Prejsť na obsah

KPÚ Žilina – Vývoj parku pri hrade v Budatíne

KPÚ Žilina – Vývoj parku pri hrade v Budatíne - ilustračný obrázok
Park pri hrade v Budatíne prešiel niekoľkými slohovými zmenami. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1321, kedy pôvodný vodný hrad plnil strážnu funkciu. O záhrade sa dozvedáme až z Urbáru hradného panstva Budatín z roku 1658, kde sa spomína maľovaný letník – záhradná stavba pre oddych a zábavu panstva, okrasná záhrada s dvomi kvetinovými tabuľami, úžitková záhrada a štepnica.
Na Ruttkayovej mape z roku 1749 je zachytená záhrada obklopená múrom. Jej vnútorný priestor bol členený na pravidelné časti – tabule, lemované strihanými živými plôtikmi so stredovým motívom.
Na mape Žiliny z roku 1775 vytvorenej L. Römishom bola zachytená pravidelná záhrada s rozvinutou kompozíciou v dvoch častiach, rozvrhnutou na centrálnych osiach vychádzajúcich z východného a západného priečelia hradu.
Do konca 18. storočia sa záhrada vyvíjala ako geometricky usporiadaný pravidelný architektonizovaný priestor, kedy sa na jej úpravách prejavil nový záhradný prírodne – krajinársky štýl ako odozva anglickej parkovej tvorby. Prieme cestičky boli nahradené meandrovitou cestnou sieťou vymedzujúcou nepravidelné plochy trávnikov, ktoré sú dopĺňané solitérmi stromov alebo ich skupinami. Pravidelná formálna úprava bola premenená na prírode bližšiu kompozíciu, ako bola zachytená na vojenskej mape z roku 1869.
V polovici 19. storočia bol park poškodený požiarom hradu a v roku 1870 výstavbou Košicko-Bohumínskej železničnej trate. V 30. rokoch 20. storočia popri rekonštrukcii hradu sa obnovuje aj park. Od polovice 20. storočia dochádza k jeho postupnej degradácii. Začiatkom 21. storočia došlo k jeho revitalizácii, čím sa odvrátil hroziaci tohto najstaršieho žilinského parku.

JUDr. Ing. Miroslava Šichtová, KPÚ Žilina

Park pri hrade v Budatíne

Park pri hrade v Budatíne

Park pri hrade v Budatíne

Park pri hrade v Budatíne

Park pri hrade v Budatíne

Park pri hrade v Budatíne

Park pri hrade v Budatíne

Park pri hrade v Budatíne