Prejsť na obsah

Zásady ochrany PZ Bratislava – Vajnory

Pamiatková zóna Bratislava – Vajnory
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovatelia: PhDr. Norma Urbanová, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Bratislava-Vajnory – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2074 kB)
PZ Bratislava-Vajnory – Záverečné ustanovenia (PDF, 152 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Stavebno-technický stav objektov (PDF, 4614 kB)
Výkres č. 2 – Architektonicko-historický vývoj zástavby územia (PDF, 5165 kB)
Výkres č. 3 – Zásadné urbanistické vývojové etapy sídla a širšie vzťahy (PDF, 2485 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 5747 kB)
Výkres č. 5 – Návrh zásad ochrany obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (PDF, 5741 kB
)