Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Plavecký Peter

Pamiatková rezervácia Plavecký Peter
Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Renáta Žemberová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Spolupráca: Mgr. Ján Čáni
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 91701 Trnava, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 91701 Trnava.
Prechod na kontakty KPÚ

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Plavecký Peter – Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 613 kB)
PR Plavecký Peter – Záverečné ustanovenia (PDF, 402 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Vymedzenie územia a ochranného pásma – širšie vzťahy (PDF, 213 kB)
Výkres č. 2 – Vyhodnotenie objektovej skladby a súčasného stavu využitia územia (PDF, 346 kB)
Výkres č. 3 – Vyhodnotenie pamiatkových hodnôt územia – zásady pamiatkovej ochrany (PDF, 608 kB)
Výkres č. 4a – Historická mapa územia obce Plavecký Peter z roku 1894 (PDF, 1240 kB)
Výkres č. 4b – Historická mapa územia obce Plavecký Peter z roku 1894 (PDF, 1395 kB)
Výkres č. 4c – Historická mapa územia obce Plavecký Peter z roku 1894 (PDF, 1346 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PR Plavecký Peter – Fotodokumentácia 2005 (PDF, 5730 kB)
PR Plavecký Peter – Fotodokumentácia 2008-2011 (PDF, 852 kB)

PRÍLOHY:
Analýza systému zelene (PDF, 150 kB)
Výkresy – zásady zachovania, ochrany, obnovy a údržby historickej zelene (953 kB)
Nariadenie vlády o vyhlásení PR Plavecký Peter (PDF, 339 kB)