Prejsť na obsah

Vznikol online katalóg olovených plomb z územia Žilinského kraja

Vznikol online katalóg olovených plomb z územia Žilinského kraja - ilustračný obrázok

Olovené plomby okrem iného identifikujúce pôvod a kvalitu tovaru (textil, múka, tabak, porcelán a pod.) sú špecifickým typom archeologických nálezov, no zväčša sú na okraji záujmu odbornej verejnosti. Na Slovensku sa týmto drobným predmetom nikto nevenuje. Preto sa to Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol zmeniť. V priebehu posledných dní v rámci spolupráce so Spolkom SEPTENTRIO spustil web stránku: https://plomby.spolokseptentrio.sk/ s online katalógom olovených plomb, kde postupne budú pribúdať nové exempláre z územia Žilinského kraja. Momentálne sa v katalógu nachádza vyše 70 plomb z Považia, Liptova a Oravy a postupne budú pribúdať ďalšie. Veľká vďaka patrí Danielovi Mišúrovi, ktorý túto stránku pre nás nezištne vytvoril. 

Olovené plomby sú nálezom, ktorý nám poskytuje dôležité informácie o hospodárskom vývoji územia kde bol nájdený. Vychádzajúc z definície pamiatkového zákona, prevažná väčšina z nich spadá pod kategóriu archeologických nálezov, keďže pochádza z pred roku 1918. Tieto drobné predmety sa bežne objavujú na poľnohospodársky využívaných územiach, na zaniknutých historických komunikáciách, v blízkostiach zaniknutých mlynov, na lúkach a v lesoch, ale aj v intraviláne miest a obcí. V prevažnej väčšine sa vyskytujú mimo archeologických kontextov, len v ornici, resp. vrchnej vrstve pôdneho krytu.

Podľa spôsobu prevedenia môžeme olovené plomby rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:

Tie z prvej kategórie – látkové plomby (anglicky cloth seals) sú staršie a sú tvorené zväčša z dvoch kotúčikov – jedným s dierkou a druhým s nitom, ktoré zvyčajne sú spojené pásikom. K látke sa pripevňujú tak, že sa nit na jednom kotúči prevlečie cez látku a cez otvor v druhom kotúči a potom sa ohne a/alebo stlačí, aby sa tesnenie upevnilo na mieste. Je známe, že sa tieto typy plomb používali v severozápadnej Európe od 13. storočia až do polovice 19. storočia (Elton 2017, 4).

Druhú kategóriu tvoria modernejšie vrecové plomby (anglicky bag seals), ktoré sa tak nazývajú preto, že sa spravidla pripevňovali k vreciam obsahujúcim konkrétnu komoditu, na ktorú sa vzťahovali. Keďže mnohé z nich boli pripevnené na plátenné vrecia, mohli sa ešte používať pečate typu prvej kategórie, teda s nitom, ale takmer bez výnimky ide o pečate typu „bulla“, aké sa používali na pápežských dokumentoch, t. j. jeden olovený kotúč alebo plátok pripevnený šnúrou, ktorá uzatvára vrecko alebo prechádza okolo neho a je bočne vložená do olova plomby. Zvyčajne sa šnúra prevlečie cez jeden alebo dva otvory, ktoré prechádzajú celou plombou a jej zovretím na mieste stlačením olova sa zapečatí. Tieto olovené plomby sa rozšírili počas priemyselnej revolúcie v 18. storočí a ich výskyt sa znížil až v polovici 20. storočia, keď sa začal používať hliník, zliatiny, plasty a priama tlač na obaly výrobkov (stále ich však možno vidieť, napr. na meračoch elektrickej energie, plynu a vody). Táto druhá kategória olovených plomb tvorí drvivú väčšinu prezentovaného online katalógu.

Látkovým plombám 14.-17. storočia z územia Slovenska sa venoval vo svojej práci J. Hunka (1999, 295-299). Sporadicky boli novšie plomby publikované spolu s ďalšími nálezmi v menších článkoch (napr. Čurný/Hunka 2011, 165-169; Furman 2020, 107).

Online katalóg pozostáva so základných informácií o každej plombe – odkiaľ pochádza, jej metrické údaje, opis, určenie a datovanie, ak vieme, ale aj nálezové okolnosti, ak sú známe, prípadne ďalšie informácie o pôvode predmetu.

Katalóg má za cieľ zhromažďovať všetky plomby severného Slovenska, teda neselektuje tie, ktoré sú už v ňom zastúpené. Preto v katalógu nájdete pribúdajúcimi exemplármi viaceré rovnaké kusy, no často z rôznych lokalít. Každá plomba má jedinečné číslo (ID), pod ktorým ju nájde v depozitári KPÚ Žilina ktokoľvek, kto sa o problematiku zaujíma.

Ak niekto vie o konkrétnej plombe viac, môže nás informovať emailom na adrese: plomby.septentrio@gmail.com. Zároveň by sme radi touto cestou vyzvali ľudí, ak majú náhodou takéto nálezy, ktoré sa bežne nachádzajú na poliach, ale aj v intravilánoch obcí či miest, alebo poznajú v okolí niekoho, kto takýto predmet má a bol ochotný nám ho odovzdať, aby tak urobil a priniesol, resp. poslal ho priamo k nám na Krajský pamiatkový úrad Žilina. Ďakujeme.

Veríme, že priebežne dopĺňaný online katalóg olovených plomb z územia severného Slovenska bude podnetom pre zvýšenie záujmu o tento typ často nedoceňovaného archeologického nálezu.

Spracoval: Mgr. Martin Furman, PhD. – Krajský pamiatkový úrad Žilina


LITERATÚRA:

Čurný/Hunka 2011 – M. Čurný/J. Hunka. Mince a olovené plomby zo starej Levoče. In. Slovenská numizmatika XIX, Nitra 2011, 156-169.
Hunka 1999 – J. Hunka. Nálezy olovených plomb na zaisťovanie prepravovaných tovarov (14.-17. stor.) zo Slovenska. In. Študijné zvesti AÚ SAV Nitra 33, 1999, 295-309.
Furman 2020 – M. Furman. Nové objavy v žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020.
Elton 2017 – Stuart F. Elton. Cloth Seals. An Illustrated Reference Guide to the Indication of Lead Seals Attached to Cloth: from the British Perspective. Archaeopres Archaeology. Oxford.