Prejsť na obsah

Zásady ochrany PR Banská Štiavnica

Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – historické jadro
Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – Kalvária
Zásady ochrany

Zodpovedný spracovateľ: PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Autori: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Ing. arch. Oľga Klaková, PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Spolupráca: Ing. arch. Martin Vaščák,
Konzultanti: Doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD., Ing. arch. Pavol Fabian, Ing. arch. Iveta Chovanová
© Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, december 2004

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica – pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica. Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Zásady ochrany Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – historické jadro, Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – Kalvária (PDF, 1293 kB)
Protokol platnosti zásad PR Banská Štiavnica (PDF, 323 kB)

Prílohy – časť 1
Smery historických komunikácii (PDF, 302 kB)
Kryštalizačné jadro stredovekého mesta (PDF, 52 kB)
Priebeh protitureckého opevnenia na Rytine C.T. Della Matrina z 1764 (PDF, 812 kB)
Banské diela na mape z 19. storočia (PDF, 262 kB)
Inventarizácia školských objektov (PDF, 202 kB)
Prvky drobnej architektúry (PDF, 582 kB)
Významné osobnosti Banskej Štiavnice vo vzťahu k objektom (PDF, 172 kB)
Významné osobnosti Banskej Štiavnice… (PDF, 202 kB)
Historické jadro Banskej Štiavnice – staré číslovanie (PDF, 202 kB)
Aktuálne názvoslovie komunikačnej siete a číslovanie domov PR HJ (PDF, 492 kB)
Typy ochrany území vo väzbe na PR Banská Štiavnica HJ a Kalvária (PDF, 532 kB)

Prílohy – časť 2
Zoznam objektov zapísaných v ÚZPF (PDF, 2605 kB)

Zoznam objektov navrhovaných, vytipovaných, dotvárajúcich, neutrálnych a rušivých (PDF, 262 kB)
Zápisnice z konzultačných komisii č. 1 a č. 2 (PDF, 755 kB)

MAPY:

Časť I. Urbanisticko-historicky výskum
Rozbor urbanistického a stavebného vývoja sídla (PDF, 527 kB)

Rozbor pamiatkových hodnôt OP a PR (PDF, 287 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a súborov územia PR (PDF, 2350 kB)
Slohová analýza objektov PR (PDF, 1415 kB)
Stavebno-technický stav objektov PR (PDF, 1365 kB)
Zaniknuté objekty na území PR (PDF, 712 kB)

Časť II. Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia
Širšie vzťahy – návrh disponibilných a zastavaných plôch (PDF, 626 kB)

Zásady ochrany pamiatkového územia PR Banská Štiavnica časť 1 (PDF, 2387 kB)
Zásady ochrany pamiatkového územia PR Banská Štiavnica časť 2 (PDF, 1655 kB)
Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 1375 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotodokumentácia – Zásady ochrany Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – historické jadro, Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – Kalvária (PDF, 6876 kB)