Prejsť na obsah

Vysvetlivky skratiek

SkratkaVysvetlivky skratiek
archívodbor osobitného archívu
ChTOchemicko-technologické oddelenie
EPNekonomicko-prevádzkový námestník
EPÚekonomicko-prevádzkový úsek
fotoreferát foto
GRgenerálna riaditeľka
MPRmestská pamiatková rezervácia
mzdová účt.oddelenie mzdovej účtárne
OAGodbor archeológie
ODGDoddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie
ONKPaPÚodbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
OPVŠSodbor preskúmavania výkonu štátnej správy
ORA Bratislavaoblastný reštaurátorský ateliér Bratislava
ORA Levočaoblastný reštaurátorský ateliér Levoča
OŠISodbor štátneho informačného systému
osobný úrad
PRpamiatková rezervácia
PRĽApamiatková rezervácia ľudovej architektúry
PMPro Monumenta
PZpamiatková zóna
referát AISreferát automatizovaných informačných systémov
referát PAreferát pamiatok architektúry
referát PÚreferát pamiatkových území
referát SKDreferát svetového kultúrneho dedičstva
referát VaURPreferát výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok
TPOtechnicko-prevádzkové oddelenie
ÚGRúsek generálnej riaditeľky
ÚVŠS a OČúsek výkonu štátnej správy a odborných činností