Prejsť na obsah

Vzácny zničený historický manzardový krov

Vzácny zničený historický manzardový krov - ilustračný obrázok

Požiar v centre Banskej Štiavnice, lokalite zapísanej v roku 1993 do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, zničil historickú krovovú konštrukciu na nárožnom poschodovom objekte Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Námestí sv. Trojice č. 4. Úplne zhorela šindľová krytina s uvedeným krovom, rovnako ako ďalších šesť striech, ktoré však nemali významné historické konštrukcie.

Krov na budove ZUŠ bol nositeľom výrazných pamiatkových hodnôt (historickej, remeselnej i technickej), ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou nielen kultúrnej pamiatky, ale aj celej lokality mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. V septembri 2018 sa v banskobystrickom kraji uskutočnil 19. ročník tradičného kurzu pod názvom Dokumentace a průzkumy historických krovů, organizovaný pod hlavičkou Sdružení pro stavebněhistorický průzkum ČR, Pamiatkového úradu SR, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v spolupráci s Centrom Excelence Telč. V priebehu jedného pracovného týždňa bolo účastníkmi zo štyroch krajín preskúmaných 39 objektov na území KPÚ Banská Bystrica, z toho deväť objektov, prevažne národných kultúrnych pamiatok, sa nachádzalo práve v Banskej Štiavnici.

Súčasťou prieskumu a dokumentácie bol aj krov na vyššie uvedenom objekte ZUŠ. Nosnú konštrukciu jeho manzardovej strechy tvoril historický kresaný krov krokvovej hambálkovej sústavy s plnohodnotným vešadlom, viazaný v pozdĺžnom smere vyspelou formou ležatej stolice. Aj keď bol v nedávnej minulosti krov opravovaný, jednoznačne si zachoval pamiatkové hodnoty, na základe ktorých bol, rovnako ako celý objekt, aj pamiatkovo chránený. V čase prieskumu konštrukcie nebol spracovaný dendrochronologický výskum jej drevených častí, ale z konštrukčno-typologického hľadiska ju bolo možné orientačne datovať. Krov bol typickým predstaviteľom vyspelých krokvových hambálkových krovov v manzardovej úprave stavanej v našom prostredí predovšetkým od polovice 18. storočia do polovice 19. storočia. Bol vztýčený zrejme ešte v 2. polovici 18. storočia, resp. na prelome 18. a 19. storočia. Typologicky podobná konštrukcia, avšak na valbovej streche, s istými modifikovanými úpravami (visuté vešadlo) vzhľadom na rozdielny pôdorys objektu, sa dodnes nachádza na budove mestského úradu – radnice (obr. 4-pohľad na objekt a obr. 5-grafika rezu).

Po čo najpresnejšom domeraní zvyškov, resp. zachovaných odtlačkov po historickom krove na podlahe pôvodného podkrovia a doplnkových murovaných konštrukciách (komín, vstavba kotolne) a následnom statickom zabezpečení korún murív, prípadne stropu nad posledným nadzemným podlažím a provizórnym zastrešením domu, bude potrebné pristúpiť po odbornej diskusii ku kvalitnej obnove strechy (manzardového krovu aj strešného plášťa).

Spracoval: Ľubor Suchý, Plán obnovy PÚSR