a extravilan obce začiatok 20. storočia (PDF, 983 kB)
Historická mapa Čelovce – Intravilan a extravilan obce 1918-1939 (PDF, 3319 kB)
Výkres č. 1 – Urbanisticko-historický výskum – rozbor pamiatkových hodnôt objektov v pamiatkovom území s legendou (PDF, 1776 kB)
Výkres č. 2 – Urbanisticko-historický výskum – slohová analýza objektov s legendou (PDF, 1377 kB)
Výkres č. 3 – Urbanisticko-historický výskum – stavebno-technický stav objektov s legendou (PDF, 1393 kB)
Výkres č. 4 – Urbanisticko-historický výskum – kompozičné prostriedky hmotovo priestorovej skladby s legendou (PDF, 1512 kB)
Výkres č. 5 – Širšie vzťahy s legendou (PDF, 4838 kB)
Výkres č. 6 – Ochrana pamiatkového územia s legendou (PDF, 1576 kB)
Výkres č. 7 – Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 1174 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Čelovce – Urbanisticko-historický výskum fotodokumentácia (PDF, 4528 kB)
PZ Čelovce – Fotodokumentácia (PDF, 2483 kB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy objektov vytipovaných na zápis do ÚZPF čísla 1-3 (PDF, 282 kB)
Evidenčné listy objektov dotvárajúcich historické prostredie čísla 4-50 (PDF, 4108 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré nie sú v pamiatkovom území rušivé čísla 51-56 (PDF, 2278 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré sú v pamiatkovom území rušivé čísla 57-63 (PDF, 2810 kB)