Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Kremnica a PZ „Územie banských diel v okolí Kremnice“

Pamiatková rezervácia Kremnica a pamiatková zóna „Územie banských diel v okolí Kremnice“ – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miroslav Vavrek
Spracovatelia: Ing. arch. Jarmila Maršálková, Ing. arch. Marián Čurilla, Ing. Oliver Finka, Mgr. Peter Mosný, Ing. Miroslava Šichtová
Konzultanti: Ing. arch. Ľudmila Husovská, PhD, Doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD – FA STU Bratislava
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2003

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica. Prechod na kontakty KPU

PDF a JPG súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Časť 1 – Vstupné údaje (PDF, 9682 kB)
Časť 2 – Zhodnotenie územia – vývoj a súčasný stav územia (PDF, 14970 kB)
Časť 3 – Vyhodnotenie súčasného stavu urbanistických častí a ulíc (PDF, 3238 kB)
Časť 4 – Zásady ochrany pamiatkového fondu Kremnice a Kremnických Baní (PDF, 9309 kB)
Časť 5 – Manažment ochrany, využívania a regenerácie pamiatkových území (PDF, 1273 kB)
Časť 6 – Záver (PDF, 1823 kB)
PR Kremica a PZ „Územie banských diel v okolí Kremnice“ – Záverečné ustanovenia (PDF, 52 kB)

MAPY:
Obsah grafickej dokumentácie (JPG, 2194 kB)
Katastrálne mapy s vyznačením pamiatkovo chránených území
Kremnica, Kremnické Bane – vyznačenie chránených území (JPG, 4528 kB)
Kremnica, kladačské listy – intravilán (JPG, 4693 kB)
Kremnica, kladačské listy – extravilán (JPG, 4632 kB)
Kremnické Bane, kladačské listy – intravilán (JPG, 4351 kB)
Kremnické Bane, kladačské listy – extravilán (JPG, 4396 kB)
Širšie vzťahy – mapy historické
Širšie vzťahy – Lazarova mapa Uhorska z roku 1528 (JPG, 1658 kB)
Širšie vzťahy – Mullerová mapa Uhorska z roku 1709 (JPG, 994 kB)
Širšie vzťahy – Lipského mapa Uhorska z roku 1805 (JPG, 3433 kB)
Staré Banské diela (aj zaniknuté) – Kremnica, Kremnické Bane, Turček (JPG, 8018 kB)
Mapa okolia Kremnice z roku 1890, 1894 – dedičné štôlne, rudné žily (JPG, 6515 kB)
Mapa Kremnického banského poľa – pôdorys, rez (JPG, 5218 kB)
Historické mapy Kremnica
Mapa Kremnitz, stav z roku 1935 (JPG, 6315 kB)
Mapa maďarská „Körmöcz“, cca rok 1890 – 1900 (JPG, 3008 kB)
Mapa Kremnica, stav rok 1935 (JPG, 7249 kB)
Mapa Kremnica, stav rok 1978 (JPG, 4771 kB)
Zaniknuté objekty Kremnica – maďarská „Körmöcz“, cca rok 1890 – 1900 (JPG, 8140 kB)
Kremnica – stavebno-historická analýza objektov (JPG, 3202 kB)
Kremnica – detail mapy z roku 1858 – urbanistická štruktúra Colner a Sollner (JPG, 5337 kB)
Mapa Kremnice – Systém rozvodu Grobňového vodovodu (JPG, 5962 kB)
Mapa Kremnice (Banská cesta, Altgrund) – technické diela (JPG, 3349 kB)
Mapa Kremnice (Banská cesta, Mlynská ulica) – systém využitia technologickej vody (JPG, 2171 kB)
Schéma šachty Mária (časť) (JPG, 3439 kB)
Historické mapy Kremnické Bane
Mapa Johannesberg, stav z roku 1935 (JPG, 5024 kB)
Mapa Kremnické Bane, stav z roku 1937 (JPG, 5540 kB)
Mapa banských diel na Kremnických Baniach (JPG, 2676 kB)
Vývoj – vývojové etapy – katastrálne územie Kremnica a Kremnické Bane
Analýza vývoja do roku 1328 (JPG, 5235 kB)
Analýza vývoja od roku 1328 do roku 1500 (JPG, 9795 kB)
Analýza vývoja od roku 1501 do roku 1700 (JPG, 9823 kB)
Analýza vývoja od roku 1701 do roku 1840 (JPG, 9295 kB)
Analýza vývoja od roku 1841 do roku 1940 (JPG, 9680 kB)
Analýza vývoja po roku 1941 (JPG, 8715 kB)
Stav historickej hmotovo-priestorovej štruktúry (JPG, 4636 kB)
Zásady
Širšie vzťahy (JPG, 9248 kB)
Zásady Kremnica a Kremnické Bane – diaľkové a panoramatické pohľady, pohľadové uhly (JPG, 4554 kB)
Zásady PR Kremnica (JPG, 7308 kB)
Zásady Územie banských diel v okolí Kremnice (JPG, 5838 kB)
Zásady – plošné vyznačenie stupňa a miery zachovania pamiatkových hodnôt (JPG, 3708 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotodokumentácia – Kremnica, Kremnické Bane (PDF, 17668 kB)

PRÍLOHY:
Tabuľky (PDF, 6022 kB)