Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Levoča

Pamiatková rezervácia Levoča
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Autori: Ing. Antónia Jacková – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč, Ing. Eva Semanová, Mgr. Emília Toporcerová
©
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2006 – 2007

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov – pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Levoča – Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (PDF, 847 kB)
PR Levoča – Záverečné ustanovenia (PDF, 486 kB)

MAPY:
Historická dokumentácia:
Katastrálna mapa Levoče Grundrifs der königl. Frey-Stadt Leutschau z r.1787, kópia z r.1845 (PDF, 1351 kB)
Katastrálna mapa Levoče a parcelný protokol z roku 1869 (PDF, 1210 kB)
Historická mapa levočského opevnenia, 18. storočie (PDF, 616 kB)
Historická mapa Levoče a okolia – I. vojenské mapovanie 1763-1785 (PDF, 562 kB)
Grafická dokumentácia:
Výkres č. 1 – Vymedzenie širších vzťahov s vyznačením významných pohľadových uhlov na pamiatkovú rezerváciu a NNKP (PDF, 1058 kB)
Výkres č. 2 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3786 kB)
Výkres č. 3 – Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 1664 kB)
Výkres č. I.5.1. – Rozbor pamiatkových hodnôt a priestorov územia (PDF, 3214 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Levoča – Fotodokumentácia (PDF, 5060 kB)
Fotografické prílohy k jednotlivým uliciam:
Baštova ul. (PDF, 4149 kB)
Bottova ul. (PDF, 1258 kB)
Dlhá ul. (PDF, 1047 kB)
Gustáva Hermana ul. (PDF, 857 kB)
Gymnaziálny priechod (PDF, 160 kB)
Kasárenská ul. (PDF, 759 kB)
Kláštorná ul. (PDF, 3747 kB)
Košická ul. (PDF, 1533 kB)
Kukučínova ul. (PDF, 1170 kB)
Mäsiarska ul. (PDF, 1779 kB)
Móricova ul. (PDF, 877 kB)
Námestie Majstra Pavla (PDF, 5855 kB)
Nová ul. (PDF, 2764 kB)
Probstnerova ul. (PDF, 2979 kB)
Ružová ul. (PDF, 1732 kB)
Sirotinská ul. (PDF, 213 kB)
Špitálska ul. (PDF, 2105 kB)
Uhoľná ul. (PDF, 1109 kB)
Vetrová ul. (PDF, 657 kB)
Vysoká ul. (PDF, 2282 kB)
Žiacka ul. (PDF, 1674 kB)
Hranica PR a pohľady (PDF, 2773 kB)