Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Osturňa

Pamiatková rezervácia Osturňa
Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Bc. Alena Olekšáková

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 0801 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Osturňa – Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia (PDF, 990 kB)
PR Osturňa – Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia – dolný koniec obce (PDF, 621 kB)
PR Osturňa – Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia – stred obce (PDF, 435 kB)
PR Osturňa – Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia – horný koniec obce (PDF, 811 kB)
PR Osturňa – Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia – textové prílohy (PDF, 364 kB)
PR Osturňa – Návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 111 kB)
PR Osturňa – Záverečné ustanovenia (PDF, 398 kB)

MAPY:
Rozbor pamiatkových hodnôt – dolný koniec obce (PDF, 259 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt – stred obce (PDF, 372 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt – horný koniec obce (PDF, 722 kB)
Výkres širších vzťahov (PDF, 1122 kB)
Historická mapa – II. vojenské mapovanie 1819 – 1869 (PDF, 52 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Osturňa – Fotodokumentácia – dolný koniec obce (PDF, 1513 kB)
PR Osturňa – Fotodokumentácia – stred obce (PDF, 2952 kB)
PR Osturňa – Fotodokumentácia – horný koniec obce (PDF, 6050 kB)