Prejsť na obsah

Workshop metodikov Plánu obnovy a odolnosti SR

Workshop metodikov Plánu obnovy a odolnosti SR - ilustračný obrázok

V prostredí múzea Červený Kláštor sa v prvej polovici júna uskutočnil II. workshop metodikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Pamiatkový úrad SR úspešne realizuje už 2. rok projekt „Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR“.

Aktuálne sa viac ako tridsať odborníkov stretlo na pôde kartuziánskeho kláštora, aby tri dni aktívne diskutovali a vzájomne riešili metodické témy, ktoré vyplynuli z prác na tvorbe metodík, pričom sa finalizuje proces ich budúcej implementácie. Pracovné stretnutie bolo bohaté na vzájomné interakcie, networking a zdieľanie praktických skúseností s vysokou pridanou hodnotou pre prax.

Metodické tímy vypracujú metodiky, ktorých hlavnými užívateľmi budú vlastníci pamiatok a odborní pracovníci krajských pamiatkových úradov. Metodiky by mali pomôcť vlastníkom pamiatok pochopiť význam a účel opatrení predpísaných v rozhodnutiach vydaných krajskými pamiatkovými úradmi. Vlastníci sa vďaka nim zoznámia s problematikou ochrany a obnovy pamiatky, ktorá im patrí. V rámci procesu obnovy NKP tak môžu lepšie predvídať, čo ich v tomto procese čaká.

Kľúčovými témami projektu sú:

1. Kategorizácia pamiatkového fondu

2. Metodika princípov rozhodovania Pamiatkového úradu SR vo veciach stavebno-technického /alebo reštaurátorského/ zásahu

3. Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia Pamiatkového úradu SR

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým účastníkom workshopu za ich pracovné nasadenie a  hodnotné vstupy, ktoré prispejú k naplneniu cieľa reformy v rámci projektu.

Pracovné podujatie sa konalo pod záštitou generálneho riaditeľa Ing. arch. Pavla Ižvolta, PhD., MSc.