Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Štiavnické Bane

Hlavní riešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing.arch. Zuzana Klasová

Spracovali: Ing. arch. Andrea Nižňanská, Ing. arch. Anna Hojčáková, Mgr. Martin Miňo, Mgr. Andrea Gregová

Konzultanti: Slovenská agentúra životného prostredia, pracovisko Banská Bystrica, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., O. z. Banská Bystrica, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica.

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.

Textové časti:

PR Štiavnické Bane – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6457 kB)

PR Štiavnické Bane – Dodatok č.1 k Zásadám ochrany pamiatkového územia (PDF, 912 kB)

PR Štiavnické Bane – Protokol (PDF, 64 kB)

Mapy:

PR Štiavnické Bane – Širšie vzťahy (PDF, 5208 kB)

PR Štiavnické Bane – Širšie vzťahy 2 (PDF, 2187 kB)

PR Štiavnické Bane – Pamiatkové hodnoty (PDF, 7835 kB)

PR Štiavnické Bane – Urban. vývoj (PDF, 1845 kB)

PR Štiavnické Bane – Rozbor, objem skladby (PDF, 1881 kB)

PR Štiavnické Bane – Zaniknuté objekty (PDF, 2307 kB)

PR Štiavnické Bane – Technické pamiatky (PDF, 2474 kB)

PR Štiavnické Bane – Banské prevádzky (PDF, 1645 kB)

PR Štiavnické Bane – URB sektory (PDF, 2310 kB)

PR Štiavnické Bane – Zásady ochrany (PDF, 4896 kB)

Prílohy:

Pamiatky v krajine 2013 (PDF, 273 kB)

Pôdorys územia od Svätého Antona po Hodrušu (PDF, 322 kB)

Banská mapa z 2. polovice 17 storočia časť – Windsachta (PDF, 332 kB)

Banská mapa z 2. polovice 17 storočia časť – Horná Roveň (PDF, 262 kB)

Medirytina z knihy Danube et ses enviros (PDF, 285 kB)

Kolorovaná tušová kresba Jána Antona de Stainberga z roku 1745 (PDF, 902 kB)

Pôdorys opevnenej Windsachty z roku 1709 (PDF, 282 kB)

Kristina šachta – nad terénom banská budova pri šachte, polovice 18. storočia (PDF, 82 kB)

Banská mapa z polovice 18. storočia – šachta Konigsegg a šachta Siglisberg (PDF, 72 kB)

Banská mapa z polovice 18. storočia – šachta Siglisberg a vodná nádrž Evička (PDF, 242 kB)

Kolorovaná mapa Windsachty a Siglisbergu spracovaná pred rokom 1738 (PDF, 222 kB)

Historická katastrálna mapa z roku 1859 (PDF, 262 kB)