Prejsť na obsah

Výzvy v rámci projektu financovaného z EEA Grants – Červený Kláštor – znovuzrodený

Pamiatkový úrad SR (ďalej „Verejný obstarávateľ“) v rámci projektu s názvom Červený kláštor – znovuzrodený (CLTTP002 – financovaný ako preddefinovaný projekt z grantov EHP) vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku „Realizácia dizajnu mikropivovaru v kartuziánskom kláštore v Červenom kláštore.“ Predmetom zákazky je realizácia (výroba, dodanie, inštalácia) opláštenia technológií mikropivovaru ako aj dodanie ďalších súčastí priestoru, kde bude mikropivovar inštalovaný, v zmysle opisu predmetu zákazky, výkazu výmer, projektovej dokumentácie a iných podkladov na realizáciu, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania a ostatných podmienok podľa nižšie uvedenej výzvy, obsahujúcej podrobnosti o zákazke.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je 17.02.2023 12:00.

Výzva pre vytvorenie a zaslanie ponuky (PDF, 27 651)

Zverejnené: 3. 2. 2023

Pamiatkový úrad SR (ďalej „Verejný obstarávateľ“) v rámci projektu s názvom Červený kláštor – znovuzrodený (CLTTP002 – financovaný ako preddefinovaný projekt z grantov EHP) vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku „Stále expozícia dejiny Červeného Kláštora. Predmetom zákazky je realizácia (výroba, dodanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky) Stálej Expozície Dejiny Červeného kláštora a poskytnutie súvisiacich služieb podľa opisu predmetu zákazky, výkazu výmer, zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania a ostatných podmienok podľa súťažných podkladov, ktoré sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452023.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je 05.01.2023 10:00.

Pamiatkový úrad SR (ďalej „Verejný obstarávateľ“) v rámci projektu s názvom Červený kláštor – znovuzrodený (CLTTP002 – financovaný ako preddefinovaný projekt z grantov EHP) potrebuje pri aktivite prípravy a realizácie novej expozície vo svojom múzeu v Červenom Kláštore nájsť tvorcu jej výtvarno-priestorového riešenia a následne aj projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude možné novú expozíciu aj zrealizovať.

Ako profesionála v oblasti tvorby nových múzejných expozícií si vás dovoľujeme osloviť a zaslať vám výzvu na predkladanie ponúk s názvom: Výtvarno-priestorové riešenie/NÁVRH EXPOZÍCIE a ocenenie projektovej dokumentácie pre expozíciu „Dejiny Červeného Kláštora“/KVALIFIKOVANÝ ODHAD CENY PD.

Výzva pre vytvorenie a zaslanie ponuky (PDF, 10 437)

Prílohy č. 1, 2, 3 a 5 (PDF, 5 039)

Príloha č. 4 „Scenár expozície“ (DOCX, 106 kB)

Všetky podklady pre vytvorenie Návrhu Expozície a tiež na kvalifikovaný odhad ceny PD pre tento návrh nájdete na nasledovnom linku: www.dropbox.com

Lehota na predkladanie ponúk je do piatka 29. októbra 2021 do 14.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť – miesto na predloženie ponuky: poštou, osobne, kuriérom na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava (úradné hodiny podateľne pondelok až piatok od 08.00 hod do 14.00 hod.) s označením zákazky: Výtvarno-priestorové riešenie a projektová dokumentácia pre expozíciu „Dejiny Červeného Kláštora“ – Neotvárať!

Ponuka musí byť fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk a na doručené zásielky po tejto lehote sa nebude prihliadať.

V prípade otázok, žiadostí o vysvetlenie, dodatočných informácií ma prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: Branislav.Reznik@pamiatky.gov.sk

UKONČENÉ VÝZVY:

Verejný obstarávateľ („PÚ SR“ ) vo vzťahu k DOPLNENIU – zo dňa 22/07/2021 Výzvy na predkladanie ponúk zákazky: Výtvarno-priestorové riešenie/NÁVRH EXPOZÍCIE a ocenenie projektovej dokumentácie pre expozíciu „Dejiny Červeného Kláštora“/KVALIFIKOVANÝ ODHAD CENY PD – informuje, že:

PREDLŽUJE LEHOTU NA PREDKLADANIE PONÚK DO 17. septembra 2021 12:00 hod.

Pamiatkový úrad SR (ďalej „Verejný obstarávateľ“) v rámci projektu s názvom Červený kláštor – znovuzrodený (CLTTP002 – financovaný ako preddefinovaný projekt z grantov EHP) potrebuje pri aktivite prípravy a realizácie novej expozície vo svojom múzeu v Červenom Kláštore nájsť tvorcu jej výtvarno-priestorového riešenia a následne aj projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude možné novú expozíciu aj zrealizovať.

VÝZVA na predkladanie ponúk s názvom: Výtvarno-priestorové riešenie / NÁVRH EXPOZÍCIE a ocenenie projektovej dokumentácie pre expozíciu „Dejiny Červeného Kláštora“/KVALIFIKOVANÝ ODHAD CENY PD.

Výzva, ktorej súbor je samostatnou prílohou tohto mailu, rovnako ako prílohy č. 1, 2, 3 a 5 a tiež ďalší samostatný súbor príloha č. 4 „Scenár expozície“ obsahuje všetky informácie potrebné pre vytvorenie a zaslanie ponuky.

Podklady pre vytvorenie Návrh Expozície a tiež na kvalifikovaný odhad ceny PD pre tento návrh nájdete na nasledovnom prelinku: https://www.dropbox.com/sh/5mi2r65sw05qhdj/AAAUWA-CGMprIYhj-GikswKQa?dl=0

Lehota na predkladanie ponúk je do 10. septembra 2021 do 14.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť – miesto na predloženie ponuky: poštou, osobne, kuriérom na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava (úradné hodiny podateľne pondelok až piatok od 08.00 hod do 14.00 hod.) s označením zákazky: Výtvarno-priestorové riešenie a projektová dokumentácia pre expozíciu „Dejiny Červeného Kláštora“ – Neotvárať!

Ponuka musí byť fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk a na doručené zásielky po tejto lehote sa nebude prihliadať.

V prípade otázok, žiadostí o vysvetlenie, dodatočných informácií ma prosím kontaktujte na nižšie uverejnenej e-mailovej adrese.

Výzva na zaslanie cenovej ponuky (PDF, 5241 kB)

Prílohy č. 1, 2, 3 a 5 (PDF, 4922 kB)

Príloha č. 4 „Scenár expozície“ (RTF, 482 kB), (ODT, 101 kB), (DOCX, 107 kB)

Kontaktná osoba:

Mgr. Branislav Rezník

vedúci |Odbor preventívnej údržby pamiatok

Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky

Cesta na Červený most 6 | 814 06 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 20 464 334 | +421 905 483 561

branislav.reznik@pamiatky.gov.sk | www.pamiatky.sk | www.promonumenta.sk | www.muzeumcervenyklastor.sk

===

Pamiatkový úrad SR v rámci práve implementovaného preddefinovaného projektu s názvom Červený Kláštor – znovuzrodený, financovaného z Grantov EHP potrebuje navrhnúť, vyrobiť a osadiť informačný systém o bylinkách v rámci bylinkových záhradok lokalizovaných v ruinách mníšskych domčekov. Cieľom je poskytnúť návštevníkovi ucelený prehľad o pestovaných bylinkách a ich použití.

Dovoľte mi preto osloviť Vás so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky v rámci výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky:

„Bylinkové záhradky ČK – informačný systém“.

Výzva na zaslanie cenovej ponuky aj s prílohami č. 1. – 3, v ktorej sú uvedené všetky podrobnosti je samostatnou prílohou tohto majlu. Zasielanú sú aj prílohy č. 4 – 7 bližšie popisujúce predmet zákazky alebo potrebné pre vypracovanie ponuky.

Vašu cenovú ponuku budeme očakávať poštou, osobne, kuriérom na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava (úradné hodiny podateľne pondelok až piatok od 08.00 hod do 14.00 hod.) s označením zákazky „Bylinkové záhradky ČK – informačný systém“

a to najneskôr do 16. júla 2021 do 12.00 hod.

Nasledujúce podklady nájdete na: https://www.dropbox.com/sh/8shl82s8ukqyo7c/AABT_4scot6MD387-gmwS0p6a?dl=0

Výzva na predkladanie ponúk – informačný systém pre bylinkové záhradky ČK (.docx, 514 kB), (ODT, 343 kB)

Príloha č. 4 – textové podklady pre jednotlivé informačné tabule (.docx, 50,1kB), (ODT, 48,0 kB)

Príloha č. 5 – Bylinkové záhrady frátra Cypriána – umiestnenie políčok (PDF, 620 kB)

Príloha č. 7 – ukážka informačnej tabule (PDF, 1,09 MB)

Príloha č. 7 – ukážka informačnej tabule – malá (PDF, 184 kB)

Dizajn manuál – Múzeum Červený Kláštor (PDF, 4,04 MB)

Grafické detaily (PDF, 2,47 MB)

Logo – Múzeum Červený Kláštor (PDF, 441 kB)

Kontaktná osoba:

Mgr. Branislav Rezník

vedúci |Odbor preventívnej údržby pamiatok

Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky

Cesta na Červený most 6 | 814 06 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 20 464 334 | +421 905 483 561

branislav.reznik@pamiatky.gov.sk | www.pamiatky.sk | www.promonumenta.sk | www.muzeumcervenyklastor.sk

===

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Dizajn manuál: Červený Kláštor – znovuzrodený“

Výzva na zaslanie cenovej ponuky (PDF, 856 kB)

Bližší popis jednotlivých častí projektu (PDF, 566 kB)

Cenové ponuky je potrebné zasielať poštou, osobne, kuriérom na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava (úradné hodiny podateľne pondelok až piatok od 08.00 hod do 14.00 hod.) s označením zákazky „Dizajn manuál: Červený Kláštor – znovuzrodený“ a to najneskôr do 23. apríla 2021 do 12.00 hod.