Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Košice

Pamiatková rezervácia Košice – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka KPÚ Košice: Ing. Kristína Markušová
Zostavili a vysvetlivky vypracovali: Ing. arch. Radoslav Mokriš –
odborný garant , PhDr. Marcela Ďurišová, Ing. Jana Dvorská, Mgr. Juraj Gembický, Ing. arch. Alena Hrabinská, Mgr. Jozef Jarkovský, Mgr. Viera Kladeková, Mgr. Zuzana Labudová, Ing. Kristína Markušová, Mgr. Zuzana Varechová, Ing. Vladimír Sobota, Ing. Zuzana Strnková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2005

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Košice – Zásady ochrany pamiatkového územia – tlačená verzia (PDF, 2597 kB)
PR Košice – Zásady ochrany pamiatkového územia – textová verzia (PDF, 1925 kB)
PR Košice – Záverečné ustanovenia (PDF, 452 kB)

MAPY:
Hranice pamiatkovej rezervácie a vyznačené NKP (PDF, 2716 kB)